Въпрос: Здравейте! Въпросът ми касае приема на заявления по мярка 223 Залесяване на неземеделски земи. Имам 13 декара земя, която не е обработвана, макар че досегашният арендатор е получавал субсидии за нея. Бих искала тази земя да бъде залесена с иглолистни дървета. Аз не съм земеделски производител. Въпросът ми е трябва ли да съм такъв, за да кандидатствам за подпомагане по тази мярка. Благодаря.

Отговор: Във връзка с Вашите въпроси Ви информираме, че по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ няма изискване кандидати да са регистрирани като земеделски производители по Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители.
Прилагането на мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” се регламентира от Наредба № 22 от 7 юли 2008 г. - http://www.prsr.bg/merki/Мярка-223/17/index.html
Според същата наредба:
…………………………………..
Чл. 3. (1) Финансова помощ се предоставя за инвестиции, извършвани върху всички неземеделски земи на територията на цялата страна, независимо от собствеността им, попадащи във:
1. общини с лесистост по-малко от 60 % (приложение № 1 на Наредба № 22 от 7 юли 2008 г), или
2. райони с висок и среден риск от ерозия (приложение № 2 на Наредба № 22 от 7 юли 2008 г).
……………………………………………………
Чл. 13. (1) За подпомагане при условията и по реда на тази наредба могат да кандидатстват:
1. физически лица, еднолични търговци и юридически лица, собственици на неземеделски земи с площ над 0,5 ха;
2. общини, притежаващи неземеделски земи с площ над 1,0 ха;
3. държавни горски стопанства (ДГС), държавни ловни стопанства (ДЛС), дирекции на национални паркове (ДНП) и научноизследователски горски стопанства, стопанисващи неземеделски земи с площ над 1,0 ха.
………………………………………….

Чл. 15. (1) Подпомагат се дейности по проекти, които се осъществяват на територията на Република България.
(2) За кандидатите по чл. 13, ал. 1, т. 1 и 2 проектите се изпълняват върху имоти, собственост на кандидата.
(3) За кандидатите по чл. 13, ал. 1, т. 3 проектите се изпълняват върху имоти, управлявани от кандидата.
(4) Проектите на кандидати по чл. 13, ал. 1, т. 2 са допустими за подпомагане, в случай че предвижданите дейности съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на съответната община, приет с решение на общинския съвет.
(5) За създаване на горски култури се използват само дървесни видове според типа на месторастенето, а от тях се дава предпочитание на местните видове.
Чл. 16. (1) Не се предоставя финансова помощ за проекти, оказващи отрицателно въздействие върху околната среда.
(2) Не се предоставя финансова помощ за проекти в местата по националната екологична мрежа Натура 2000, които не отговарят на изискванията на Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане, както и предвидените ограничения в заповедите за определянето на тези места и плановете за управлението им.
………………………………………

Обръщаме Ви внимание, че се подпомагат дейности върху неземеделски земи. Съгласно допълнителни разпоредби, § 1, т.24 на Наредба № 22 от 7 юли 2008 г.:
…………………………………
"Неземеделските земи" са изоставените земеделски земи (земеделски земи, които не са използвани за земеделие повече от 3 години преди залесяването) и/или голини от горския фонд (земи от горския фонд, които не са били гора поне 15 години преди залесяването им).
………………………………
В случай че досегашния арендатор е получавал субсидия на единица площ за тази земя, с която искате  да кандидатства за залесяване, то той вероятно е декларирал, че земята се обработва и има много голяма вероятност да не се счете за неземеделска земя.

НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. Работно време на териториалните офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни от тук: Контакти / Областни офиси на НССЗ - www.naas.government.bg

Главна дирекция «Съвети в земеделието»
Национална служба за съвети в земеделието
e-mail: gdsz@naas.government.bg
тел.: 02 / 810 09 71, 76, 77, 78, 79 и 91