Въпрос:

Здравейте искам да попитам имам 5 декара череши и 10 декара земеделска земя, мога ли да кандидатствам по тази програма млад фермер и къде трябва да ида и какви документи ми трябват като черешите са ми на 20години?

Отговор:

В отговор на поставения от Вас въпрос Ви информираме, че до края на миналата година младите фермери имаха възможност да кандидатстват по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. По тази мярка условията и изискванията за кандидатстване са описани в Наредба № 9 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (http://lex.bg/laws/ldoc/2135587006). През тази година също първоначално се очакваше да има прием на проекти по мярката, но до сега прием не е обявен. На този етап не сме уведомени дали е взето окончателно и официално решение от страна на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) дали ще има прием на документи по мярка 112, но най-вероятно тя няма да се отваря вече за прием, а младите фермери ще могат да кандидатстват по новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. (ПРСР) и по специално по Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“.

Предстои одобряване на новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. (ПРСР) и мерките за кандидатстване по нея. Все още новите условия и изисквания за кандидатстване не са ясни и уточнени. Проектът е публикуван на сайта на МЗХ за ПРСР, рубрика „ПРСР 2014-2020 г.” - http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101.

Във връзка с горното и по подмярка 6.1. все още новите условия и изисквания за кандидатстване не са напълно ясни и уточнени, но на този етап в проекта на ПРСР 2014-2020 г. са записани следните критерии за допустимост за желаещите да кандидатстват по подмярката:
1) да са физически лица, еднолични търговци или ЕООД, които да са регистрирани като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители;
2) икономическият размер на стопанството им да е от 8 000 до 16 000 евро Стандартен производствен обем (СПО).
СПО представлява условните, а не реалните приходи на стопанството и се изчислява на базата на осреднени за България цени и добиви от отглежданите в стопанството култури или животни, без да се включват данъците и преките плащания, т.е. две стопанства отглеждащи две еднакви култури или животни с еднаква площ ще имат и еднакъв икономически размер. СПО ще се изчислява с помощта на таблица, която вероятно ще е приложение към наредбите по прилагане на съответните мерки. На този етап таблицата все още не е публикувана и съответно не можем да Ви дадем информация дали 20 декара с череши ще са Ви достатъчни за да кандидатствате по тази подмярка и в случай, че не са Ви достатъчни - колко декара и какви култури ще са Ви необходими за да кандидатствате. Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалния минимален СПО трябва да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години.
3) да са на възраст от 18 до 40 години (без да са ги навършили)  към датата на подаване на молбата за подпомагане;
4) да имат съответните професионални умения и познания, което изисква да отговарят на едно от следните условия:
- да имат завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост;
и/или
- да имат завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост;
и/или
- да имат завършен курс от минимум 150 часа или да имат свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство;
Когато кандидатът не покрива изискванията за професионални умения и познания, може да бъде одобрен при условие, че поеме ангажимент, в рамките на 36 месеца от момента на вземане на решение за отпускане на помощта, да покрие тези изисквания.
5) тяхното стопанство да отговаря на определението за създаване на стопанство т.е. бенефициентите (като физически лица и/или еднолични търговци или ЕООД) да ръководят за първи път земеделско стопанство, което изисква да са изпълнени следните условия:
  в рамките на 15 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те да са регистрирани за първи път като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители;
  в рамките на 15 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те са подавали заявление за единно плащане на площ и/или за плащане за необлагодетелстван район;
  в рамките на 15 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
  в рамките на 15 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те са започнали да се осигуряват като земеделски производители, с изключение на случаите, в които земеделският производител е осигурен на друго основание върху максималния за страната осигурителен доход
6) са предложили бизнес план за развитие на дейностите в стопанството.
Помощта се предоставя за изпълнение на заложените в бизнес плана дейности, инвестиции и цели, необходими за развитието на земеделското стопанство и допустими за подпомагане. Общият размер на помощта се планира да не надвишава 25 000 евро. Изплащането на помощта ще става на два пъти. Първо плащане се планира да е в размер до 12 500 евро и да се изплаща веднага след одобрение на проекта. Второ плащане също се планира да е  в размер до 12 500 евро и да се изплаща само при коректно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели.
Тъй като в момента в МЗХ се разработват условията и изискванията за кандидатстване по тази подмярка, за съжаление не може да Ви дадем повече подробности.
Ако не може да кандидатствате по подмярка 6.1., вероятно ще може да кандидатствате по някоя от мерките по Тематична подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства в Република България - 2014-2020г. и по-специално по подмярка 6.3. „Начална помощ за стартиране на стопанска дейност за развитие на малки стопанства”
За тази мярка Ви предоставяме следната информация:
Помощта по подмярката се предоставя  като фиксирана сума, която може да се изразходва за инвестиции и текущи разходи, необходими за постигане на целите, определени в бизнес-плана. Размерът на помощта по подмярка 6.3. се планира да е в размер на 15 000 евро за целият период на подпомагане. Плащанията се извършват на два транша, като първото плащане е в размер на 10 000 евро, а второто в размер на 5 000 евро.
На този етап в проекта на Тематичната подпрограма са записани следните критерии за допустимост за желаещите да кандидатстват по подмярка 6.3:
1. Да са регистрирани като земеделски производители, съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители.
2. Икономически размер на земеделските им стопанства да е от 2 000 до 7 999 евро СПО.
3. Да са получили минимум 30 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.
Както и за подмярка 6.1, в момента в МЗХ се разработват условията и изискванията за кандидатстване и за съжаление не може да Ви дадем повече подробности.
Съветваме Ви да следите специализираните сайтове на Министерството на земеделието и храните и на Държавен фонд ''Земеделие” за Програмата за развитие на селските райони – www.prsr.government.bg и www.prsr.bg. Там се очаква да се публикуват наредбите по мерките от новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., както и графиците за прием на заявления за подпомагане по мерките от Програмата. В наредбите ще бъдат подробно посочени и изискванията и условията за кандидатстване по съответната мярка.
Препоръчваме Ви да посетите и наш офис, за да Ви предложат различни решения за развитие на Вашето стопанство. Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони.
НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. Работно време на териториалните офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.
Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ” - http://www.naas.government.bg/bg/Контакти/49