Въпрос: Здравейте. Имам няколко въпроса и се надявам да ги задавам на правилното място, и ако не е така моля да ме извините и да ме насочите.
1. На 23-години съм от град Стара Загора предстои ми да взема на концесия 2-язовира, в които ще отглеждам риба (шаран и тоностолоп), с цел продажба, отделно имам 300 декара земеделска земя.
Прочетох доста информация, но не намерих нищо конкретно за програма съврзана с водоеми за отглеждане на този вид риба. Въпросът ми е следния – има ли някаква програма, която е свързана с този вид дейност?
2. Другия ми въпрос е искам да започна да си обработвам земеделските земи и да наема повече земя, въпроса ми е по коя програма може да кандидатстам за финансова помощ за закупуване на техника (трактори, комбайн, инвентар и т.н.). Сега ми предстои да се регистрирам като земеделски праизводител, но незнам дали е възможно да получа такава помощ за безвъзмездно финансиране, тъй като до сега не съм бил регистриран като земеделски производител, прочетох доста за мярка Мярка 112 - Млад  фермер, но в тази мярка разбрах че (Не по-рано от 14 месеца преди датата на кандидатстването са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция), също до колкото съм запознат финансирането е в размер на 25 000 евро и се изплаща на 2-пъти, а тези пари няма да са ми достатачни за идеите, които искам да реализирам. И срока, който е от 14-месеца няма как да изпълня защото в момента нямам средства да си закупя техника. Има ли някакви варианти и какви са те?
Много благодаря за отделеното време.

Отговор: В отговор на Вашия въпрос 1, моля разгледайте информацията на този линк http://oprsr.government.bg/?page_id=237.
Условията и изискванията за кандидатстване в сектор Рибарство са описани в Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство 2007-2013г., мярка 2.1. Производствени инвестиции в аквакултурата от ос 2 на ОПРСР (е за Вашия случай).

Изисквания към кандидатите по мярка 2.1:
Физически лица, регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (Обн. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 1999 г.);
Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
Кандидатите трябва да отговарят на общи и специфични изисквания, подробно описани в Наредба № 35 от 08.10.08 г. (Обн. ДВ. бр.90 от 21.10.2008 г.) за “Производствени инвестиции в аквакултурата“, публикувана на интернет страницата на ОПРСР – www.oprsr.government.bg
Безвъзмездна финансова помощ сe предоставя за проекти за инвестиции в аквакултурата по следните сектори:
• Сектор 01 – Увеличаване на производствения капацитет чрез изграждане на нови производствени мощности за отглеждане и развъждане на аквакултури.
• Сектор 02 – Промяна на производството в резултат на разширяване и/или модернизация на съществуващи стопанства.
• Сектор 03 – Изграждане и/или реконструкция на стопанства за производство на зарибителен материал.


Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от левовата равностойност на 10 000 евро. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 1 000 000 евро. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за целия програмен период за един кандидат e 2 000 000 евро. Размерът на публичното съфинансиране е 60 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи.
Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца.
Допустимост на разходите:
• разходи за строително-монтажни работи;
• закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване (вкл. компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция, включително разходи, включени в продажната цена за осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване и въвеждането в експлоатация на оборудването/машините/съоръженията;
• специализирана складова техника и складови транспортни средства за обслужване на фермата: електрокари и мотокари, транспалетни колички и хладилни контейнери, както и специализиран транспорт за превоз на зарибителен материал;
• закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
• закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация;
• предварителни разходи за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на технически и/или технологичен проект;
• закупуване на земя, която има пряка връзка с предвидената инвестиция и е в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта;
• инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за производствената дейност на кандидата;
• сервизни плавателни съдове, които обслужват и са пряко свързани с аквакултурното производство;
• въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите и достигане на съответствие с международно признати стандарти;
• пунктове за продажба на собствена продукция във ферми за производство на аквакултури;
• обучение на персонала на фермата във връзка с дейността по проекта;
• съоръжения и оборудване за подобряване безопасността и условията на труд;
• инвестиции в пречиствателни съоръжения за отпадни води и оборудване, свързано с опазването на околната среда.

