Въпрос: Интересувам се от Мярка 214 –Агроекологични плащания, по програмата за развитие на селските райони, опазване от изчезване на месни породи, по точно отглеждане на каракачански коне. Бих желала да получа повече информация за условията на които трябва да отговаряме и начина на кандидатстване за влизане в тази програма. В миналото семейството на съпруга ми и той самият са се занимавали с отглеждането на такива коне (полупасищно отглеждане), смятам че имаме необходимите познания. Има много въпроси който бих искала да задам. Моля да ми бъде определена среща, на която надявам се ще получа нужните отговори. Надявам се на ползотворна съвместна работа.

Отговор: В отговор на Вашия въпрос Ви информираме, че по мярка 214 “Aгроекологични плащания” можете да кандидатствате за подпомагане по направление ”Опазване на застрашени от изчезване местни породи”. Съгласно Приложение № 7 към чл. 49, ал. 1 на Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., каракачанският  кон е включен в  списъка на застрашените от изчезване местни породи. Наредбата може да изтеглете от тук - http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1332378665.pdf

Заявлението се подава в общинската служба по местонахождение на животновъдния обект, заедно със заявлението за директните плащания до 15.05.2012 год. Заявленията може да се подават и до 25 календарни дни след изтичането на срока, но ДФЗ намалява полагащите се плащания с 1% за всеки работен ден закъснение.


Консултации по интересуващите Ви въпроси може да направите с експертите в областния териториален офис на НССЗ  в гр. София.

Координати на Офис София са:
бул. “Витоша” № 6, ет. 6, ст. 621 и 622
тел.: 02/980 24 77
ел. поща: sofia_oblast.m@naas.government.bg

Главна дирекция «Съвети в земеделието»
Национална служба за съвети в земеделието
e-mail: gdsz@naas.government.bg
тел.: 02 / 810 09 71, 76, 77, 78, 79 и 91