Въпрос:

Добър ден
предвижда ли се предвид дъждовното лято да бъде удължен срокът за косене на ливадите. Сега е до 15 юли за равнинните райони и до 15 август за планинските според наредбата за добро земеделско състояние, но предвид дъждовното лято, вероятно ще се наложи удължаване, както е правено в предишни години.

Та предвиждате ли срока за косене на ливадите да бъде удължен?

Отговор:

В отговор на Вашия въпрос Ви информираме, че на този етап в НССЗ не сме запознати да се предвижда удължаване на този срок. Изменението на Националните стандарти се осъществява със заповед на Министъра на земеделието и храните след обосновано решение на работна група  към МЗХ, като всички изменения които се правят се публикуват на сайта на Министерство на земеделието и храните в секция “Добри земеделски и екологични условия /ДЗЕУ/“ , „Национални стандарти“. Информираме Ви, че измененията на Националните стандарти не се правят ежегодно и в зависимост от неблагоприятни климатични промени в съответната година.
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/DZEU/NacionalniStandarti.aspx