Необходимата информация и документи за кандидатстване за безвъзмездна помощ може да получите на интернет страница: www.oprsr.government.bg; или в Териториалните звена на ИАРА. За гр. Стара Загора координатите на териториалното звено са:

ТЗ Стара Загора
гр. Стара Загора, 6000
бул. „Цар Симеон Велики” № 108, ет. 10, ст.1,
тел. 042/603 296


В отговор на Вашия въпрос 2, Ви информираме, че Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР), в частност мерките от ос 1 са насочени към всички земеделски производители.
Може да разгледате подробно следните мерки:
• мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери", НАРЕДБА № 9/3.04.2008 г. 
• мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”, Наредба № 28/05.08.2008 г.
• мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013г., Наредба № 8 от 3.04.2008 г.;

Кратка информация за тези мерки е дадена по-долу в писмото.

За създаването на по-голямо стопанство е възможно да стартирате с проект по мярка 112 или 141, а след това да го разширите, като кандидатствате по мярка 121 от ПРСР, за която максималния размер на допустимите разходи е 1 500 000 евро.
Експертите на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) предоставят  на земеделските производители безплатни консултации и специализирана информация в областта на растениевъдството, животновъдството и агроикономиката. Вие може да се възползвате от услугите на най-близкия областен офис на Службата ни. За улеснение на производителите НССЗ има офиси във всеки областен град на страната.

Освен информация и консултации, експертите от НССЗ при желание от Ваша страна, могат да изготвят безплатно и бизнес план за кандидатстване по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”, и да продължават да Ви консултират през 5-годишния период на неговото изпълнение.
На лица, получили пълен комплект съветнически услуги от НССЗ за кандидатстване по мярка 141, които са одобрени за финансово подпомагане по мярка 141 и са отбелязали в бизнес плана намерение да кандидатстват за подпомагане по съответната инвестиционна мярка, НССЗ изготвя безплатно и бизнес планове по мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите”, 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” и 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от ПРСР.
Т.е. ако Вие използвате пълен комплект съветнически услуги от НССЗ за кандидатстване по мярка 141, ще имате право на безплатно изготвяне на проект и по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от ПРСР.

Информация за мярка 112
Условията и изискванията за кандидатстване по мярка 112 са описани в НАРЕДБА № 9 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Размерът на помощта е до 25 000 евро и се изплаща на два етапа, 12 500 евро след одобрението на проекта и още до 12 500 евро след проверката на изпълнението на бизнес плана на 3-та, 4-та или 5-та година (годината се избира от младият фермер).
Едно от условията за кандидатстване по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” е да са минали не повече от 14 месеца от стартиране на земеделска дейност за първи път. Това означава, че по мярка 112 от ПРСР могат да кандидатстват млади фермери, които управляват стопанства за първи път през първите 14 месеца. Регистрацията като земеделски производител по Наредба 3/1999  г. е само един от начините за доказване на стартиране на земеделска дейност. Останалите условия са изброени в т. 3 от изискванията към кандидатите, които са дадени по-долу в това писмо.

Допустими кандидати за финансиране по мярка 112 са кандидатите, които отговарят на следните основни условия:
1. да са физически лица или еднолични търговци;
2. да са на възраст от 18 навършени до 40 ненавършени години към датата на подаване на заявлението за подпомагане;
- не по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане да са регистрирани за първи път като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;
- да са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
- да са подавали заявление по схемата за единно плащане на площ и/или необлагодетелствани райони, в случай че са подавали такова (ако са подавали);
- да са започнали да се осигуряват като земеделски производители, в случай че се осигуряват като такива;
3.  физическите лица и собствениците на еднолични търговци имат постоянен и настоящ адрес в общината или в една от общините, където извършват подпомаганата дейност, или в община, съседна на някоя от тях;
4. общият икономически размер на земеделското стопанството е не по-малко от 2 икономически единици;
5. да са собственици и/или наематели и/или арендатори на земята, която участва при изчисляване на минималния икономически размер на стопанството; договорите за аренда или наем трябва да са с минимален срок 5 години, като е допустимо не повече от 14 месеца от срока да е изтекъл към датата на подаване на заявлението за подпомагане;
6. да не са одобрени за финансиране по реда на тази наредба или по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР. Това изискване се отнася и за съпруга/съпругата на кандидата, включително и за едноличните търговци, на които са или са били собственици;
7. да не са получили финансова помощ, включително авансово или междинно плащане по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства” и/или мярка 122 “Подобряване икономическата стойност на горите”, и/или мярка 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” от ПРСР;
8. да  са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани в животновъдната дейност, в случай че развиват и/или ще развиват такава; срокът на сключените договори за наем трябва да покрива минималния срок, за който животновъдните сгради и помещения ще бъдат използвани за земеделските производствени цели съгласно бизнес плана, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане;
9. едноличните търговци са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията.
10. да нямат изискуеми задължения към ДФ "Земеделие”;
11. да не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност (за еднолични търговци);
12. да не са в производство по ликвидация (за еднолични търговци);
13. да нямат изискуеми публични задължения към държавата.
Изискванията за едноличните търговци се отнасят и за техните собственици - физически лица. Изискванията за физически лица се отнасят и за едноличните търговци, на които са или са били собственици.

