Въпрос: Здравейте ,занимавам се с отглеждане на зайци за месо ,мога ли да кандидатствам по някоя програма, има ли субсидии за този вид дейност. Благодаря.

Отговор: В отговор на поставения от Вас въпрос Ви информираме, че земеделските производители отглеждащи зайци  може да бъдат подпомогнати по различни мерки от Програмите за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. и за периода 2014 – 2020г.
Една от възможностите е мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., по която се очаква нов прием на проекти. По тази мярка може да кандидатствате със зайци стига да отговаряте на условията и изискванията за кандидатстване по мярката, описани в Наредба № 9 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (http://lex.bg/laws/ldoc/2135587006).
Имайте предвид, че наредбата може да претърпи промени, във връзка с новия прием. Според публикуваната на сайта на МЗХ Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2008 г. по мярка 112 допустими кандидати за финансиране (http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/norm_aktove/proj_norm_akt.aspx) са кандидатите, които отговарят на следните основни условия:
1. еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), еднолични търговци (ЕТ) и физически лица, които не по-рано от 17 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са регистрирани за първи път като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;
2. са на възраст от 18 навършени до 40 ненавършени години към датата на подаване на заявлението за подпомагане;
3. не по-рано от 17 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
4. не по-рано от 17 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са подали заявление по схемата за единно плащане на площ и/или за необлагодетелствани райони, и/или за националните доплащания за животни в случай, че са подали такова;
5. не по-рано от 17 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са започнали да се осигуряват като земеделски производители, в случай че се осигуряват като такива;
6. имат съответните професионални умения и познания, а именно:
а) средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина или средно икономическо образование със земеделска насоченост и/или
б) висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина или висше икономическо образование със земеделска насоченост и/или
в) завършен курс от минимум 150 часа в областта на селското стопанство и/или по мярка “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от ПРСР;
7. физическите лица и собствениците на еднолични търговци имат постоянен и настоящ адрес в общината или в една от общините, където извършват подпомаганата дейност, или в община, съседна на някоя от тях, а еднолични дружества с ограничена отговорност да имат седалище или клон на седалище в общината или в една от общините, където извършват подпомаганата дейност, или в община, съседна на някоя от тях;
8. общият икономически размер на земеделското стопанството е не по-малко от 4 икономически единици.
9. към датата на подаване на заявлението за подпомагане са собственици и/или наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя; договорите за аренда или наем трябва да са с минимален срок 5 години, като е допустимо не повече от 17 месеца от срока да е изтекъл към датата на подаване на заявлението за подпомагане;
10. не са одобрени за финансиране по реда на тази наредба или по мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР;
11. не са получили финансова помощ, включително авансово или междинно плащане по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства” и/или мярка 122 “Подобряване икономическата стойност на горите”, и/или мярка 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” от ПРСР;
12. са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани в животновъдната дейност, в случай че развиват такава; сключените договори за наем трябва да са с минимален срок 5 години, като е допустимо не повече от 17 месеца от срока да е изтекъл към датата на подаване на заявлението за подпомагане;
13. едноличните търговци и еднолични дружества с ограничена отговорност са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Лицата по ал. 1 се подпомагат, при условие че:
1. нямат изискуеми задължения към ДФ "Земеделие”;
2. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
3. не са в производство по ликвидация;
4. нямат изискуеми публични задължения към държавата.
Все още е дискусионен въпроса с увеличаването на срока за кандидатстване по мярка след започване на собствена земеделска дейност на младият фермер и дали ще бъде 17 или по-малко  месеца. Очаква се срокът да бъде ясно уточнен в крайния вариант на изменението на Наредба № 9 / 2008 г. за прилагане на мярка 112 от ПРСР.

На този етап не е взето окончателно решение от страна на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) относно конкретните срокове за прием на документи по мярка 112 през 2014 г.
Изчисляването на икономическия размер на стопанството (изразен в икономически единици - ИЕ) се извършва с помощта на „Таблиците за изчисляване на общата стандартна разлика на стопанството”, които са приложения към наредбите по прилагане на съответните мерки, публикувани в Държавен вестник. Икономическите единици се получават, като изчислената за съответното земеделско стопанство обща стандартна разлика се раздели на левовата равностойност на 1 200 евро (използва се официалният курс на БНБ -1 евро = 1,95583 лв.).  1 ИЕ е равна на 1200 евро.
Електронната таблица за изчисляване на икономическия размер на стопанството по мярка 112 може да се намери на www.prsr.government.bg като следвате следните стъпки: 1. Влизане в рубриката „Документи”; 2. Избор на секция „Документи по мерки от Ос 1“; 3. Избор на част „Изчисляване на икономически размер на земеделските стопанства” - http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l3/29. В момента на сайта все още стои старият (непроменен) вариант на таблица за изчисляване на икономическия размер. В проекта за изменение на Наредба № 9 / 2008 г. за прилагане на мярка 112 от ПРСР се предлагат промени в стойностите на стандартните разлики на голям брой земеделски култури и селскостопански животни. Тези промени съответно ще доведат и до промени в размера на използваната земеделска площ, която ще трябва да обработват младите фермери и в броя на отглежданите животни, които ще трябва да отглеждат за да могат да кандидатстват за подпомагане по мярка 112.


