Въпрос:

Здравейте,

много ще съм Ви благодарен, ако ми дадете правилата за отглеждане на охлюви по италиански метод и френски метод. Искам да попитам кой метод е по -  подходящ! Какви са добивите от охлюви при италианския и френския метод.

Отговор:

В отговор на Вашия въпрос Ви информираме, че в рамките на един отговор не може да се включи цялата технология за култивирано отглеждане на охлюви.

За италианския метод е характерно, че животните се отглеждат в естествената си среда и се хранят със  зелена растителност, засадена във фермата – зеле, цвекло, моркови картофи, слънчоглед и др. Целогодишно охлювите са на открито и цикълът на отглеждане е 18 месеца. Този метод е трудно неприложим в България, дори и за южните райони на страната. При отглеждани по този метод в нашите географски ширини, смъртността в повечето случаи е над 80%, което е нерентабилно и не компенсира съвсем малко по-високата изкупна  цена на готовите за продажба охлюви.

При френския метод охлювите  се отглеждат на оградени полета, на които е засята бяла детелина, която е първата храна на малките – едно - двудневни охлювчета. На полето се разполагат дървени скари, под които през деня се крият охлювите, а вечер се хранят.  Храненето на охлювите, отглеждани по този метод става със специална смеска, която са произвежда във фуражните заводи у нас.
При този метод малките охлюви се пускат в полето в края на месец април или в началото на месец май и се събират през месец октомври същата година и са готови за реализация.

По отношение на добивите, както сте прочели по-горе, много е трудно да се даде конкретен отговор, тъй като добивите варират в много големи граници. В България няма официална статистика за средни добиви и за това не можем да Ви дадем конкретна информация. Данните, с които разполагаме от фермери ползващи услугите нам НССЗ показват, че добивите могат да бъдат и 1.–1.5. тона от декар (по-вероятно), но може да достигнат и до 2.5 тона (при много благоприятни условия). Всичко зависи от начина на отглеждане, климатични условия, качество на материала и т.н.
Националната служба за съвети в земеделието, чрез Центъра си за професионално обучение, организира обучения чрез курсове и информационни дейности по мярка 111 от ПРСР.
В периода м. септември – м. октомври 2014 г. в град Хасково ще се проведе курс от 30 учебни часа на тема „Алтернативно животновъдство – култивирано отглеждане на охлюви“

Вие можете да участвате в това обучение, ако отговаряте на едно от условията по-долу (т.е. не на всички, а поне на едно):
1. да сте земеделски производител, регистриран по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);
2. да сте управител на юридическо лице/едноличен търговец или нает с трудов договор в юридическо лице или едноличен търговец или физическо лице, което е регистрирано като земеделски производител по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);
3. да сте физическо лице, което е собственик/съсобственик на гори и/или земи от горския фонд;
4. да сте управител/едноличен търговец или нает с трудов договор в юридическо лице/едноличен търговец, което е собственик/съсобственик или ползвател на гори и/или земи от горския фонд;
5. да сте одобрен ползвател на помощ по реда на Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (обн., ДВ, бр. 29 от 2009 г.; изм., бр. 19 от 2010 г.)..
Тези изисквания са определени съгласно чл. 21 на Наредба № 23 от 14 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г. (http://94.156.102.51/bg/laws/ldoc/2135594889

Заявлението трябва да е комплектовано с изискуемите документи съгласно Наредбата №23 от 14 юли 2008 г. за прилагане на по мярка 111 (заявлението е оригинал, а документите - копие с текст вярно с оригинала, саморъчно написани трите имена и подпис на заявилия участие). Заявлението трябва да е за съответния курс. Картончето за регистрация като земеделски производител по Наредба №3/1999г. трябва да е за тази стопанска година 2013/2014г. Заявление за участие в обучението можете да изтеглите от сайта - http://www.naas.government.bg/bg/Обучение/Текущикурсове/948 .

Заявлението се подава в териториалните офиси на НССЗ (във всеки областен град на страната) или в Централно управление на НССЗ (гр. София, ул. Шосе Банкя 7).
Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони. Работно време на териториалните офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.