Въпрос: Здравейте, притежавам 10 дка земя, които искам да засадя с годжи бери, почвата и условията са подходящи, но нямам достатъчно средства. Интересува ме, мога ли да кандидатствам по някоя от мерките за финансиране и изобщо какви варианти има.

Отговор: В отговор на Вашия въпрос Ви информираме, че в момента се разработва новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. (ПРСР) и мерките за кандидатстване по нея. Все още новите условия и изисквания за кандидатстване в т.ч. за отглеждане на годжи бери не са ясни и уточнени. Проектът е публикуван на сайта на МЗХ за ПРСР, рубрика „ПРСР 2014-2020 г.” - http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101.
Вероятно ще може да кандидатствате по някоя от следните мерки:
 Подмярка 4.1 „Помощ за инвестиции в земеделски стопанства“ на Мярка 4 „Инвестиции в материални активи”;
 Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“;
 По някоя от мерките на Тематична подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства към ПРСР 2014-2020 г.
По Подмярка 4.1. все още новите условия и изисквания за кандидатстване не са напълно ясни и уточнени.
По подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ подкрепа ще се предоставя на територията на цялата страна. Планира се да са допустими инвестиции:
• за модернизация и механизация, пряко свързани с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;
• за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността;
• в съоръжения и оборудване за напояване/отводняване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата;
• за подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;
• за съхранение и преработка на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;
• в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
• в недвижима собственост, свързана с дейността на земеделските стопанства;
• за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
• за производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства.
Допустими бенефициенти ще могат да бъдат земеделски производители (физически и юридически лица), както и групи и организации на производители.
Основните изисквания към кандидати по подмярка 4.1 определени на този етап са следните:
 Да са регистрирани като земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители;
 Минималният стандартен производствен обем (СПО) на стопанството на кандидата да бъде не по малко от 8 000 евро;
 Кандидатите, юридически лица, да докажат доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ;
Изискванията за минимален икономически размер (8 000 евро СПО) и доход се предлага да не се прилагат за кандидати с проекти в селски райони, създадени до 1 година преди кандидатстването, за проекти с инвестиции в сектори „животновъдство”, „плодове и зеленчуци”, „етерично-маслени и медицински култури” и „технически култури“.
Стопанствата с икономически размер между 2 000 и 8 000 евро СПО и обработващи до 10 ха е предвидено да се подпомагат по Тематична подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства в Република България - 2014-2020г.
Финансовата помощ ще е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като за определени видове проекти и бенефициенти може да се увеличи, както следва:
• с 10% за проекти представени от млади земеделски стопани ( до 40г.);
• с 10% за проекти за колективни инвестиции, представени от 10 до 20 земеделски производители;
• с 20% за проекти за колективни инвестиции, представени от над 20 земеделски производители;
• с 10 % за интегрирани проекти и/или такива свързани със сливания на организации на производители;
• с 10% за проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения;
• с 10% за проекти с дейности, подпомагани по линия на Европейско партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност;
• с 15% за проекти с инвестиции за изпълнение на дейности по мярка „Биологично земеделие”.
Максималното комбинирано подпомагане за проект на индивидуален бенефициент няма да може да бъде повече от 70% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, а за проекти за колективни инвестиции няма да може да бъде повече от  90%.

