Въпрос: Здравейте!
Искам да кандидатствам по мярка 141. След като се регистрирам като зем.производител, трябва ли да плащам осигуровки? и ако да, за цялата година или само за периода, в който ще получа някакви приходи от продажбата на продукцията!?
Отделно работя и на друго място.
Мога ли да кандидатствам по мярка 141 със общинска земя, взета под наем за 5г?
Благодаря!

Отговор: В отговор на Вашия въпрос по отношение на осигуряването Ви информираме, че ако самоосигуряващите се лица (в това число и регистрираните земеделски производители) работят и по трудово правоотношение, осигурителните вноски за тях се дължат върху сбора от доходите им в следния ред:
• доход по трудово правоотношение;
• избраният доход като самоосигуряващо се лице. В този случай месечният осигурителен доход не бива да надвишава определения максимален месечен осигурителен доход от 2000 лв.

Съгласно Чл.4, ал.2 от Наребата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (Загл. изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) „Ако лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4; от Кодекса за социално осигуряване работят по  трудово правоотношение, осигурителните вноски за дейността им като самоосигуряващи  се лица се внасят върху избран осигурителен доход. Сборът от възнаграждението и  осигурителния доход, върху които се внасят месечните осигурителни вноски, не може да бъде по-голям от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.“

По отношение на въпроса за периода за плащане на осигуровки, ако Вие сте регистриран земеделски производител по Наредба 3/1999г. може да прекъснете осигурителните си вноски за периода, през който не произвеждате земеделска продукция (поради сезонния характер на земеделското производство) съгласно Кодекса за социално осигуряване и  Наребата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица. Имайте впредвид, че съгласно Чл. 1 , ал. 2 от Наребата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (Загл. изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) ...„При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се подава  декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за  приходите (НАП) до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.“....
т.е. когато решите да прекъснете плащането на осигуровките за съответния период е възможно в някои някои областни териториални дирекции на Националната агенция по приходите да изискват от Вас да прекратите съответно регистрацията Ви като земеделски производител по Наредба 3/1999г., но в такъв случай ще се преустанови и плащането по мярка 141 от ПРСР, съгласно чл.10, ал. 2 от Наредба 28/05.08.2008г. „Плащанията за следващите години се преустановяват в следните случаи: ...........................................................
2. при прекратяване на земеделската дейност по време на изпълнение на бизнес плана“ (т.е има се предвид случаите, в които регистриран земеделски производител прекрати ежегодната регистрация по чл. 5, ал. 3 на Наредба 3/1999 г. )
..................................................

По отношение на въпроса за наемане на общинска земя за период от 5 години Ви уведомяваме, че не може да кандидатствате с общинска земя наета за 5 години, тъй като към датата на кандидатстване, част от 5 годишния период вероятно ще е изтекъл, единственото изключение е, ако кандидатствате в деня на влизане в сила на пет годишния договор,  т. е да се сключи договора за 5 години, като се запише, че той влиза в сила на по-късен етап, например след един месец и точно на датата на влизане в сила на договора да се подаде заявлението по мярка 141 от ПРСР.

Във връзка с наемането на земя от общинския поземлен фонд Ви информираме, че това се урежда от ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ. Ето извадка от закона:
................................
Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.)
...................................
(5) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 25 от 2012 г.) Отдаването на земите от общинския поземлен фонд, с изключение на мерите и пасищата, под наем или аренда се извършва чрез търг или конкурс при условия и по ред, определени от общинския съвет. Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс се сключва договор за наем или аренда. Срокът на договора за наем не може да бъде по-дълъг от 10 години.

(6) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 25 от 2012 г.) Земите от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем или аренда без търг или конкурс:
1. когато са заети с трайни насаждения;
2. когато не са били използвани две или повече стопански години;
3. в случаите по чл. 37в, ал. 10;
4. в други случаи, определени в закон.
...............
Чл. 37п. (Нов - ДВ, бр. 10 от 2009 г.)
(1) Мерите и пасищата - общинска собственост, могат да се отдават под наем или под аренда само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, или на лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за срок 5 години. По искане на арендатора или наемателя договорът може да се сключи и за по-кратък срок
(2) Отдаването на мерите и пасищата по ал. 1 се извършва при спазване на изискванията по чл. 37и - 37о.
.......................................

Като решение може да Ви предложим да наемете или арендувате площи от общинския поземлен фонд, които не са мери и пасища (общинските мери и пасища се наемат чрез търг или конкурс) или от частни стопани, като не е задължително площите да са в едно и също землище (в случай,че района в който се намирате няма свободни парцели) за по-дълъг период от 5 години.

Съгласно Наредба № 28 от 5.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 141:
.........................................
Чл. 11.
(1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) За подпомагане могат да кандидатстват физически лица или еднолични търговци, които отговарят на следните условия:
....................................
7. да обработват земеделски площи с размер не по-малък от 1 ха или 0,5 ха за трайни насаждения и/или лозя, или 0,5 ха в случаите, когато земеделските площи са разположени в планински район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (ДВ, бр. 20 от 2008 г.);
.................................
8. да са собственици и/или наематели и/или арендатори на земя в размер съгласно изискването по т. 7; договорът за аренда и/или наем трябва да е с минимален срок 5 години, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане;


Преди да предприемете каквито и да било стъпки Ви съветваме да посетите на място наш офис, където ще получите различни решения за развитието на стопанството. НССЗ изготвя безплатно и бизнес планове за кандидатстване по мярка 141 на всички земеделски производители регистрирани по реда на наредба 3/1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.)

В помощ на земеделските производители НССЗ има офиси във всеки областен град на страната.
Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони.
Работно време на териториалните офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „ Областни офиси на НССЗ” - http://www.naas.government.bg/bg/Контакти/49


Главна дирекция «Съвети в земеделието»
Национална служба за съвети в земеделието
e-mail: gdsz@naas.government.bg
тел.: 02 / 810 09 71, 76, 77, 78, 79 и 91