Въпрос: Здравейте, бихте ли ми отговорили дали от 2015 г. за да заявя земеделски земи за подпомагане по СЕПП трябва задължително да съм регистриран като земеделски производител (ЗП). Ако ДА трябва ли да заявя по СЕПП същите имоти,с които съм се регистрирал като ЗП т.е. мога ли да заявявам и други имоти,с които не съм регистриран като ЗП. И понеже обработвам земя в две различни общини и области при евентуална регистрация като ЗП трябва ли да се регистрирам като такъв и в двете общини или може само в едната по постоянен адрес при условие,че искам да заявя за подпомагане по СЕПП земите и от двете общини? Също така бих искал да знам дали мога да заявя за подпомагане земя с начин на трайно ползване „нива” като "пасище" за косене при положение че не отглеждам животни?
Благодаря предварително!

Отговор:

  В отговор на Вашия първи въпрос Ви информираме,  че от 2015г. съгласно чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) -  (http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134406656) за да кандидатствате по схемите за директни плащания в т. ч. Схема за единно плащане на площ (СЕПП) задължително трябва да сте регистриран земеделски производител (стопанин) по Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители(http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334).
В чл. 41 на ЗПЗП е записано следното:
Земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по схемите за Директни плащания, когато са регистрирани съгласно чл. 7  от ЗПЗП и когато ползват на правно основание земеделските площи, които заявяват за подпомагане.
Кандидатите за подпомагане по подават заявление за подпомагане за съответната календарна година, след регистриране на правните основания за ползваните от тях земеделски площи в общинските служби по земеделие (ОСЗ) по местонахождение на площите, а земеделските стопани, които са собственици на земите, подават и декларация по чл.69 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Правните основания за ползване на площите се регистрират в специализиран софтуерен продукт, създаден от Министерството на земеделието и храните.
Общинските служби по земеделие проверяват представените им заявления за подпомагане за наличие на правно основание за ползване на заявените земеделски площи от кандидатите за подпомагане, чрез специализирания софтуерен продукт. Общинските служби по земеделие не въвеждат информацията в системата  за заявените за подпомагане земеделски площи, за които не бъде установено правно основание за тяхното ползване и когато ползвателят на земята не е направил вноската по 37в, ал. 7(за белите петна по споразуменията за ползване на масивите) от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Регистрирането на правните основания за ползване на земеделските земи по реда на ал. 3 се извършва в общинските служби по земеделие по местонахождение на площите в срок от 1 октомври до 15 февруари на следващата година.

В отговор на Вашия  втори въпрос Ви информираме, че може да заявявате имоти  (за които имате правно основание за ползване и това е регистрирано в ОСЗ) по схемите за директни плащания, които към момента на подаване на заявлението за подпомагане не фигурират в анкетната Ви карта, но съгласно чл. 11, ал. 2 на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. сте задължен в срок от един месец  да направите промяна в обстоятелствата (да подадете актуализирана информация в съответната Общинска служба по земеделие или Областната дирекция "Земеделие") и да ги включите в анкетния си формуляр като земеделски производител.

В отговор на Вашия  трети въпрос Ви информираме, че съгласно чл.3 от Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, регистрацията се извършва в областната дирекция "Земеделие" (ОДЗ) по постоянния адрес на физическото лице или едноличния търговец или по седалището на юридическото лице въз основа на анкетни карти с анкетни формуляри, попълнени от земеделския производител. Чл. 8., ал.5 от същата Наредба  гласи: „Когато земеделският производител стопанисва земеделски земи и/или отглежда животни в различни землища, попълва отделни анкетни формуляри“. Накратко казано: заверявате си анкетните формуляри в двете различни общини и ги подавате за регистрация (за да получите зеленото картонче) в ОДЗ по постоянния адрес ако сте физическото лице или едноличния търговец или ако сте юридическото лице (ЮЛ) по седалището на ЮЛ.

В отговор на Вашия  четвърти  въпрос Ви информираме,  че не можете да заявявате земя с начин на трайно ползване (НТП) „нива“ , като „пасище“ за косене. Можете да заявите земя с НТП „нива“ , като „ливада“ за косене. През миналата година (2014 г.) за кандидатстване по схемите за Директни плащания беше извършена промяна на номенклатурата на култури: „Постоянно затревени площи“ (Код 311000 – „Постоянно затревени площи (ливади за косене) и Код 312000 - „Постоянно затревени площи (пасища и мери за паша)), както и бяха направени промени по отношение на допустимостта им при заявяване за подпомагане. Най съществените промени са по отношение на това дали кандидатите да имат пасищни животни или не.

Съгласно Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ (http://lex.bg/bg/laws_stoyan/ldoc/2136457947):
Постоянно затревените площи според начина на поддържането им са:
1. постоянни или временни пасища за паша на животни;
2. ливади за косене;
3. постоянно затревени площи, поддържани в състояние, позволяващо извършване на паша или косене.
Като постоянни или временни пасища се класифицират постоянно затревени площи с плътна тревна покривка, които се ползват за паша на селскостопански животни.
Като ливади се класифицират постоянно затревени площи с плътна тревна покривка, които се ползват за добив на сенаж или сено чрез коситба.
Заявяване за подпомагане на постоянни или временни пасища се извършва при спазване на гъстота от минимум 0,15 животинска единица (ЖЕ) на хектар.
Обръщаме Ви внимание, че в Закона за подпомагане на земеделските производители , в чл. 33а е записано, че Министерството на земеделието и храните създава в системата за идентификация на земеделските парцели специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане", който включва площите, допустими за подпомагане площите в добро земеделско състояние в рамките на всеки физически блок, въз основа на критериите, определени в наредба.

Министерството на земеделието и храните създава слой "Постоянно затревени площи" с цел запазване на постоянно затревените площи, който се одобрява и изменя със заповед на министъра на земеделието и храните, при условия и по ред, определени определен в наредба.
Включените в слоя "Постоянно затревени площи" площи могат да се декларират за подпомагане с директни плащания само като постоянно затревени площи. За подпомагане като постоянно затревени площи могат да се декларират и площи извън слоя "Постоянно затревени площи".
Слой "Площи, допустими за подпомагане" и слой "Постоянно затревени площи" са публични по време на подаването на заявления за подпомагане - от 1 март до 9 юни на съответната година, и се обявяват на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните и на Държавен фонд "Земеделие".
Забраняват се преобразуването и разораването от земеделските стопани на площите, постоянно затревените площи, включени в слой "Постоянно затревени площи", от техните собственици и ползватели. площи".
Когато земеделски стопанин е преобразувал или разорал постоянно затревена площ, включена в слой "Постоянно затревени площи", без разрешение, министърът на земеделието и храните издава заповед, с която разпорежда възстановяване на постоянно затревената тази площ в постоянно пасище в 6-месечен срок.

Променен е и редът за отдаване на мери и пасища от общинския и държавния поземлен фонд, където  предимство се дава на собствениците на пасищни животни. Това е регламентирано в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) – ( от  Чл. 37и до чл.37 о).

Както вероятно знаете може и да се свържете с териториален офис на НССЗ. Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони.
НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. Работното време на териториалните офиси на НССЗ: от понеделник до петък - от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните областни офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ” - http://www.naas.government.bg/bg/Контакти/49.