Здравейте,
Възникнаха някои конкретни въпроси за които нямам отговор а именно:
Намерението ми е да кандидатствам за дребен земеделски производител за субсидия в размер от 500 до 1250 евро.

Имам две дворни места в различни села едното два декара и двеста а другото три декара като и двете са овощни градини, до сега нито съм ги декларирал нито очертавал по документи са урегулирани имоти и никъде не пише че са овошки, още не съм се и регистрирал като земеделски производител. Отговарям ли за тази програма изтървал ли съм някакви срокове?

Какво трябва точно да се направи със парцелите за да отговарят на условията на програмата като искам да си ги използвам като овощни градини каквито са си и в момента. Във едното място има селскостопанска сграда тя как се отписва от обработваемата площ?

Отговор:

Във връзка зададените от Вас въпроси:
1. Необходимо е да отидете в Общинска служба по земеделие(ОСЗ) по местонахождение на имотите и да попълните анкетен формуляр за регистрация като земеделски производител , в който се записват имотите върху които извършвате земеделска дейност, тяхната площ и съответните култури. Когато отидете в ОСЗ носете си и документите за собственост  на имотите (правното основание) за  да си регистрирате това правно основание в системата при тях.  Това, че имотите са урегулирани не е проблем да се регистрирате с тях.
Правното основание за ползване на земеделски земи се доказва със:
• нотариални актове, решения на общинските служби по земеделие, вписани договори, с които се придобива право на собственост върху земеделски земи, или решения по чл. 37е, ал. 4 ЗСПЗЗ;
• договори за аренда или за наем на земеделски земи;
• договори за предоставяне на земеделски земи на кооперация за съвместно обработване;
• заповеди за разпределение на масивите по чл. 37в, ал. 4;
• заповеди на министъра на земеделието и храните или на кметовете по чл. 37в, ал. 10 ЗСПЗЗ;
• съдебни решения, които заместват актове по т. 1;
• административни актове по чл. 26 и 37о ЗСПЗЗ;
• разрешителни за паша по чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии с включени в тях кадастрални номера или номера по Картата на възстановената собственост на ползваните имоти.
Заявените земеделски площи трябва да се владеят или държат от техните ползватели към 31 май на годината, през която се подава заявление за подпомагане.

2. Самата регистрация  като земеделски производител (стопанин) по Наредба №3 от 1999 г. (http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334) се извършва в областната дирекция "Земеделие" ("ОДЗ") по постоянния адрес на физическото лице или едноличния търговец или по седалището на юридическото лице въз основа на анкетни карти с анкетни формуляри, попълнени от земеделския производител.

3. За да сте допустим по схемите за Директни плащания трябва да заявите най-малко  0,5 ха (5 дка) за подпомагане площ, като минималният размер на земеделските парцели, които могат да бъдат заявявани за подпомагане е 0,1 хектара.

4. Сроковете за подаване на заявления за Директни плащания са следните:
-    от 1 март  до 15 май - без санкции
- от 15 май до 09 юни - със санкции от 1 % за всеки просрочен ден http://www.dfz.bg/bg/dp-2014-2020/info-2015-/ на този линк ще намерите информационна брошура на Държавен фонд"Земеделие" с информация за схемите за директни плащания.
5. Относно сградата, която имате ви информираме, че когато пристъпите към подаване на заявление за Директни плащания в ОСЗ , т.н. идентификация (очертаване) на имотите за земеделско ползване тази сграда трябва да  бъде изключена (заобиколена) от заявената (очертаната) площ.
Служителите на общинските служби по земеделие оказват помощ на кандидатите за подпомагане при попълване на заявленията за регистрация и за идентифициране и регистриране на ползваните от тях площи.

Отново условията за схемата за Дребни земеделски стопани от Директните плащания, Ви информираме следното:
1. Дребните земеделски стопани подават през 2015 г. по общия ред Заявление за подпомагане с маркирана схема за единно плащане на площ (СЕПП) – Приложение към Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0_5.sflb.ashx)
2. Заявените площи трябва на отговарят на условията на СЕПП, т.е.
-  0,5 ха допустима за подпомагане площ;
-  минималният размер на земеделските парцели, които могат да бъдат заявявани за подпомагане е 0,1 хектара.
3. Кандидатите трябва да са регистрирани земеделски стопани по Наредба №3/1999;
4. Кандидатите трябва да ползват на правно основание земеделските площи, които заявяват за подпомагане;
5. Към края на месец юли всички кандидати  за Директни плащания се очаква получат писма с прогнозната стойност на плащанията, които би следвало да  получат по СЕПП и другите допустими схеми;
6.  Кандидатите по схемата за дребни земеделски производители подават  допълнително заявление за участие по схемата  в срок до 15 октомври 2015 г., като за участие в схемата може да се кандидатства единствено през 2015 г. 
7. През следващите години кандидата по тази схема се задължава да подава заявление за подпомагане по СЕПП защото са задължени да поддържат най-малко размера на допустимата площ, определена на база на подаденото заявление през 2015 г. през целия период на участие в схемата;
8. Размерът на годишното плащане по схемата за всеки земеделски стопанин се определя от размера на подпомагането, което кандидатът би получил по схемите за директна подкрепа, за които е допустим, но не по-малко от 500 евро;
9. Подпомагането  по схемата за дребни земеделски стопани замества подпомагането  по всички други схеми за директна подкрепа (от Първи стълб) , но не замества плащането по Преходна национална помощ.
10. Оттеглянето от участие в схемата става през следващата кампания за Директни плащания, където ще има място това изрично да се посочи. Ако прекрати участието си повече неможе да се включи в нея.

С тези два парцела с трайни насаждения вероятно ще можете да бъдете допустим и по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“  от ПРСР 20014-2020 г. На този етап е планирано НССЗ безплатно да изготвя проектите на кандидатите по подмярка 6.3. от ПРСР 2014-2020г.

Препоръчваме Ви  да се свържете с териториален офис на НССЗ. Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони.

НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. Работното време на териториалните офиси на НССЗ: от понеделник до петък - от 9.00 ч. до 17.30 ч.