Добър ден,

От тази година изискването за ливадите е тревата да е до 70 см., но какво правим с Натура 2000? Там е забранена коситбата до 15 август за планинските райони и тревата ще е станала над 70 см. дотогава, в този случай кога да се коси?

Отговор:

В отговор на Вашият въпрос Ви информираме за следното:
Нормативно установените изисквания относно допустимостта за подпомагане на дадени земеделски площи са регламентирани в Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ, в сила от 24.02.2015 г. и обн. в ДВ. бр.15 от 24 Февруари 2015г.На този линк може да се запознаете с цялата наредба http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135668969.

В Чл. 9. на горе цитираната  наредба е записано:
„ (1) Допустими за подпомагане са постоянно затревените площи, когато на тях:
1. има не повече от 100 броя дървета и/или храсти на хектар с височина над 0,5 м (за клек и хвойна - независимо от височината), които са с мозаечно разположение;
2. има мозаечно разположени сгради, съоръжения, скали, скални участъци, ерозирали или оголени терени, които заемат не повече от 10 % от общата площ на пасището, след изключване на неподходящите за подпомагане площи по чл. 7, ал. 2.
(2) Допустими за подпомагане са постоянните или временните пасища, които се използват за паша на пасищни животни и отговарят на изискванията на ал. 1.
(3) Ливадите за косене са допустими за подпомагане, когато отговарят на изискванията на ал. 1 и в зависимост от климатичните условия и почвените характеристики на земята са извършени коситби, които осигуряват максимална височина на тревостоя 0,7 м във всеки момент на годината.
(4) Постоянно затревени площи, поддържани в състояние, позволяващо извършване на паша или косене, са допустими за подпомагане, когато отговарят на изискванията на ал. 1 и върху тях са извършени минималните дейности по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4, които осигуряват максимална височина на тревостоя 0,35 м във всеки момент на годината.
(5) Не са допустими за подпомагане постоянно затревени площи или тези части от тях, за които при проверка на място се установи, че са били изгаряни, освен когато ползвателят на площта представи документ от компетентна структура на Министерството на вътрешните работи за осигуряване на пожарна безопасност, че пожарът е резултат на природно явление или на действия на други лица.
(6) За постоянно затревените площи, намиращи се в защитени зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), за които има издадени и обнародвани в "Държавен вестник" заповеди за обявяването им, ал. 3 и 4 се прилагат съобразно режимите и ограниченията, въведени с тези заповеди.
Накратко отговорът на Вашият въпрос е, че когато земеделските земи, които стопанисвате и за които желаете да получавате подпомагане се намират в обхвата на територията на Националната екологична мрежа Натура 2000 ( т.е. в защитени зони) се спазват единствено режимите и ограниченията, въведени със заповедите за обявяване на тези зони.

Ако земите ви попадат в Натура 2000 може да кандидатствате и да получите компенсаторни плащания  по реда на Наредба № 5 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 12 "Плащания по Натура 2000 и рамковата директива за водите" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., в сила от 27.02.2015 г. http://www.lex.bg/en/laws/ldoc/2136458720., където е записано:
Чл. 7. (1) Финансовата помощ се предоставя за спазване на забраните за земеделска дейност, включени в издадените от министъра на околната среда и водите заповеди за обявяване на съответната защитена зона, както следва:
1. забрана за премахване на характеристиките на ландшафта (синори, единични и група дървета), при ползването на земеделски земи като такива;
2. забрана за косене на ливадите:
а) до 1 юли;
б) от периферията към центъра, с бързодвижеща се техника и преди 15 юли;
в) от периферията към центъра, преди 15 юни;
3. забрана за използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство;
4. забрана за използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади.