Здравейте,

Мога ли да кандидатствам по някоя от мерките, с намерение за засаждане- взимам под аренда земята и проекта да ми е за закупуване на посадъчен материал и техника?

Другият ме въпрос е дали мога да кандидатствам за Цех за изкупуване, първична обработка на билки, плодове и ядки и/ или за създаване на търговски обект за търговия със земеделски продукти(билки, плодове и ядки)?

Отговор:

Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. ще се прилага за втори път в България. Тя дава различни възможности за подпомагане на земеделските производители.
В тази връзка по отношение на първия Ви въпрос Ви информираме, че информацията е много недостатъчна за да можем да Ви дадем конкретен отговор, но вероятно при определени условия ще може да кандидатствате по някоя от следните мерки:
- Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ на Мярка 4 „Инвестиции в материални активи”;
- Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“;
- По някоя от мерките, подмерките и операциите на Тематична подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства в Република България - 2014-2020 г. в т.ч. подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” и подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства".
По-долу Ви представяме по-подробна информация за горепосочените мерки.
По подмярка 4.1. условията и изискванията за кандидатстване са определени в Наредба № 9 от 21 март 2015 г. (http://lex.bg/bg/laws_stoyan/ldoc/2136462960).
Допустими бенефициенти ще могат да бъдат земеделски производители (физически и юридически лица), както и групи и организации на производители.
Основните изисквания към кандидати по подмярка 4.1 определени са следните:
- Да са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба №3 от 1999 г.;
- Минималният стандартен производствен обем (СПО) на стопанството на кандидата да бъде не по - малко от 8 000 евро;
- Кандидатите, юридически лица, да докажат доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ. Този критерий не се прилага за кандидати с проекти в селски райони, създадени до 1 година преди кандидатстването за проекти с инвестиции в: сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на „етерично – маслени и медицински култури” и производство на технически култури.
Стопанствата с икономически размер между 6 000 и 8 000 евро СПО от секторите „Плодове и зеленчуци” и „етерично-маслени” култури е предвидено да се подпомагат по Тематична подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства в Република България - 2014-2020г. по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства”.
СПО представлява условните, а не реалните приходите на стопанството и се изчислява на базата на осреднени за България цени и добиви от отглежданите в стопанството култури или животни, без да се включват данъците и преките плащания, т.е. две стопанства отглеждащи две еднакви култури или животни с еднаква площ ще имат и еднакъв икономически размер. СПО ще се изчислява с помощта на таблица, която ще е приложение към наредбите по прилагане на съответните мерки. На сайта на МЗХ за ПРСР на ел.адрес: http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101 е публикувана таблицата. Таблицата може да изтеглете директно и от тук: http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1427279629.rar. Таблицата е включена и като приложение № 14 на Наредба № 9 от 21 март 2015 г.
По подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ са допустими следните разходи:
- Изграждане, придобиване и подобряване на сгради и недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
- Закупуване на нови машини, специализирани транспортни средства, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
- Разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
- Разходи за закупуване на земя до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи;
- Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта;
- Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
- Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти.

Финансовата помощ ще е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като за определени видове проекти и бенефициенти може да се увеличи, както следва:
• с 10% за проекти представени от млади земеделски стопани ( до 40г.);
• с 10% за проекти за колективни инвестиции, представени от 10 до 20 земеделски производители;
• с 20% за проекти за колективни инвестиции, представени от над 20 земеделски производители;
• с 10 % за интегрирани проекти и/или такива свързани със сливания на организации на производители;
• с 10% за проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения;
• с 10% за проекти с дейности, подпомагани по линия на Европейско партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност;
• с 15% за проекти с инвестиции за изпълнение на дейности по мярка „Биологично земеделие”.
Максималното комбинирано подпомагане за проект на индивидуален бенефициент няма да може да бъде повече от 70% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, а за проекти за колективни инвестиции няма да може да бъде повече от  90%.
На 27.03.2015г. на сайта на ПРСР беше публикувана заповед за стартиране на приема на заявления за подпомагане по подмярка 4.1., като сроковете са следните:
- от 14.04.2015 г. до  18.05.2015 год. на заявления за подпомагане за проекти включващи инвестиции само за закупуване на земеделска техника;
- от 14.04.2015 г. до  08.06.2015 год. на заявления за подпомагане за проекти включващи инвестиции извън закупуването на земеделска техника или за проекти включващи едновременно инвестиции за закупуване на земеделска техника и други видове инвестиции.
В процесът на оценка проектите по мярка 4.1, които не са събрали минимален брой от 10 точки по критериите за оценка, посочени в приложение № 7 на Наредба № 9 от 21 март 2015 г. няма да бъдат одобрени за подпомагане.

По подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства” горепосочената финансовата помощ  се увеличава с 10%.

