Въпрос: Здравейте. Искам да се занимавам с засаждане и отглеждане на орехи. Разбрах че минимума е 13дка, тъй като нямам толкова площ, възможно ли е чрез проекта да закупя съседни имоти и да достигна минимума от 13 дка.
Благодаря ви.

Отговор:
В отговор на поставения от Вас въпрос Ви информираме, че земеделските производители отглеждащи орехи може да бъдат подпомогнати по различни мерки от Програмите за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Предстои одобряване на новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР) и мерките за кандидатстване по нея. Програмата е изпратена официално на Европейската комисия за одобрение през м. юли 2014г. и в момента в Министерството на земеделието и храните се отразяват получените от Европейската комисия в началото на м. октомври бележки по нея. Все още новите условия и изисквания за кандидатстване по нея не са ясни и уточнени. Проектът на Програмата изпратен в ЕК е публикуван на сайта на МЗХ за ПРСР, рубрика „ПРСР 2014-2020 г.” - http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101."

Вероятно ще може да кандидатствате по някоя от следните мерки:
- Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ на Мярка 4 „Инвестиции в материални активи”;
- Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“;
- По някоя от мерките, подмерките и операциите на Тематична подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства в Република България - 2014-2020 г. в т.ч. и подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”
По подмярка 4.1. все още новите условия и изисквания за кандидатстване не са напълно ясни и уточнени.
Допустими бенефициенти ще могат да бъдат земеделски производители (физически и юридически лица), както и групи и организации на производители.
Основните изисквания към кандидати по подмярка 4.1 определени на този етап са следните:
- Да са регистрирани като земеделски Наредба №3 от 1999 г.;
- Минималният стандартен производствен обем (СПО) на стопанството на кандидата да бъде не по малко от 8 000 евро;
- Кандидатите, юридически лица, да докажат доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ. Този критерий не се прилага за кандидати с проекти в селски райони, създадени до 1 година преди кандидатстването за проекти с инвестиции в: сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на „етерично – маслени и медицински култури” и производство на технически култури.
Стопанствата с икономически размер между 6 000 и 8 000 евро СПО от секторите „Плодове и зеленчуци” и „етерично-маслени” култури е предвидено да се подпомагат по Тематична подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства в Република България - 2014-2020г. по операция 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства”.

СПО представлява условните, а не реалните приходите на стопанството и се изчислява на базата на осреднени за България цени и добиви от отглежданите в стопанството култури или животни, без да се включват данъците и преките плащания, т.е. две стопанства отглеждащи две еднакви култури или животни с еднаква площ ще имат и еднакъв икономически размер. СПО ще се изчислява с помощта на таблица, която вероятно ще е приложение към наредбите по прилагане на съответните мерки. На сайта на МЗХ за ПРСР на ел.адрес: http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101 е публикуван проект на таблицата. Таблицата може да изтеглете директно и от тук: http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1416957538.xls. Според публикуваната таблица 1 дка орехи се равнява на 426 лв., но СПО се измерва в евро, от което следва 1 дка = 426 лв. = 217,81 евро. За 6 000 евро СПО Ви трябват около 28 дка орехи, а за 8 000 СПО приблизително 37 дка.

По подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ са допустими следните разходи:
- Изграждане, придобиване и подобряване на сгради и недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
- Закупуване на нови машини, специализирани транспортни средства, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
- Разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
- Разходи за закупуване на земя до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи.
-  Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта;
- Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
- Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти.

Финансовата помощ ще е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като за определени видове проекти и бенефициенти може да се увеличи, както следва:
• с 10% за проекти представени от млади земеделски стопани ( до 40г.);
• с 10% за проекти за колективни инвестиции, представени от 10 до 20 земеделски производители;
• с 20% за проекти за колективни инвестиции, представени от над 20 земеделски производители;
• с 10 % за интегрирани проекти и/или такива свързани със сливания на организации на производители;
• с 10% за проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения;
• с 10% за проекти с дейности, подпомагани по линия на Европейско партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност;
• с 15% за проекти с инвестиции за изпълнение на дейности по мярка „Биологично земеделие”.
Максималното комбинирано подпомагане за проект на индивидуален бенефициент няма да може да бъде повече от 70% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, а за проекти за колективни инвестиции няма да може да бъде повече от  90%.

От страна на МЗХ към момента не е посочен точен срок за стартиране на приема на проекти по подмярка 4.1. (операция 4.1.1.) от ПРСР 2014 - 2020 г, но това се очаква да стане до края на първото четиримесечие на 2015 г.

По операция 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства” горепосочената финансовата помощ  се увеличава с 10%.
По подмярка 6.1. все още новите условия и изисквания за кандидатстване не са напълно ясни и уточнени, но на този етап в проекта на ПРСР 2014-2020 г. е записано, че бенефициентите по подмярката могат да бъдат физически лица или еднолични търговци или ЕООД-та, регистрирани като земеделски производители по Наредба №3 от 1999 г., които отговарят на следните критерии за допустимост:
- икономическият размер на стопанството да е в границите между 8 000 и 16 000 СПО. Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалните минимални СПО да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години. Както по-горе Ви писахме според публикуваната таблица 1 дка орехи се равнява на 217,81 евро. В тази връзка ореховите насаждения, за да попаднат в границите за допустимост на подмярката трябва да бъдат от размер 8 000 евро СПО т.е. приблизително 37 дка до размер 16 000 евро СПО т.е. приблизително74 дка. Ако надхвърляте 16 000 евро СПО (независимо с какво кандидатствате) не сте допустим по подмярка 6.1.;
- да са на възраст от 18 до 40 години към датата на подаване на молбата за подпомагане (За ЕООД-та – изискването е за управителя на стопанството);
- в рамките на 18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те да са регистрирани за първи път по Наредба №3 от 1999 г.;
- в рамките на 18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката да са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
- са предложили бизнес план за развитие на дейностите в стопанството;
- да имат завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост; и/или завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост; и/или удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство. Има възможност когато младият фермер не покрива изискванията за професионални умения и познания към периода на кандидатстване, да може да бъде одобрен за подпомагане при условие, че поеме ангажимент, в рамките на 36 месеца от момента на вземане на решение за отпускане на помощта, да покрие тези изисквания;
Горепосочените изисквания са записани в проекта на ПРСР 2014-2020 г. и могат да бъдат промени в т.ч изискването за 18 месеца
В процесът на оценка проектите по подмярката се класират и се дава приоритет на:
- проекти, които се изпълняват от бенефициенти, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост;
- проекти, които се изпълняват в сектор „животновъдство”
- проекти, които се изпълняват в сектор „плодове и зеленчуци”
-проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91.
- проекти на млади фермери, които създават заетост и нови работни места
В процесът на оценка проектите на млади земеделски производители, които не са събрали минималният брой точки няма да бъдат одобрени за подпомагане.


Помощта се предоставя за изпълнение на заложените в бизнес плана дейности, инвестиции и цели, необходими за развитието на земеделското стопанство и допустими за подпомагане. Общият размер на помощта се планира да не може да надвишава 25 000 евро. Изплащането на помощта ще става на два пъти. Първо плащане се планира да е  в размер  до 12 500 евро и да се изплаща веднага след одобрение на проекта. Второ плащане също се планира да е  в размер  до 12 500 евро и да се изплаща само при коректно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели.
На този етап е планирано НССЗ безплатно да изготвя проектите на кандидатите по подмярка 6.1. от ПРСР 2014-2020г.
От страна на МЗХ към момента не е посочен точен срок за стартиране на приема на проекти по подмярка 6.1. от ПРСР 2014 - 2020 г, но това се очаква да стане до края на първото шестмесечие на 2015 г.

