Въпрос:

Добър ден,
имам имот в Натура 2000. Половината е обхванат от храсти (шипки и борчета), тъй като нямам право да ги чистя, може ли да заявя целия парцел от 8 дка за субсидии или само половината (4 дка) която е изчистена.  В последните години не е заявяван за субсидии.

Отговор:

Във връзка с Вашите въпроси относно начина на заявяване за подпомагане на имот намиращ се в обхвата на европейската екологична мрежа Натура 2000, Ви предоставяме следната информация:
До сега действащата нормативна уредба казва, че във вашия случай имате  възможност да  кандидатствате  по Наредба № 3 от 23.02.2011г. за условията и реда за прилагане на мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕК – за земеделски земи” от ПРСР за периода 2007-2013г.

Подпомагат се земеделски стопани, които стопанисват земеделски земи, попадащи в обхвата на европейската екологична мрежа Натура 2000 и за тях има издадена заповед за обявяването им като защитена зона от Министъра на околната среда и водите.

Всеки кандидат трябва да спазва съответните забрани и ограничения за конкретната защитена зона, разписани в заповедта на Министъра на околната среда и водите, да поддържа земята в добро земеделско и екологично състояние и да спазва законоустановените изисквания за управление.

Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на хектар използваема земеделска площ за компенсиране на наложени режими/ ограничения/ забрани за земеделски дейности включени в заповедта за обявяване на съответна зона от Натура 2000.

Разходите за дейности се изчисляват въз основа на пропуснати доходи и на допълнителните разходи, свързани с режимите и забраните за земеделски дейности, разписани в заповедите за обявяване/плановете за управление на защитените зони по Натура 2000.

Право на подпомагане имат земеделски стопани, които са заявили минимален размер на стопанството 0.3ха, като минималния размер на всеки парцел е 0.1ха.
Това се заявява със Заявлението за подпомагане  за Директни плащания в периода март-май всяка година.
В самото заявление има следната декларативна част:
Декларации, задължителни при участие по мярка Н2000
1. Запознат съм, че площите, с които кандидатствам за подпомагане са в обхвата на мярка 213, определен съгласно чл. 1, ал. 4 от Наредба № 3 от 23.02.2011г. за условията и реда за прилагане на мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕК – за земеделски земи” от ПРСР за периода 2007-2013г.
2. Запознат съм със задължението да спазвам забраните и ограниченията, разписани в заповедите за обявяване на защитените зони по Натура 2000, съгласно чл. 12, ал.6 от ЗБР.
3. Запознат съм, че при влязъл в сила план за управление на защитена зона от Натура 2000 (чл. 28, ал. 1 от ЗБР) ще спазвам режимите определени в него.
4. Запознат съм с изискването да не заявявам за подпомагане едни и същи площи по мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕК – за земеделски земи” и мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2007-2013 г., с изключение при комбиниране на дейности по мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕК – за земеделски земи” с направление въвеждане на сеитбообръщение за опазване на почвите и водите от марка 214 „Агроекологични плащания”.

През новия програмен период 2014 – 2020 г. ще се прилага Подмярка 12.1. Компенсаторни плащания за земеделски площи в Натура 2000, която по своята същност няма да се различава съществено от досега прилаганата мярка.

Обхватът на тази под-мярка ще включва всички земеделски земи, попадащи в обхвата на защитените територии по Натура 2000. Подпомагането  ще се предоставя под формата на годишни плащания на хектар използваема земеделска площ. Подпомагането по тази мярка се ограничава до максималните ставки за подпомагане, посочени в приложение I към Регламент (ЕО)1305/2013. Допустими за подпомагане по тази под-мярка ще са земеделски стопани, физически или юридически лица, стопанисващи земеделски земи попадащи в обхвата на защитените територии по Натура 2000.