По подмярка 6.1. все още точните условия и изисквания за кандидатстване не са напълно ясни и уточнени, но на този етап в проекта на ПРСР 2014-2020 г. е записано, че бенефициентите по подмярката могат да бъдат физически лица или еднолични търговци или ЕООД-та, регистрирани като земеделски производители по Наредба №3 от 1999 г., които отговарят на следните критерии за допустимост:
- икономическият размер на стопанството да е в границите между 8 000 и 16 000 СПО. Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалните минимални СПО да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години;
- да са на възраст от 18 до 40 години към датата на подаване на молбата за подпомагане (За ЕООД-та – изискването е за управителя на стопанството);
- в рамките на 18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те да са регистрирани за първи път по Наредба №3 от 1999 г.;
- в рамките на 18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката да са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
- са предложили бизнес план за развитие на дейностите в стопанството;
- да имат завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост; и/или завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост; и/или удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство. Има възможност когато младият фермер не покрива изискванията за професионални умения и познания към периода на кандидатстване, да може да бъде одобрен за подпомагане при условие, че поеме ангажимент, в рамките на 36 месеца от момента на вземане на решение за отпускане на помощта, да покрие тези изисквания;
Горепосочените изисквания са записани в проекта на ПРСР 2014-2020 г. и могат да бъдат промени в т.ч изискването за 18 месеца.
В процесът на оценка проектите по подмярката се класират и се дава приоритет на:
- проекти, които се изпълняват от бенефициенти, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост;
- проекти, които се изпълняват в сектор „животновъдство”
- проекти, които се изпълняват в сектор „плодове и зеленчуци”
- проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91.
- проекти на млади фермери, които създават заетост и нови работни места
В процесът на оценка проектите на млади земеделски производители, които не са събрали минималният брой точки няма да бъдат одобрени за подпомагане.
Помощта се предоставя за изпълнение на заложените в бизнес плана дейности, инвестиции и цели, необходими за развитието на земеделското стопанство и допустими за подпомагане. Общият размер на помощта се планира да не може да надвишава 25 000 евро. Изплащането на помощта ще става на два пъти. Първо плащане се планира да е  в размер  до 12 500 евро и да се изплаща веднага след одобрение на проекта. Второ плащане също се планира да е  в размер  до 12 500 евро и да се изплаща само при коректно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели.
На този етап е планирано НССЗ безплатно да изготвя проектите на кандидатите по подмярка 6.1. от ПРСР 2014-2020г.
От страна на МЗХ към момента не е посочен точен срок за стартиране на приема на проекти по подмярка 6.1. от ПРСР 2014 - 2020 г, но това се очаква да стане до края на първото шестмесечие на 2015 г.
По отношение на подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” Ви предоставяме следната информация:
Помощта по подмярката се предоставя  като фиксирана сума, която може да се изразходва за инвестиции и текущи разходи, необходими за постигане на целите, определени в бизнес-плана. Размерът на помощта по подмярка 6.3. се планира да е в размер на 15 000 евро за целият период на подпомагане. Плащанията се извършват на два транша, като първото плащане е в размер на 10 000 евро, а второто в размер на 5 000 евро.
На този етап са записани следните критерии за допустимост за желаещите да кандидатстват по подмярка 6.3:
1. Да са регистрирани като земеделски производители, съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители;
2. Икономически размер на земеделските им стопанства да е от 2 000 до 7 999 евро СПО;
3. Да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.
Обръщаме Ви внимание, че в общият доход влизат и доходите от трудови възнаграждения (заплати). Например за 2014 г.  ако доходите Ви от земеделие (обявени в годишната данъчна декларация) са 8 000 лв., в т.ч. субсидия по някоя схема или мярка - например 1500 евро (2 934 лв.), а останалите Ви доходи, в т.ч. от заплати са 9000 лв., то Вие сте допустима, тъй като доходите от земеделие са 47 % от общият Ви доход (8 000 / (8000+9 000 лв)). Но ако доходите Ви от земеделие (обявени в годишната данъчна декларация)  са 3 500 лв., в т.ч. субсидията по схема или мярка, а останалите Ви доходи, в т.ч. от заплати са 9000 лв., то Вие не сте допустима, тъй като доходите Ви от земеделие са 28 % (3 500 / (3500+9000)).
Кандидатите трябва да представят бизнес план, който да показва първоначално състояние на земеделското стопанство и сведения за дейностите (включително дейностите, свързани с екологичната устойчивост и ресурсната ефективност), които биха спомогнали за постигане на икономическа жизнеспособност, например инвестиции, обучение, сътрудничество.
Бизнес планът трябва да включва най-малко следните елементи:
- Характеристика на земеделското стопанство;
- Стратегия, показваща как ще се развива стопанството за периода на подпомагане;
- Описание на планираните инвестиции и дейности, необходими за развитието на земеделското стопанство.
-  Производствена програма
-  Обучения и консултации в т.ч. поемане на ангажимент за започване и завършване на съответен курс на обучение/информационни дейности, предлагани по мярка 1 от ПРСР, свързани с основни проблеми за опазване на околната среда в земеделския сектор до подаване на заявка за изплащане на втория транш от помощта (в случай, че кандидатът няма завършено средно и/или висше образование в областта на опазването на околната среда и/или той/тя не  са получили необходима консултация относно проблеми за опазване на околната среда по операция 2.1.2 “Консултантски услуги за малки земеделски стопани” на мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство“)
-  Финансов план за периода на изпълнение на бизнес плана
-  Специфични резултати и цели, включително времева схема и задачи за периода на подпомагане, които следва да са постигнати към датата на получаване на вторият транш от помощта. Целите, които следва да бъдат постигнати като минимум са:
• Достигане на съответствие със стандартите на Общността по отношение на ветеринарните и фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните, опазването на околната среда, хигиената, сигурността и безопасните условия на труд,
както и постигане на поне една от следните три цели:
- Увеличаване на обработваемата площ в земеделското стопанство  с минимум 20% спрямо датата на кандидатстване
и/или
- Увеличаване на броя на отглежданите животни (поне един вид от тях) в земеделското стопанство с минимум 20% спрямо датата на кандидатстване
и/или
- Увеличаване на икономическия размер на стопанството с минимум 2000 евро измерен в Стандартен производствен обем;
Освен горепосочените цели, бизнес планът трябва да включва и поне един специфичен за стопанството резултат, съгласно списък който ще бъде включен в наредбата за прилагане на подмярката.
На този етап е планирано НССЗ безплатно да изготвя проектите на кандидатите по подмярка 6.3. от ПРСР 2014-2020г.
По подмярка 6.3. приоритет ще бъде даден на проекти на земеделски производители, които:
- към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат едри и дребни преживни животни, свине, зайци, птици и пчели;
- производства им са в секторите плодове, зеленчуци и/или етерично-маслени култури;
- земеделското им стопанство е разположено в планински район, съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (приета с ПМС №30 ОТ 15.02.2008 г.; ДВ, бр. 20 от 2008 г. - http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135580801 );
- на земеделски производители, чиито стопанства са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 и/или са одобрени ползватели на помощ по мярка 10 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2014 – 2020  г..
Помощта предоставяна на малките стопанства е насочена към осигуряване на тяхното устойчиво развитие и растеж. По мярката се подпомагат всички дейности, които могат да гарантират това развитие и са включени в бизнес плана. Това включва инвестиции в малкото стопанство, свързани с неговото развитие и модернизация, а също и текущи разходи необходими за изпълнението на бизнес плана.
От страна на МЗХ към момента не е посочен индикативен срок за стартиране на приема на проекти по подмярка 6.3. от ПРСР 2014 - 2020 г, но това се очаква да стане в края на 2015 г. или началото на 2016 г.