Общият икономически размер на земеделското стопанството от 4 икономически единици за да участвате в предстоящия прием по мярка 112 във Вашия случай със зайци можете да видите в приложената по-долу таблица, съгласно актуалният към момента вариант на наредбата и съгласно проекта на изменение на Наредба № 9 от 2008 г. по мярка 112.

Към момента Проект за изменение
Наименование Стандартна разлика за 1 бр. Необходими бр. за  4 ИЕ
Наименование
Стандартна разлика за 1 бр. Необходими бр. за  4 ИЕ
Зайци 96 98 Зайци 188 50


Също така предстои одобряване на новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. (ПРСР) и мерките за кандидатстване по нея. Все още новите условия и изисквания за кандидатстване по нея в т.ч. за отглеждане на коне не са ясни и уточнени. Проектът е публикуван на сайта на МЗХ за ПРСР, рубрика „ПРСР 2014-2020 г.” - http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101.

Вероятно ще може да кандидатствате по някоя от следните мерки на мярката:
 Операция 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ на Мярка 4 „Инвестиции в материални активи”,
 Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“;
 По някоя от мерките, подмерките и операциите на Тематична подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства в Република България - 2014-2020 г. в т.ч. операция 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства” и подмярка 6.3. „Начална помощ за стартиране на стопанска дейност за развитие на малки стопанства”
По операция 4.1.1 на подмярка 4.1. все още новите условия и изисквания за кандидатстване не са напълно ясни и уточнени.
По операция 4.1.1 на подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ подкрепа ще се предоставя на територията на цялата страна. Планира се да са допустими инвестиции:
• за модернизация и механизация, пряко свързани с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;
• за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността;
• в съоръжения и оборудване за напояване/отводняване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата;
• за подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;
• за съхранение и преработка на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;
• в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
• в недвижима собственост, свързана с дейността на земеделските стопанства;
• за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
• за производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства.
Допустими бенефициенти ще могат да бъдат земеделски производители (физически и юридически лица), както и групи и организации на производители.
Основните изисквания към кандидати по подмярка 4.1 определени на този етап са следните:
 Да са регистрирани като земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители;
 Минималният стандартен производствен обем (СПО) на стопанството на кандидата да бъде не по малко от 8 000 евро;
 Кандидатите, юридически лица, да докажат доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ;
Изискванията за минимален икономически размер (8 000 евро СПО) и доход се предлага да не се прилагат за кандидати с проекти в селски райони, създадени до 1 година преди кандидатстването, за проекти с инвестиции в сектори „животновъдство”, „плодове и зеленчуци”, „етерично-маслени и медицински култури” и „технически култури“.
Стопанствата с икономически размер между 2 000 и 8 000 евро СПО е предвидено да се подпомагат по Тематична подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства в Република България - 2014-2020г. по операция 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства”.
СПО представлява условните, а не реалните приходите на стопанството и се изчислява на базата на осреднени за България цени и добиви от отглежданите в стопанството култури или животни, без да се включват данъците и преките плащания т.е. две стопанства отглеждащи две еднакви култури или животни с еднаква площ ще имат и еднакъв икономически размер. СПО ще се изчислява с помощта на таблица, която вероятно ще е приложение към наредбите по прилагане на съответните мерки. На този етап таблицата е проект.
Финансовата помощ ще е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като за определени видове проекти и бенефициенти може да се увеличи, както следва:
• с 10% за проекти представени от млади земеделски стопани ( до 40г.);
• с 10% за проекти за колективни инвестиции, представени от 10 до 20 земеделски производители;
• с 20% за проекти за колективни инвестиции, представени от над 20 земеделски производители;
• с 10 % за интегрирани проекти и/или такива свързани със сливания на организации на производители;
• с 10% за проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения;
• с 10% за проекти с дейности, подпомагани по линия на Европейско партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност;
• с 15% за проекти с инвестиции за изпълнение на дейности по мярка „Биологично земеделие”.
Максималното комбинирано подпомагане за проект на индивидуален бенефициент няма да може да бъде повече от 70% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, а за проекти за колективни инвестиции няма да може да бъде повече от  90%.

