Въпрос: Здравейте искам да попитам необходимо ли е пчелар, който иска да кандидатства по мярка 214 „Агроекологични плащания” да притежава минималния размер земя от 1 ха или 0.5 ха трайни насаждения, при положение, че кандидатства само по подмярка „Биологично пчеларство”?
Предварително благодаря за отговора!

Отговор: В отговор на Вашия въпрос, Ви информираме, че за кандидатите за подпомагане по мярка 214 "Агроекологични плащания" от ПРСР подмярка биологично земеделие с направление „биологично пчеларство” няма изрично изискване кандидата да обработва земя. Има изискване кандидатите за подпомагане за дейността "Биологично пчеларство" да отглеждат най-малко 20 пчелни семейства, както и да са вписани в Системата за идентификация и регистрация на животните в регистъра на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
Също така земеделският производител трябва:
- да отглежда всички пчелни семейства в стопанството по метода на биологичното производство;
- за петгодишния период на изпълнение на дейността да не намалява броя на пчелните семейства под 20 бр.

В случай, че броят на пчелните семейства за текущата година е намален (но не под 20 бр.), агроекологичните плащания за същата година се изплащат за наличния брой пчелни семейства.
Земеделските стопани могат да увеличават броя на пчелните семейства без да поемат ново петгодишно агроекологично задължение. При увеличаване на броя на пчелните семейства подпомаганото лице прилага към Заявлението за плащане – анекс за увеличения брой пчелни семейства към договора, сключен с контролиращото лице.

За улеснение на производителите Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) има териториални офиси във всеки областен град на страната.  Работно време на териториалните офиси на НССЗ е от от понеделник до петък - от 9.00 ч. до 17.30 ч.
Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни от тук: Контакти / Областни офиси на НССЗ - www.naas.government.bg

Главна дирекция «Съвети в земеделието»
Национална служба за съвети в земеделието
e-mail: gdsz@naas.government.bg
тел.: 02 / 810 09 71, 76, 77, 78, 79 и 91