Допустими видове дейности
Забрани и режими за дейности в земеделски земи, попадащи в обхвата на Натура 2000.
Допустимите разходи:
• Разходите за дейности се изчисляват въз основа на пропуснати доходи и на допълнителните разходи, свързани с режимите и забраните за земеделски дейности, разписани в заповедите за обявяване/плановете за управление на защитените зони по Натура 2000.
• Плащанията не включват компенсиране за изискванията, произтичащи от кръстосаното съответствие.
• Калкулираните плащания за режимите и забраните за земеделски дейности, разписани в одобрените заповеди за обявяване/планове за управление на защитените зони се изчисляват индивидуално за всяка зона.
• Земеделските стопани трябва да бъдат регистрирани в ИСАК;
• Да спазват на територията на цялото стопанство изискванията на Методиката за прилагане на кръстосаното съответствие в Република България одобрена със Заповед № РД 09-1102 от 08.08.2012 г. на Министъра на земеделието и храните.

Суми и процент на подпомагане
Подпомагането по тази под-мярка ще бъде в рамките на:
- максимум 500 € на хектар на година през първите 5 години
- максимум 200 € на хектар на година.
Бюджетът на тази под-мярка  е в размер на левовата равностойност на 51 867 572  евро.
Процентът на съфинансиране от ЕЗФРСР е  85 %.

За подробна информация ви препоръчваме да ползвате следните линкове, http://natura2000.moew.government.bg/Home/Natura2000ProtectedSites, където ще намерите всичко за Натура 2000 и конкретно за забраните и ограниченията, разписани в заповедите за обявяване на защитена зона Палакария BG0002084 (Защитена зона по Директива за птиците, която припокрива защитена зона по Директива за местообитанията) , съгласно чл. 12, ал.6 от акона за биологичното разнообразие (ЗБР)
• Заповед на Министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона (публикувана в Държавен вестник)  - това е броя на Държавен вестник, в който е публикувана заповедта за обявяване на защитената територия, където подробно са описани всички номера на имоти и ограниченията, които трябва да се спазват върху тях.
• Стандартен Натура 2000 формуляр
• Предмет и цели за опазване на защитената зона
• Координатен регистър на защитената зона
• Цифрови граници на защитената зона - Балтийска 1970 (shp)
• Цифрови граници на защитената зона - WGS 84, UTM 35 N зона (shp)
• Одобрена с решение на Министерски съвет


За Ваше улеснение ви предоставяме и текста на досега действащата Наредба. Обърнете внимание на Приложенията- Таблиците, където са описани нивата на подпомагане за различните ограничения.
НАРЕДБА № 3 ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 213 "ПЛАЩАНИЯ ПО НАТУРА 2000 И ПЛАЩАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДИРЕКТИВА 2000/60/ЕО - ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.
В сила от 01.03.2011 г.
Издадена от Министерството на земеделието и храните
Обн. ДВ. бр.18 от 1 Март 2011г., изм. ДВ. бр.65 от 23 Август 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 6 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.24 от 18 Март 2014г., доп. ДВ. бр.59 от 18 Юли 2014г.
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на мярка 213 "Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО - за земеделски земи" (мярка 213) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
(2) Подпомагат се земеделски стопани, които стопанисват земеделски земи в защитени зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) с издадени съгласно чл. 12, ал. 6 ЗБР заповеди за обявяването им, обнародвани в "Държавен вестник" не по-късно от 1 януари на годината на кандидатстване за подпомагане.
(3) Министерството на земеделието и храните предоставя на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция (ДФЗ - РА), в срок до 1 февруари всяка година географски цифрови данни за физическите блокове, чиито площи са допустими за кандидатстване по мярка 213 от ПРСР 2007 - 2013 г.
(4) Допустими за подпомагане по ал. 2 са земеделски парцели, които попадат изцяло във физически блок, пресичащ се със защитена зона от Натура 2000.
(5) Земеделските стопани се подпомагат по мярка 213 "Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО - за земеделски земи" за постигане на следната цел: осигуряване на опазването, поддържането и/или възстановяването на благоприятното състояние на природни местообитания и местообитания на видовете, предмет на опазване в защитените зони.
Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
Чл. 2. (1) За подпомагане по мярка 213 могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са земеделски стопани по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителната разпоредба на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).
(2) Лицата по ал. 1 стопанисват земеделска земя, включително ливади и пасища от горския фонд, с минимален размер на ползваната площ за подпомагане по мярката - 0,3 ха, при минимален размер на всеки парцел 0,1 ха.
(3) Лицата по ал. 1 при поискване предоставят на ДФЗ - РА необходимите документи, удостоверяващи правото на ползване на заявените площи, съгласно чл. 2а на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (обн., ДВ, бр. 22 от 2009 г.; загл. изм., бр. 14 от 2010 г. - в сила от 19.02.2010 г.).
(4) Земеделските парцели, които се подпомагат по тази наредба, се идентифицират в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.