По подмярка 6.1. все още новите условия и изисквания за кандидатстване не са напълно ясни и уточнени, но на този етап в проекта на ПРСР 2014-2020 г. са записани следните критерии за допустимост за желаещите да кандидатстват по подмярката:
1) да са физически лица, еднолични търговци или ЕООД, които да са регистрирани като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители;
2) икономическият размер на стопанството им да е най-малко 8 000 СПО. (СПО - стандартен производствен обем означава стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт). Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалните минимални СПО да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години.
3) да са на възраст от 18 до 40 години (без да са ги навършили)  към датата на подаване на молбата за подпомагане;
4) да имат съответните професионални умения и познания, което изисква да отговарят на едно от следните условия:
- да имат завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост;
и/или
- да имат завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост;
и/или
- да имат завършен курс от минимум 150 часа или да имат свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство;
Когато кандидатът не покрива изискванията за професионални умения и познания, може да бъде одобрен при условие, че поеме ангажимент, в рамките на 36 месеца от момента на вземане на решение за отпускане на помощта, да покрие тези изисквания.
5) тяхното стопанство да отговаря на определението за създаване на стопанство т.е. бенефициентите (като физически лица и/или еднолични търговци или ЕООД) да ръководят за първи път земеделско стопанство, което изисква да са изпълнени следните условия:
 в рамките на 15 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те да са регистрирани за първи път като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители;
 в рамките на 15 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те са подавали заявление за единно плащане на площ и/или за плащане за необлагодетелстван район;
 в рамките на 15 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
 в рамките на 15 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те са започнали да се осигуряват като земеделски производители, с изключение на случаите, в които земеделският производител е осигурен на друго основание върху максималния за страната осигурителен доход
6) са предложили бизнес план за развитие на дейностите в стопанството.
Помощта се предоставя за изпълнение на заложените в бизнес плана дейности, инвестиции и цели, необходими за развитието на земеделското стопанство и допустими за подпомагане. Общият размер на помощта се планира да не може да надвишава 25 000 евро. Изплащането на помощта ще става на два пъти. Първо плащане се планира да е  в размер  до 12 500 евро и да се изплаща веднага след одобрение на проекта. Второ плащане също се планира да е  в размер  до 12 500 евро и да се изплаща само при коректно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели.
По отношение на подмярка 6.3. „Начална помощ за стартиране на стопанска дейност за развитие на малки стопанства” Ви предоставяме следната информация:
Помощта по подмярката се предоставя  като фиксирана сума, която може да се изразходва за инвестиции и текущи разходи, необходими за постигане на целите, определени в бизнес-плана. Размерът на помощта по подмярка 6.3. се планира да е в размер на 15 000 евро за целият период на подпомагане. Плащанията се извършват на два транша, като първото плащане е в размер на 10 000 евро, а второто в размер на 5 000 евро..
На този етап в проекта на Тематичната подпрограма са записани следните критерии за допустимост за желаещите да кандидатстват по подмярка 6.3:
1. Да са регистрирани като земеделски производители, съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители;
2. Икономически размер на земеделските им стопанства да е от 2 000 до 7 999 евро СПО;
3. Да са получили минимум 30 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.
Тъй като в момента в МЗХ се разработват условията и изискванията за кандидатстване по тази подмярка, за съжаление не може да Ви дадем повече подробности.
Съветваме Ви да следите специализираните сайтове на Министерството на земеделието и храните и на Държавен фонд ''Земеделие” за Програмата за развитие на селските райони – www.prsr.government.bg и www.prsr.bg. Там се очаква да се публикуват наредбите по мерките от новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., както и графиците за прием на заявления за подпомагане по мерките от Програмата. В наредбите ще бъдат подробно посочени и изискванията и условията за кандидатстване по съответната мярка.
Препоръчваме Ви да посетите наш офис, за да Ви предложат различни решения за развитие на Вашето стопанство. Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони. НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. Работно време на териториалните офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.
Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ” - http://www.naas.government.bg/bg/Контакти/49

Главна дирекция «Съвети в земеделието»
Национална служба за съвети в земеделието
e-mail: gdsz@naas.government.bg
тел.: 02 / 810 09 71, 76, 77, 78, 79 и 91