Не се предоставя финансова помощ на кандидати, чието стопанство е съсобствено с друго лице, с изключение на случаите на съпружеска имуществена общност.

Помощта се предоставя за изпълнение на заложените в бизнес плана дейности, инвестиции и цели, необходими за развитието на земеделското стопанство и допустими за подпомагане. Допустимите дейности, инвестиции и цели са следните:
1. Увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство минимум с 3 икономически единици към периода на проверка за изпълнението на бизнес плана.;
2. Увеличаване обработваемата земеделска площ на земеделското стопанство.
3. Създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения, ягодоплодни лозя, включително винени.
4. Подобряване на сградния фонд чрез извършване на строителство, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството.
5. Подобряване механизацията на стопанството чрез закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство.
6. Увеличаване броя на животните в стопанството.
7. Придобиване на професионална квалификация в областта на земеделието.
8. Достигане на съответствие със стандартите на Общността по отношение изискванията за безопасност на труда, опазване компонентите на околната среда, фитосанитарните, ветеринарно-санитарните изисквания, хигиена и хуманно отношение към животните.
9. Завършване на курс, включващ обучение по основните проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор или участие в информационна дейност относно тези проблеми.
10. Преминаване към биологично производство.
Кандидатите представят бизнес план по образец (съгласно Приложение 1 на Наредба № 9 от 3.04.2008 г.)  за развитие на стопанството за най-малко 5 (пет) годишен период. Бизнес планът трябва да показва увеличаване на икономическия размер на земеделското стопанство с най-малко 3 икономически единици към избрания период за проверка на изпълнението на бизнес плана.
Кандидатите за финансова помощ подават в Областната разплащателна агенция по постоянен адрес заявление за подпомагане по образец (съгласно Приложение №2 на Наредба № 9 от 3.04.2008 г.) и прилагат документи (съгласно Приложение № 3 на Наредба № 9 от 3.04.2008 г.)
В бизнес плана и заявлението за подпомагане младият фермер трябва да декларира цялата притежавана и ползвана земеделска земя, налични животни, селскостопански сгради и постройки на територията на стопанството, наличните машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства и използвана работна сила.