Чл. 3. (1) Всеки кандидат за подпомагане е длъжен да:
1. спазва забраните и ограниченията, разписани в заповедта за обявяване на съответната защитена зона от Натура 2000 за заявените за подпомагане по мярка 213 парцели;
2. спазва режимите, разписани в плана за управление на защитената зона от Натура 2000 след утвърждаването му по реда на наредбата по чл. 28, ал. 1 ЗБР;
3. спазва условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, одобрени съгласно чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
(2) При противоречие между изискванията на т. 3 и т. 1 и 2 от предходната алинея, земеделският стопанин е длъжен да спазва изискванията по т. 1 и 2.

Чл. 4. (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Лицата по чл. 2 не могат да заявяват едновременно за подпомагане една и съща площ по мярка 213 "Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО - за земеделски земи" и мярка 214 "Агроекологични плащания" от ПРСР 2007 - 2013 г., с изключение при комбиниране на дейностите по мярка 213 "Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО - за земеделски земи" от ПРСР 2007 - 2013 г. с направление "Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите".
Глава трета.
ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И ЗАБРАНИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОМПЕНСИРАНЕ
Чл. 5. (1) Финансовата помощ се предоставя в рамките на финансовите средства, предвидени за съответната финансова година по мярка 213.
(2) Финансовата помощ се предоставя под формата на ежегодни компенсаторни плащания за хектар допустима за подпомагане площ, като 82 на сто от помощта се осигурява от Европейския съюз и 18 на сто - от бюджета на Република България.

Чл. 6. (1) Размерът на финансовата помощ на един кандидат за подпомагане за всяка една забрана за земеделска дейност, включена в издадената от министъра на околната среда и водите заповед за обявяване на съответната защитена зона, е, както следва:
1. забрани за:
а) разораването и залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения - до 30 евро/ха;
б) промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на ливади, пасища, поляни, мери, мочурища, водоеми, водни течения, крайбрежни клифове (скали) в селскостопанския и горския фонд, с изключение на случаите, при които промяната е свързана със: изпълнението на дейностите по предоставените с РМС концесии за добив на суров нефт от находище "Тюленово" и концесия за добив на природен газ от находище "Българево", изграждането на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, на съоръжения за укрепване на свлачища; пътища и други елементи (обекти) на техническата инфраструктура; реализиране на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, за които към датата на обнародване на заповедта в "ДВ" има завършена процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и/или чл. 31 ЗБР - до 30 евро/ха;
в) промяна предназначението на и/или начина на трайно ползване на ливади, пасища, поляни, мери, мочурища, водоеми, водни течения, пясъчни дюни в селскостопанския и горския фонд, с изключение на случите, при които промяната е свързана със: изпълнението на дейностите по предоставената с РМС концесия за добив на природен газ от находище "Дуранкулак" и т.н. - до 30 евро/ха;
г) (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) промяна предназначението на и/или начина на трайно ползване на ливади, пасища, поляни, мери, мочурища, водоеми, водни течения, пясъчни дюни в селскостопанския и горския фонд, с изключение на случите, при които промяната е свързана със: изграждането на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, на съоръжения за третиране на отпадъците, на съоръжения за укрепване на свлачища; пътища и други елементи (обекти) на техническата инфраструктура; реализация на други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, за които към датата на одобряване на заповедта в "ДВ" има завършена процедура по реда на глава шеста от ЗООС и/ или по чл. 31 ЗБР - до 30 евро/ха;
д) разораването на пасищата и превръщането им в обработваеми земи - до 30 евро/ха;
2. забрана за премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета) в земеделските земи - до 20 евро/ха;
3. забрана за косенето на ливадите:
а) до 1 юли - до 70 евро/ха;
б) от периферията към центъра, с бързодвижеща се техника и преди 15 юли - до 70 евро/ха;
4. забрана за използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство - до 65 евро/ха;
5. забрана за използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади - до 28,5 евро/ха.
(2) Забраните по чл. 6, ал. 1 се групират в следните три групи:
1. забрани, важащи за постоянни пасища - А (забрани в чл. 6, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 5);
2. забрани, важащи за обработваеми земи - B (забрани в чл. 6, ал. 1, т. 2 и 4);
3. забрани, важащи за трайни насаждения - C (забрана в чл. 6, ал. 1, т. 4).
(3) В случаите, в които в една защитена зона са въведени две или повече от забраните по чл. 6, ал. 1, т. 1, се начислява компенсаторно плащане само за една от тях.
(4) В общото заявление за подпомагане на площ лицата по чл. 2 декларират, че ще спазват наложените забрани, разписани в съответната заповед за обявяване на защитената зона от Натура 2000, в която попадат ползваните от тях земеделски парцели.
(5) Размерът и комбинирането на компенсаторните плащания за забраните, разписани в заповедите за обявяване на защитените зони от Натура 2000, са посочени в приложение № 1.
(6) Забраните важат за целия заявен за подпомагане земеделски парцел, а не само за частта от него, попадаща в съответната защитена зона.
Глава четвърта.
НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ
Чл. 7. Заявления за подпомагане се подават съгласно изискванията на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.
Глава пета.
ПРАВИЛА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ

