Въпрос: Здравейте, ако искам да построя ферма за пъдпъдъци по коя мярка мога да кандидатствам за строеж на сградата? Какви са изискванията въобще всичко необходимо което се изисква. Аз съм земеделски производител култивиращ гъби но искам да построя ферма за пъдпъдъци.

Отговор: За строеж на сграда може да кандидатствате по мярка 121 - „Модернизация на земеделските стопанства”. По тази мярка земеделските производители (ЗП) получават до 60% от направените инвестиции. За да кандидатстват по мярката ЗП трябва да представят бизнес план, в който се описва инвестицията и очакваното развитие на фермата за период най-малко 5 години, а в случаите на извършване на строително-монтажни работи - за 10-годишен период.
Информацията за намеренията Ви (налични сгради, капацитет на фермата и т.н.) е недостатъчна за конкретен отговор, но най-общо животновъдните обекти за отглеждане на пъдпъдъци  трябва да отговарят на следните изисквания:
1. регистрират се по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
2. изградени са съгласно изискванията на нормативните актове за защита и хуманно отношение към животни;
3. изградени са съобразено с физиологическите и поведенческите особености на животните, който ще се отглежда в тях;
4. отдалечени са от населени места, животновъдни обекти и главни пътища на разстояние най-малко 500 m;
5. оградени са по начин, недопускащ проникване на хора и животни;
6. имат вход с пропускателен пункт, който разполага със:
а) стая за охрана и за регистрация на посетителите, ако е отдалечена от администрацията;
б) дезинфекционна площадка за превозните средства съгласно изискванията на НВМС;
в) дезинфекционна площадка за хора, която се състои от дезинфекционна пътека с дължина не по-малка от 0,80 m и умивалник с приспособления за измиване и дезинфекция на ръцете;
г) ветеринарно-санитарен филтър;
7. имат битово помещение за работниците със санитарен възел;
8. имат изградени септични ями или съоръжение за обезвреждане на биологични отпадъци;
9. притежават алтернативен източник на електроенергия;
10. снабдени са с питейна вода, при гарантиране на постоянен достъп на животните до нея, която отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30 от 2001 г.);
11. разполагат с карантинно или адаптационно помещение за животни;
12. разполагат със склад за комбинирани фуражи или фуражна кухня и рампа за разтоварване на фуражи, когато се доставят отвън;
13. имат изграден трупосъбирателен пункт
На животните се осигуряват помещения с подходящо осветление, температура и влажност на въздуха, естествена или изкуствена вентилация при спазване на нормите за концентрация на вредни газове и интензивност на шума.
Помещенията за отглеждане на пъдпъдъци, съоръженията и оборудването в тях се изграждат от материали, които не са вредни за дивите животни, разрешени са за целта и позволяват цялостно почистване и дезинфекциране на помещението. Когато естествената осветеност на помещението е
недостатъчна, се осигурява подходящо изкуствено осветление.

За съжаление приема по мярка 121 приключи и не се очаква нов прием през 2013 година. Друга възможност за получаване на европейско финансиране е мярка 141- „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”.  По мярка 141 се предоставя финансова помощ за период до 5 години (в размер на 7 500 евро), която се изплаща по 1 500 евро годишно, като за четвъртата и петата година се изплаща при условие, че до края на третата година, фермерът е изпълнил изцяло всички междинни цели заложени в бизнес плана. Плащанията за следващите години се преустановяват, в случай че на ползвателят на помощта по време на изпълнение на бизнес плана му е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст (без ранно пенсионираните –като миньори, военни, учители и др.), както и при прекратяване на земеделската дейност.

Допустими кандидати за подпомагане по мярката са физически лица и еднолични търговци, отговарящи на следните основни условия:
1. да са до 60 навършени години (към датата на кандидатстване);
2. да са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;
3. да извършват земеделска дейност в стопанството, което не е съсобствено и/или съвместно притежание с друго лице, с изключение на случаите на съпружеска имуществена общност;
4. да отглеждат най-малко два вида земеделски култури (в случай, че не се отглеждат животни) или най-малко един вид земеделска култура и един вид животни;
5. нито една от отглежданите земеделски култури да не надвишава 85,00 % от общия икономически размер на земеделското им стопанство, като това изискване се отнася само за случаите на отглеждане на технически, етеричномаслени и медицински култури;
6. да извършват земеделска дейност в стопанство с икономически размер на стопанството между 1,00 и 4,00 икономически единици;
7. да обработват земеделски площи с размер не по-малък от 1 ха или 0,5 ха за трайни насаждения и/или лозя, или 0,5 ха в случаите, когато земеделските площи са разположени в планински район.

Изчисляването на икономическия размер на стопанството (изразен в икономически единици - ИЕ) се извършва с помощта на „Таблиците за изчисляване на общата стандартна разлика на стопанството”, които са приложения към наредбите по прилагане на съответните мерки, публикувани в Държавен вестник. Икономическите единици се получават, като изчислената за съответното земеделско стопанство обща стандартна разлика се раздели на левовата равностойност на 1 200 евро (използва се официалният курс на БНБ -1 евро = 1,95583 лв.).  1 ИЕ е равна на 1200 евро.
За всяка култура/животно има стандартна разлика съответно на дка, кв.м. или брой. Електронната таблица за изчисляване на икономическия размер на стопанството по мярка 141 и 112 може да се намери на www.prsr.government.bg като следвате следните стъпки: 1. Влизане в рубриката „Документи”; 2. Избор на секция „Документи по мерки от Ос 1“; 3.Избор на част „Изчисляване на икономически размер на земеделските стопанства” - http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l3/29 .
Във Вашия случай 1 ИЕ се формира от 90 бр. пъдпъдъка.

В помощ на земеделските производители НССЗ
има офиси във всеки областен град на страната.
Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони.
Работно време на териториалните офиси на НССЗ е
от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни от тук:
Контакти / Областни офиси на НССЗ - www.naas.government.bg

Препоръчваме Ви да се обърнете към наш офис, те ще ви предложат различни варианти за развитие на стопанството!

Главна дирекция «Съвети в земеделието»
Национална служба за съвети в земеделието
e-mail: gdsz@naas.government.bg
тел.: 02 / 810 09 71, 76, 77, 78, 79 и 91