От страна на Министерството на земеделието и храните се прави всичко възможно в периода месец май – месец юни да стартира мярката за младите фермери. На този етап все още нямаме яснота дали през 2014 г. младите фермери ще може да кандидатстват за подпомагане:
- по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. (т.е. съгласно условията и изискванията описани в Наредба № 9 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 112 - http://lex.bg/laws/ldoc/2135587006 )
или
- по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
По-долу Ви предоставяме информация за условията и изискванията за кандидатстване по мярка 112 от ПРСР 2007-2013г. и проект на подмярка 6.1 от ПРСР 2014-2020 г.
Допустимите кандидати за финансиране по мярка 112  трябва да отговарят на следните основни условия:
1. да са физически лица или еднолични търговци, които не по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са регистрирани за първи път като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители
2. да са на възраст от 18 навършени до 40 ненавършени години към датата на подаване на заявлението за подпомагане;
3. не по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане да са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
4. не по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане да са подали заявление по схемата за единно плащане на площ и/или за необлагодетелствани райони, и/или за националните доплащания за животни в случай, че са подали такова;
5. не по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане да са започнали да се осигуряват като земеделски производители, в случай че се осигуряват като такива;
6. физическите лица и собствениците на еднолични търговци да имат постоянен и настоящ адрес в общината или в една от общините, където извършват подпомаганата дейност, или в община, съседна на някоя от тях;
7. общият икономически размер на земеделското стопанството да  е не по-малко от 4 икономически единици; (Формирането на икономическите единици зависи от вида на културите или животните, които отглеждате/ще отглеждате. 10 дка годжи бери формират 0.15 ИЕ, а около 280 дка формират 4.18 ИЕ. Културата годжи бери досега се отнасяше в код 3129 „Други етерично-маслени култури“ от анкетния формуляр на анкетната карта по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;.)
8. към датата на подаване на заявлението за подпомагане да са собственици и/или наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя; договорите за аренда или наем трябва да са с минимален срок 5 години, като е допустимо не повече от 14 месеца от срока да е изтекъл към датата на подаване на заявлението за подпомагане;
9. едноличните търговци да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията;
10. да не са одобрени за финансиране по реда на тази наредба или по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР. (Изискванията по тази точка се отнасят и за съпруга/съпругата на кандидата, включително и за едноличните търговци, на които са или са били собственици.)
Лицата се подпомагат, при условие че:
1. нямат изискуеми задължения към ДФ "Земеделие";
2. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност; (отнася се за едноличните търговци)
3. не са в производство по ликвидация; (отнася се за едноличните търговци)
4. нямат изискуеми публични задължения към държавата.
Помощта се предоставя за изпълнение на заложените в бизнес плана дейности, инвестиции и цели, необходими за развитието на земеделското стопанство и допустими за подпомагане.
По подмярка 6.1. все още новите условия и изисквания за кандидатстване не са напълно ясни и уточнени, но на този етап в проекта на ПРСР 2014-2020 г. (http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101) са записани следните критерии за допустимост за желаещите да кандидатстват по подмярката:
1) да са физически лица, еднолични търговци или ЕООД, които да са регистрирани като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители;
2) икономическият размер на стопанството им да е най-малко 8 000 СПО. (СПО - стандартен производствен обем означава стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт). Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалните минимални СПО да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години.
3) да са на възраст от 18 до 40 години (без да са ги навършили)  към датата на подаване на молбата за подпомагане;
4) да имат съответните професионални умения и познания, което изисква да отговарят на едно от следните условия:
- да имат завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост;
и/или
- да имат завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост;
и/или
- да имат завършен курс от минимум 150 часа или да имат свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство;
Когато кандидатът не покрива изискванията за професионални умения и познания, може да бъде одобрен при условие, че поеме ангажимент, в рамките на 36 месеца от момента на вземане на решение за отпускане на помощта, да покрие тези изисквания.
5) тяхното стопанство да отговаря на определението за създаване на стопанство т.е. бенефициентите (като физически лица и/или еднолични търговци или ЕООД) да ръководят за първи път земеделско стопанство, което изисква да са изпълнени следните условия:
 в рамките на 15 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те да са регистрирани за първи път като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители;
 в рамките на 15 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те са подавали заявление за единно плащане на площ и/или за плащане за необлагодетелстван район;
 в рамките на 15 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
 в рамките на 15 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те са започнали да се осигуряват като земеделски производители, с изключение на случаите, в които земеделският производител е осигурен на друго основание върху максималния за страната осигурителен доход
6) са предложили бизнес план за развитие на дейностите в стопанството.
Помощта се предоставя за изпълнение на заложените в бизнес плана дейности, инвестиции и цели, необходими за развитието на земеделското стопанство и допустими за подпомагане.
Важно е да знаете, че ще има промяна и в начина на изчисляване на икономическия размер на земеделското стопанство за новата ПРСР 2014-2020 г. Икономическият размер на стопанството вече ще се изчислява в Стандартен производствен обем (СПО). СПО представлява условните, а не реалните приходите на стопанството и се изчислява на базата на осреднени за България цени и добиви от отглежданите в стопанството култури без да се включват данъците и преките плащания т.е. две стопанства отглеждащи две еднакви култури с еднаква площ ще имат и еднакъв икономически размер. СПО ще се изчислява с помощта на таблица, която следва да е приложение към наредбите по прилагане на съответните мерки, публикувани в Държавен вестник. На този етап таблицата е проект, като има разлика по видове култури и животни в сравнение с броя, необходим за изпълнение на изискванията по мярка 112 за 4 икономически единици. За сега не може да се каже за новата ПРСР 2014-2020г., какви ще са стойностите за 1 дка годжи бери за изчисляване на СПО.
Вероятно, ако не можете да кандидатствате по подмярка 6.1. за младите фермери, ще можете да кандидатствате по Тематична подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства по новата ПРСР 2014-2020г. в т.ч. по подмярка 6.3 „Начална помощ за стартиране на стопанска дейност за развитие на малки стопанства”. По тази подмярка ще се подпомагат малките стопанства за тяхното развитие, като субсидията може да достигне до 15 000 евро за целия петгодишен период на подпомагане.
На този етап в проекта на Тематичната подпрограма са записани следните критерии за допустимост за желаещите да кандидатстват по подмярка 6.3:
1. Да са регистрирани като земеделски производители, съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители;
2. Икономически размер на земеделските им стопанства да е от 2 000 до 7 999 евро СПО;
3. Размерът на използваната земеделска площ (ИЗП) да е до 10 ха.
Тъй като в момента в МЗХ се разработват условията и изискванията за кандидатстване по тази подмярка, за съжаление не може да Ви дадем повече подробности.
Съветваме Ви да следите специализираните сайтове на Министерството на земеделието и храните и на Държавен фонд ''Земеделие” за Програмата за развитие на селските райони – www.prsr.government.bg и www.prsr.bg. Там се очаква да се публикуват наредбите по мерките от новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., както и графиците за прием на заявления за подпомагане по мерките от Програмата. В наредбите ще бъдат подробно посочени и изискванията и условията за кандидатстване по съответната мярка.
Препоръчваме Ви да посетите наш офис за да Ви предложат различни решения за развитие на Вашето стопанство. Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони. Работно време на териториалните офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.
НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ” - http://www.naas.government.bg/bg/Контакти/49.

Главна дирекция «Съвети в земеделието»
Национална служба за съвети в земеделието
e-mail: gdsz@naas.government.bg
тел.: 02 / 810 09 71, 76, 77, 78, 79 и 91