На http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1329727135.xls e публикуван индикативен (очакван/предварителен) график с информация кога се очаква да бъде отворена мярка 112 за прием на заявления за подпомагане. Предварителните периоди на прием (все още не са обявени със Заповед на изпълнителни директор на ДФЗ) са:
- 14/05/2012г. - 27/05/2012г.;
- 03/09/2012г. - 16/09/2012 г.
Обръщаме Ви внимание, че тези дати са предварителни и специално за мярка 112 от ПРСР е записано, че точната дата на отваряне зависи от одобрението от ЕК на прехвърлянето на средства към мярка 112 и на публикуването на измененията в Наредба 9/03.04.2008г. за прилагането на тази мярка. Съгласно изискванията за публичност и прозрачност, всички изменения и заповедта за стартиране на приема на заявления ще бъдат обявени предварително, на вече познатите Ви интернет страници:
• Министерство на земеделието и храните – www.mzh.government.bg ,
• Програма за развитие на селските райони – www.prsr.government.bg, www.prsr.bg,
• Държавен фонд ''Земеделие” – www.dfz.bg
НССЗ консултира и ще продължи да консултира безплатно потенциалните бенефициенти по мярка 112. Но имайте предвид, че срокът за безплатно изготвяне на бизнес план и попълване на заявление за подпомагане на земеделските производители по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" изтече на 30.09.2010 г. (съглaсно Наредба № 10 от 3.04.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 143 мярка "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - чл. 3, ал. 3 и чл. 4, ал. 2).  На този етап Национална служба за съвети на земеделието при следващо отваряне на мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" няма ангажимент да предоставя пълен комплект съветнически услуги по мярка 112 т.е. няма ангажимент да изготвя проектите на кандидатите в т.ч. бизнес плановете, но ще консултира и съветва всички желаещи да кандидатстват по мярката относно условията и изискванията за кандидатстване.


Информация за мярка 141
Освен това като алтернатива може да се запознаете с условията и изискванията за кандидатстване по мярка 141 (описани в НАРЕДБА № 28 от 5.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.).
По мярка 141 се предоставя финансова помощ за период до 5 години (в размер на 7 500 евро), която се изплаща по 1 500 евро годишно, като за четвъртата и петата година се изплаща при условие, че до края на третата година, фермерът е изпълнил изцяло всички междинни цели заложени в бизнес плана.

Допустими кандидати за подпомагане по мярката са физически лица и еднолични търговци, отговарящи на следните основни условия:
1. да са до 60 навършени години (към датата на кандидатстване);
2. да са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;
3. да отглеждат най-малко два вида земеделски култури (в случай, че не се отглеждат животни) или най-малко един вид земеделска култура и един вид животни;
4. нито една от отглежданите земеделски култури да не надвишава 85,00 % от общия икономически размер на земеделското им стопанство, като това изискване се отнася само за случаите на отглеждане на технически, етеричномаслени и медицински култури;
5. да извършват земеделска дейност в стопанство с икономически размер на стопанството между 1,00 и 4,00 икономически единици;
6. да обработват земеделски площи с размер не по-малък от 1 ха или 0,5 ха за трайни насаждения и/или лозя, или 0,5 ха в случаите, когато земеделските площи са разположени в планински район.
Трябва да се отбележи, че с промените публикувани в ДВ. бр.15 от 21.02.2012 г. се облекчиха условията за кандидатстване като допустими за подпомагане са вече и едноличните търговци, както и ранно пенсионираните лица (като миньори, военни, учители и т.н.).

До края на 2013 г. експертите от НССЗ при желание от Ваша страна, могат да Ви изготвят безплатно бизнес план за кандидатстване по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” и да продължават да Ви консултират през 5-годишния период на неговото изпълнение.
На лица, получили пълен комплект съветнически услуги от НССЗ за кандидатстване по мярка 141, които са одобрени за финансово подпомагане по мярка 141 и са отбелязали в бизнес плана намерение да кандидатстват за подпомагане по съответната инвестиционна мярка, НССЗ изготвя безплатно и бизнес планове по мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите”, 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” и 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от ПРСР.


За улеснение на производителите НССЗ има офиси във всеки областен град на страната.
Най-точна и изчерпателна информация за условията и изискванията за кандидатстване по горепосочените мерки от ПРСР ще получите от колегите ни от териториалния офис на НССЗ в гр. Стара Загора.

Адрес и телефон за връзка с офис Ст. Загора на НССЗ:
гр. Стара Загора
бул. „Цар Симеон Велики” № 108, ет. 10, ст.7 и 8
сл.тел.: 042/601 903
e-mail: stara_zagora.m@naas.government.bg

Работно време на офис Ст. Загора: от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.
Екипът на офис Ст. Загора:
Ганчо Ганчев - агроном (и ръководител на екипа)
Нели Димова – зооинженер
Елена Гернилова – аграрикономист


Главна дирекция «Съвети в земеделието»
Национална служба за съвети в земеделието
e-mail: gdsz@naas.government.bg
тел.: 02 / 810 09 71, 76, 77, 78, 79 и 91