Свързвам се с Вас, тъй като имам нужда от съвет по проекто-предложение, с което възнамерявам да кандидатствам по ПРСР 2014-2020, Мярка 6.1. Стартова помощ за млади земеделски производители.

Съществува вероятност по време на изпълнение на проекта да изляза в отпуск поради бременност и майчинство съгласно чл.163 от Кодекса на труда. В този случай не съм наясно как точно следва да процедирам, така че да не прекъсвам майчинството и да не се наруши изпълнението на проекта.
Ако по време на отпуска ми трябва да назнача човек, който да ме замества, на каква длъжност трябва да е и това трябва ли да е заложено в проектопредложението?

Предварително благодаря за отговора.

Отговор:

В отговор на Вашият въпрос Ви информираме, че по подмярка 6.1. "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. все още новите условия и изисквания за кандидатстване не са напълно ясни и уточнени.

На този етап в проекта на текста на подмярка 6.1. в ПРСР 2014-2020г. и в проекта на наредбата за прилагане на  подмярка 6.1. няма ограничение по време на изпълнението на проекта одобрения бенефициент да излезе в отпуск по майчинство. Окончателен отговор може да Ви дадем след обнародване на наредбата.

Тъй като в момента в МЗХ се разработват условията и изискванията за кандидатстването, за съжаление не може да Ви дадем повече подробности.

Съветваме Ви да следите специализираните сайтове на Министерството на земеделието и храните и на Държавен фонд ''Земеделие” за Програмата за развитие на селските райони – http://prsr.government.bg/ и http://www.prsr.bg/. Там се очаква да се публикуват наредбите по мерките от новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., както и графиците за прием на заявления за подпомагане по мерките от Програмата. В наредбите ще бъдат подробно посочени и изискванията и условията за кандидатстване по съответната мярка.