Чл. 8. (1) При подаване на заявлението се извършват административни проверки относно:
а) минимален размер на стопанството и минимален размер на парцела;
б) географското положение на парцела спрямо границите на физическите блокове по чл. 1, ал. 3.
(2) Когато при подаване на заявлението за подпомагане земеделски парцел попада в два или повече физически блока, кандидатът заявява за подпомагане по мярка 213 само частта от парцела, попадаща във физическия блок, пресичащ се от защитена зона от Натура 2000.


Чл. 9. След подаване на заявлението ДФЗ - РА:
1. извършва административни проверки на документите и заявените от кандидата за подпомагане данни;
2. извършва проверки на място на част от земеделските стопани, подали заявления за подпомагане по мярка 213;
3. одобрява или отказва частично или изцяло изплащането на финансовата помощ.

Чл. 10. (1) ДФЗ - РА изплаща финансовата помощ в периода между 1 декември на годината на подаване на заявлението за подпомагане и 30 юни на следващата календарна година.
(2) ДФЗ - РА изпраща информация за извършените плащания по мярка 213 "Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО - за земеделски земи" ведно с уведомителното писмо за цялото заявление по Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.
Глава шеста.
УСЛОВИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ И ОТКАЗВАНЕ НА ИЗПЛАЩАНЕТО НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Чл. 11. ДФЗ - РА отказва изцяло изплащането на финансова помощ за декларирания парцел, попадащ в съответната/ите защитена/и зона/и, когато:
1. се установи, че кандидатът за подпомагане не е спазил някоя от забраните за земеделски дейности по чл. 6 върху декларирания за подпомагане по мярка 213 парцел; в тези случаи площта на парцела се счита за наддекларирана;
2. до 30 ноември на текущата година в ДФЗ - РА официално е постъпила информация от регионалните структури на Министерството на околната среда и водите, че е установено неспазване на забрани в защитени зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗБР върху декларираните по мярката площи; в тези случаи ДФЗ - РА не налага допълнителни санкции, ако е констатирано неспазване на забрани, различни от забраните за земеделска дейност;
3. (нова - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) се установи изкуствено създадени условия, необходими за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката.
Чл. 12. ДФЗ - РА отказва изплащането изцяло или на част от финансовата помощ, когато се установи, че:
1. кандидатът за подпомагане е заявил по-големи площи в сравнение с реално ползваните от него;
2. кандидатът за подпомагане не е спазил срока за подаване на заявлението за кандидатстване по Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания;
3. кандидатът за подпомагане не спазва условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние (УПЗДЗЕС) за съответните площи;
4. за една и съща площ са подадени две или повече заявления и спорът между засегнатите кандидати за подпомагане не е разрешен;
5. кандидатът за подпомагане не отговаря на условията за предоставяне на финансова помощ съгласно чл. 2 от тази наредба;
6. кандидатът за подпомагане или негов представител възпрепятства извършването на проверка на място;
7. (нова - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) кандидатът не спазва правилото на чл. 16 от Регламент (ЕС) № 65/2011 на Комисията от 27 януари 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ L 25, 28.01.2011 г.) (Регламент (ЕС) № 65/2011).

