Въпрос: Могат ли съпруг и съпруга да кандидатстват поотделно по мярка 141 /полупазарни стопанства/ с два отделни парцела/парцелите граничат един с друг, като единия ще бъде с 10 год. аренден договор/?
Може ли да се кандидатства с намерение /едната култура ще е трайни насаждения орехи/?
Какви са субсидиите при биологично отглеждане на орехи, изискванията, и може ли да се вземат паралелно с тези по мярка 141?
Благодаря Ви предварително!

Отговор: В отговор на Вашия въпрос 1, Ви информираме, че по мярка 141 “Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР не може поотделно да кандидатстват и да бъдат одобрени съпруг и съпруга.
Съгласно чл.11, ал. 1 № 28 от 5.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г :
Чл. 11 (1) За подпомагане могат да кандидатстват физически лица или еднолични търговци, които отговарят на следните условия:
……………..
10. да не са одобрени за финансова помощ по реда на Наредба № 9 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ДВ, бр. 42 от 2008 г.), включително като еднолични търговци;
………………
13. да нямат друго одобрено заявление за подпомагане по тази наредба;
14. едноличните търговци да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията.
………………
(3) Изискванията по ал. 1, т. 10 и 13 се отнасят и за съпруга/съпругата на кандидата.
……………..
(5) В случай че кандидатът е женен/омъжен и неговата съпруга / нейният съпруг има отделно земеделското стопанството, включително като собственик на едноличен търговец, той/тя не е допустим(а) за подпомагане, при условие че общият икономически размер на двете земеделски стопанства надвишава 4,00 икономически единици.
……………..

В отговор на Вашия въпрос 2, с намерения за създаване на трайни насаждения ще може да кандидатствате по мярка 141 от ПРСР, но след 1 октомври 2012 г., тъй като за тази стопанска година периодът, в който трябваше да се засадят насажденията приключи на 14 април 2012 г. Стопанската година започва на 1 октомври и приключва на 30 септември на следващата година. В зависимост от периода, в който подавате заявлението за подпомагане е възможно да кандидатствате по мярка 141 от ПРСР с намерения за засаждане на насажденията, но трябва да засадите културите (включени за изчисляване на 1 икономическа единица) от 1 ноември до 14 април на стопанската година, през която кандидатствате.

В отговор на Вашия въпрос 3, може да кандидатствате с орехи едновременно по мярка 141 и мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР, като в случай, че НССЗ е изготвила проекта Ви по мярка 141, ще изготви безплатно и заявлението за подпомагане по мярка 214 от ПРСР и ще Ви съветва през целия период на изпълнение на дейностите както по мярка 141 така и по мярка 214 от ПРСР. Помощта за биологично отглеждане на орехи по мярка 214 е както следва:
- за вече сертифицирани орехови насаждения за биологично производство - 613 евро/хa;
- за орехови насаждения в процес на преход към биологично производство - 729 евро/хa.


Главна дирекция «Съвети в земеделието»
Национална служба за съвети в земеделието
e-mail: gdsz@naas.government.bg
тел.: 02 / 810 09 71, 76, 77, 78, 79 и 91