Въпрос: Възнамерявам да кандидатствам по мярка 141, като създам трайни насаждения /овощна градина/.
1. Земята, с която разполагам и където ще засадя дръвчетата, се води ливада и в действителност е такава.Това проблем ли ще е за одобряване?
2. Съпругата ми притежава земеделска земя, която е в съсобственост с други наследници. Тя не е земеделски производител.
Приложим ли е в случая §4, буква "б" от допълнителните разпоредби на наредба №28/2008 г.?

Ще кандидатствам по мярка 141, като имам намерение да създам и овощна градина от орехи. Схемата на засаждане ще е с разстояния 10 м между редовете и 9 м в редовете. Докато фиданките са малки ще остават големи пространства между тях.
Въпросът ми е, ако използвам през третата и четвъртата година междуредията за отглеждане на зеленчуци, това ще бъде ли   увеличение на икономическия размер.

Отговор: Във връзка с Вашите въпроси Ви информираме, че по мярка 141 няма изрична забрана да се засаждат трайни насаждения върху земя, която е с начин на трайно ползване "ливада", но ако се кандидатства с трайни насаждения през годината на кандидатстване трябва да е записано трайното насаждение за съответната площ в анкетната карта.
Промяната на начина на трайно ползване се осъществява от общинската служба по земеделие. Посетете службата, за да разберете дали тази земя попада под някакви ограничения-Натура 2000 или други защитени територии.
Ето извадка от Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ. бр.34 от 30 Април 1991г.)
„………………………………………………………
Чл. 78а. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2009 г.)
(1) Собственикът на земеделска земя или упълномощено от него лице писмено с нотариална заверка на подписа може да подаде заявление до общинската служба по земеделие за промяна на начина на трайно ползване на имота или на части от него за други земеделски нужди.
(2) Началникът на общинската служба по земеделие назначава комисия в състав: двама представители на общинската служба по земеделие и представител на изпълнителя на технически дейности за поддържане на картата на възстановената собственост - в случаите по ал. 3, която съвместно със собственика или упълномощеното от него лице извършва проверка на място и установява начина на трайно ползване на имота.
(3) В случай че граничните точки на имота не са означени, проверката на място се извършва след трасиране на границите.
(4) Комисията съставя протокол, в който отразява констатирания начин на трайно ползване на имота. Протоколът на комисията се одобрява от началника на общинската служба по земеделие и се съобщава на лицата по ал. 1.
(5) Подаването на заявлението по ал. 1 и отразяването на промените на начина на трайно ползване се извършва при условията и по реда на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост.
(6) Когато за землището са одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, установяването на начина на трайно ползване на имота се извършва по реда на ал. 1 - 4. Промяната на начина на трайно ползване се отразява по реда на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.“
…………………………………………………

Относно въпроса за Вашата съпруга и прилагането на параграф 4  на Наредба №28/2008 г. Ви информираме, че този параграф ще се приложи, в случай че към момента на Вашето кандидатстване по мярка 141 тя сама обработва (ползва) земеделската земя т.е. няма документ, че е дала под наем/аренда на други лица в т.ч. на другите наследници.

По третия въпрос Ви информираме, че отглежданите между орехите други култури не се включват при изчисляване на икономическия размер на земеделското стопанство нито при кандидатстване, нито при изчисляване на увеличаването на икономическия размер на земеделското стопанство на 3-та и 5-та година.

Eкспертите от НССЗ при желание от Ваша страна, могат да изготвят безплатно и бизнес план за кандидатстване по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”, и да продължават да Ви консултират през 5-годишния период на неговото изпълнение.

НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. Работно време на териториалните офиси на НССЗ:  от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.
Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни от тук: Контакти / Областни офиси на НССЗ - www.naas.government.bg

 

Главна дирекция «Съвети в земеделието»
Национална служба за съвети в земеделието
e-mail: gdsz@naas.government.bg
тел.: 02 / 810 09 71, 7609 71, 76, 77, 78, 79 и 91