Въпрос: Бих искал да задам следните въпроси по мярка 141:
1. Трябва ли земята, с която работя по проекта да представлява един имот, т.е. може ли да са парцели разположени близо един до друг?
2. Зная, че ако имам земя в необлагодетелстван регион мога да започна с 5 дка. Ако обаче съм в облагодетелстван регион и трябва да започна с 10 дка, мога ли на петата година да завърша проекта с 12 дка, ако 12 дка с две култури ми отговарят на 4 ИЕ. С една дума крайния брой ИЕ ли е важен или ако почнеш в необлагодетелстван увеличаваш декарите по-малко, а пък в облагодетелстван повече.
Благодаря много.

Отговор: В отговор на Вашия въпрос 1, Ви информираме, че може обработваемата земя да е от няколко парцела, включително те да се намират в землищата на различни населени места, както и в рамките на населените места.
В отговор на Вашия въпрос 2,
Условията и изискванията за кандидатстване по мярка 141 са описани в НАРЕДБА № 28 от 5.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
Допустимо е стопанството да бъде разширено и/или дори дейността да се премести в друго населено място, община, в т.ч. от необлагодетелстван район да премине в друг район и обратно (но разбира се трябва да се спазват всички изисквания за допустимост по мярката).
Относно постигането на растежа от значение е икономическият размер на стопанството изчислен в икономически единици (ИЕ), а не увеличаване на обработваемата земя. Растежът може да се постигне само със замяна на едни култури с други, които имат по-висока стандартна разлика, т.е формират повече икономически едници. При изчисляване на ИЕ няма значение дали районът е необлагодетелстван или не е такъв.  Описания от Вас случай е допустим, но имайте предвид, че важен е не не само крайният размер на стопнството в ИЕ, и растежът – т.е ако започнете с 1ИЕ, трябва да увеличите с 3 и да станат 4 в края на 5 годишния период, ако обаче началният размер на стопанството е 1.5 ИЕ, в края на перида трябва да са 4.5 ИЕ.

По мярката се предоставя финансова помощ за период до 5 години (в размер на 7 500 евро), която се изплаща по 1 500 евро годишно, като за четвъртата и петата година се изплаща при условие, че до края на третата година от издаването на заповедта за одобрение, фермерът е изпълнил изцяло всички междинни цели, заложени в бизнес плана.
            Плащанията за следващите години се преустановяват, в случай че на ползвателят на помощта по време на изпълнение на бизнес плана му е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст (без ранно пенсионираните), както и при прекратяване на земеделската дейност. Получените до момента средства не се възстановяват.
Една от задължителните междинни цели по мярката е увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство най-малко с 1,50 икономически единици (ИЕ) - към третата година и с още 1,5 ИЕ към петата година.
Това означава, че ако стартирате с 2 ИЕ – в края на третата година трябва да имате 3,5 ИЕ (растеж от 1,5 ИЕ), а на петата година трябва стопанството да достигне 5 ИЕ.
Другата задължителна междинна цел е „Достигане / поддържане на съответствие със стандартите на Общността, по отношение на ветеринарните и фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните, опазването компонентите на околната среда, хигиената, сигурността и безопасните условия на труд“.
Трябва да си изберете и една от следните избираеми междинни цели:
 Продължаване на настоящите и започване на нови земеделски дейности.
 Замяна на всички или на част от настоящите земеделски дейности с нови земеделски дейности.
 Преминаване от конвенционално към биологично земеделие.
 Увеличаване на обработваемата площ на земеделското стопанство.
 Увеличаване броя на животните отглеждани в земеделското стопанство чрез закупуване на животни.
 Увеличаване броя на животните отглеждани в земеделското стопанство чрез собствена развъдна дейност.

Правилно сте разбрали, че ако обработвате земя е в необлагодетелстван район, тя трябва да е не по-малко от 5 дка и ако е в облагодетелстван район – не по-малко от 10 дка (или 5 дка за трайни насаждения и/или лозя).
Изисквания към кандидатите:
чл. 11, ал. 1 ………
7. да обработват земеделски площи с размер не по-малък от 1 ха или 0,5 ха за трайни насаждения и/или лозя, или 0,5 ха в случаите, когато земеделските площи са разположени в планински район.
8. да са собственици и/или наематели и/или арендатори на земя в размер съгласно изискването по т. 7; договорът за аренда и/или наем трябва да е с минимален срок 5 години, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане;………..

          
Имайте предвид, че бизнес планът и заявлението за подпомагане могат да Ви бъдат изготвени безплатно от експертите на Националната служба за съвети в земеделието.
За улеснение на производителите НССЗ има офиси във всеки областен град на страната.
Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни от тук: Контакти / Областни офиси на НССЗ - www.naas.government.bg

Главна дирекция «Съвети в земеделието»
Национална служба за съвети в земеделието
e-mail: gdsz@naas.government.bg
тел.: 02 / 810 09 71, 76, 77, 78, 79 и 91