Здравейте,

Възможно ли е да кандидатствам по програмата Млад Фермер,като юридическо лице, като отговарям на всички условия като такова, ако 2008 год. съм бил регистриран като земеделски производител като физическо лице, но не съм упражнявал никаква дейност?

Отговор:
В отговор на Вашият въпрос Ви информираме, че по подмярка 6.1."Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. все още новите условия и изисквания за кандидатстване не са напълно ясни и уточнени, но на този етап в проекта на ПРСР 2014-2020 г. е записано, че бенефициентите по подмярката могат да бъдат физически лица или еднолични търговци или ЕООД-та, регистрирани като земеделски производители по Наредба №3 от 1999 г., които отговарят на следните основни критерии за допустимост:
- в рамките на 18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те да са регистрирани за първи път по Наредба №3 от 1999 г.;
- в рамките на 18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката да са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
- икономическият размер на стопанството да е в границите между 8 000 и 16 000 СПО. Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалните минимални СПО да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години. СПО представлява условните, а не реалните приходите на стопанството и се изчислява на базата на осреднени за България цени и добиви от отглежданите в стопанството култури или животни, без да се включват данъците и преките плащания, т.е. две стопанства отглеждащи две еднакви култури или животни с еднаква площ ще имат и еднакъв икономически размер. СПО ще се изчислява с помощта на таблица, която ще е приложение към наредбите по прилагане на съответните мерки. На сайта на МЗХ за ПРСР на ел. адрес: http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101 е публикувана таблицата. Таблицата може да изтеглете директно и от тук: http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1427279629.rar.;
- да са на възраст от 18 до 40 години към датата на подаване на молбата за подпомагане (За ЕООД-та – изискването е за управителя на стопанството);
- са предложили бизнес план за развитие на дейностите в стопанството;
- да имат завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост; и/или завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост; и/или удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство. Има възможност когато младият фермер не покрива изискванията за професионални умения и познания към периода на кандидатстване, да може да бъде одобрен за подпомагане при условие, че поеме ангажимент, в рамките на 36 месеца от момента на вземане на решение за отпускане на помощта, да покрие тези изисквания;

Горепосочените изисквания са записани в проекта на ПРСР 2014-2020 г. и могат да бъдат промени.

Във връзка с горното и след като Вие сте била регистрирана като земеделски производител през 2008г. (т.е. преди повече от 18 месеца), то Вие не отговаряте на условието: „в рамките на 18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката да не сте регистрирана за първи път по Наредба №3 от 1999 г.”. Освен това след като сте била регистрирана като земеделски производител по Наредба №3 от 1999 г., то Вие няма как да не сте развивали някаква земеделска дейност, тъй като за да Ви регистрират или трябва вече сте започнали да отглеждате животни или да сте започнали да стопанисвате земеделска земя независимо дали вече е имало засадени/засети култури върху нея.