По отношение на подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” Ви предоставяме следната информация:
Помощта по подмярката се предоставя  като фиксирана сума, която може да се изразходва за инвестиции и текущи разходи, необходими за постигане на целите, определени в бизнес-плана. Размерът на помощта по подмярка 6.3. се планира да е в размер на 15 000 евро за целият период на подпомагане. Плащанията се извършват на два транша, като първото плащане е в размер на 10 000 евро, а второто в размер на 5 000 евро.
На този етап са записани следните критерии за допустимост за желаещите да кандидатстват по подмярка 6.3:
1. Да са регистрирани като земеделски производители, съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители;
2. Икономически размер на земеделските им стопанства да е от 2 000 до 7 999 евро СПО (За 2 000 евро СПО трябват около 9.5 дка орехи);
3. Да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.
Обръщаме Ви внимание, че в общият доход влизат и доходите от трудови възнаграждения (заплати). Например за 2014 г.  ако доходите Ви от земеделие (обявени в годишната данъчна декларация) са 8 000 лв., в т.ч. субсидия по някоя схема или мярка - например 1500 евро (2 934 лв.), а останалите Ви доходи, в т.ч. от заплати са 9000 лв., то Вие сте допустима, тъй като доходите от земеделие са 47 % от общият Ви доход (8 000 / (8000+9 000 лв)). Но ако доходите Ви от земеделие (обявени в годишната данъчна декларация)  са 3 500 лв., в т.ч. субсидията по схема или мярка, а останалите Ви доходи, в т.ч. от заплати са 9000 лв., то Вие не сте допустима, тъй като доходите Ви от земеделие са 28 % (3 500 / (3500+9000)).
Кандидатите трябва да представят бизнес план, който да показва първоначално състояние на земеделското стопанство и сведения за дейностите (включително дейностите, свързани с екологичната устойчивост и ресурсната ефективност), които биха спомогнали за постигане на икономическа жизнеспособност, например инвестиции, обучение, сътрудничество.
Бизнес планът трябва да включва най-малко следните елементи:
- Характеристика на земеделското стопанство;
- Стратегия, показваща как ще се развива стопанството за периода на подпомагане;
- Описание на планираните инвестиции и дейности, необходими за развитието на земеделското стопанство;
- Производствена програма;
- Обучения и консултации в т.ч. поемане на ангажимент за започване и завършване на съответен курс на обучение/информационни дейности, предлагани по мярка 1 от ПРСР, свързани с основни проблеми за опазване на околната среда в земеделския сектор до подаване на заявка за изплащане на втория транш от помощта (в случай, че кандидатът няма завършено средно и/или висше образование в областта на опазването на околната среда и/или той/тя не  са получили необходима консултация относно проблеми за опазване на околната среда по операция 2.1.2 “Консултантски услуги за малки земеделски стопани” на мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство“);
- Финансов план за периода на изпълнение на бизнес плана;
- Специфични резултати и цели, включително времева схема и задачи за периода на подпомагане, които следва да са постигнати към датата на получаване на вторият транш от помощта. Целите, които следва да бъдат постигнати като минимум са:
• Достигане на съответствие със стандартите на Общността по отношение на ветеринарните и фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните, опазването на околната среда, хигиената, сигурността и безопасните условия на труд.
както и постигане на поне една от следните три цели:
• Увеличаване на обработваемата площ в земеделското стопанство  с минимум 20% спрямо датата на кандидатсване
и/или
• Увеличаване на броя на отглежданите животни (поне един вид от тях) в земеделското стопанство с минимум 20% спрямо датата на кандидатсване
и/или
• Увеличаване на икономическия размер на стопанството с минимум 2000 евро измерен в Стандартен производствен обем;
Освен горепосочените цели, бизнес планът трябва да включва и поне един специфичен за стопанството резултат, съгласно списък който ще бъде включен в наредбата за прилагане на подмярката.
На този етап е планирано НССЗ безплатно да изготвя проектите на кандидатите по подмярка 6.3. от ПРСР 2014-2020г.
По подмярка 6.3. приоритет ще бъде даден на проекти на земеделски производители, които:
• към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат едри и дребни преживни животни, свине, зайци, птици и пчели;
• производства им са в секторите плодове, зеленчуци и/или етерично-маслени култури;
• земеделското им стопанство е разположено в планински район, съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (приета с ПМС №30 ОТ 15.02.2008 г.; ДВ, бр. 20 от 2008 г. - http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135580801 );
• на земеделски производители, чиито стопанства са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 и/или са одобрени ползватели на помощ по мярка 10 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2014 – 2020  г..
Помощта предоставяна на малките стопанства е насочена към осигуряване на тяхното устойчиво развитие и растеж. По мярката се подпомагат всички дейности, които могат да гарантират това развитие и са включени в бизнес плана. Това включва инвестиции в малкото стопанство, свързани с неговото развитие и модернизация, а също и текущи разходи необходими за изпълнението на бизнес плана.
От страна на МЗХ към момента не е посочен индикативен срок за стартиране на приема на проекти по подмярка 6.3. от ПРСР 2014 - 2020 г, но това се очаква да стане в края на 2015 г. или началото на 2016 г.
Тъй като в момента в МЗХ се разработват условията и изискванията за кандидатстването по изброените начини на финансиране, за съжаление не може да Ви дадем повече подробности.
Във Вашия случай 13 дка орехи са равни на 2 831 евро СПО. Това означава, че най-подходяща за вас е подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”. С получаваните средства по подмерки 6.1. и 6.3. може да закупувате земеделски земи, но за развитие на стопанството, а не за покриване на минималните изисквания за кандидатстване.
Препоръчваме Ви да посетите наш офис, за да Ви предложат различни решения за развитие на Вашето стопанство. Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони. НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. Работно време на териториалните офиси на НССЗ е от понеделник до петък -  от 9.00 ч. до 17.30 ч.
Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ” - http://www.naas.government.bg/bg/Контакти/49