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) При прилагането на тази наредба се спазват правилата на Регламент (ЕС) № 65/2011.
Чл. 14. (1) Разпоредбите на чл. 11 и на чл. 12, т. 2 не се прилагат в случаите на форсмажорни или изключителни обстоятелства.
(2) Разпоредбата на чл. 12, т. 3 не се прилага в случаите, когато условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние (УПЗДЗЕС) са в противоречие със забраните, разписани в заповедта за обявяване или плана за управление на съответната защитена зона.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Компенсаторно плащане" е плащането, определено за подпомагане на земеделските стопани поради направени от тях разходи или претърпени загуби при изпълнението на ограниченията/забраните, разписани в заповед за обявяване на защитена зона от Националната екологична мрежа (Европейската екологична мрежа Натура 2000), в които те стопанисват земи.
2. "Допустими за участие земеделски парцели" са земеделски площи, които отговарят на изискванията на чл. 1, ал. 2 и 4 и се контролират за спазване на Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и изпълнение на забраните, разписани в заповед за обявяване на защитена зона за съответния тип земеползване.
3. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.)
3а. (нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) "Допустима за подпомагане площ" по отношение на постоянни пасища е площта на заявения земеделски парцел, който се намира в допустими по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) физически блокове, които попадат изцяло или се пресичат със защитена зона от Натура 2000. Такива земеделски парцели (постоянни пасища) са допустими за подпомагане с цялата си площ, независимо дали попадат в слой "Площи, подходящи за подпомагане по СЕПП".
3б. (нова - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) "Допустима за подпомагане площ" по отношение на обработваеми земи и трайни насаждения е площта на заявения земеделски парцел, който се намира във физически блокове, които попадат изцяло или се пресичат със защитена зона от Натура 2000 и попадат в слой "Площи, подходящи за подпомагане по СЕПП".
4. "Форсмажорни или изключителни обстоятелства" са:
а) смърт на подпомаганото лице;
б) дългосрочна професионална нетрудоспособност на подпомаганото лице;
в) експроприация на голяма част от стопанството, ако това не е могло да бъде предвидено в деня, в който е поет ангажиментът;
г) тежко природно бедствие, въздействало сериозно върху земята на стопанството.
5. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) "Неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство" са пестицидите с общо действие (тотални), които са токсични за всички видове.
6. Забраната по чл. 6, ал. 1, т. 3 се отнася за всички заявени за подпомагане по реда на тази наредба продуктивни пасища, ливади, мери или слабопродуктивни пасища, отговарящи на изискванията в чл. 1, ал. 2 и 4.
7. "Характеристики на ландшафта" са елементите на заобикалящата среда, посочени в чл. 17, ал. 1 от Наредба № 5 от 2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища;
8. (нова - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г.) "Изкуствено създадени условия" е всяко установено условие по смисъла на чл. 4, т. 8 от Регламент (ЕС) № 65/2011.
Преходни и Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание § 35, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 18 от 2006 г., бр. 96 от 2006 г. и бр. 16 от 2008 г.).

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 6

(Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 06.12.2013 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2014 г., в сила от 18.07.2014 г.)

Таблица № 1: Компенсаторни плащания по защитени зони за земеделски земи

Таблица № 2: Легенда към таблица № 1

В помощ на земеделските производители НССЗ има офиси във всеки областен град на страната.
Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони.
Работно време на териториалните офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.