По ПРСР 2014-2020 за част от мерките (4.1., 6.1. и 6.3) ще има определена възможност за кандидатстване с „намерение” и това означава, че към датата на кандидатстване може да не сте засадили /засели записаните култури в анкетната Ви карта по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, но те трябва да бъдат засети/засадени през стопанската година на кандидатстване, тъй като при изчисляване на икономическия размер на земеделското стопанство се включват само култури, които са засети/засадени или ще бъдат засадени/засети до края на стопанската година. Стопанската година започва на 1 октомври на текущата година и приключва на 30 септември на следващата календарна година (в момента тече стопанска година 2014/2015г. т.е. от 01.10.2014 до 30.09.2015). Специално за трайните насаждения обаче МОЖЕ ДА има и допълнителни ограничения - в предишната ПРСР 2007-2013г. имаше изискване периодът за създаване на трайни насаждения да е от 1 ноември до 14 април на стопанската година съгласно технологии за създаване и отглеждане на трайни насаждения и тогава т.е. за да кандидатствате ако се обяви прием на проекти по някоя мярка до 30.09.2015г. ще трябва да засадите/засеете съответните култури до 30.09.2015 г., но ако са трайни насаждения е трябва да бъдат засети/засадени до 14 април 2015 г. По подмярка 4.1. на този етап няма наложено подобно ограничение за засаждане на трайните насаждения. За подмерки 6.1. и 6.3. от ПРСР 2014-2020г. все още не е ясно дали ще има подобно ограничение,

По отношение на втория Ви въпрос относно възможностите за изграждане на цех за първична обработка на билки, плодове и ядки, при определени условия вероятно ще имате възможност да кандидатствате по подмярка 2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. По тази мярка допустими са следните разходи за инвестиции:
- за изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга;
- за закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга в т.ч. за преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване, за производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси, за опазване на околната среда, за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса, за подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;
- за закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините и/или  на готовата продукция използвани и произвеждани от предприятието;
- за изграждане и/или модернизиране на лаборатории за нуждите на предприятието;
- за инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Общността;
- за закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради, помещения и други недвижими активи предназначени за производствена дейност /до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи /.
- за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
- за закупуване на софтуер;
- за достигане съответствие с международни признати стандарти, само в случаите, в които същите част от общ проект на кандидата:
- за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията.
Допустими ще бъдат и общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта.
Допустими кандидати са:
- Земеделски производители регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители  и Групи/Организации на производители;
- Предприятия /Физически и Юридически лица/, включително пазари на производители регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища.
Допустими кандидати трябва да са физически или юридически лица регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки, средни и големи* предприятия дефинирани съгласно Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията (*Големи предприятия, които надхвърлят критериите посочени в чл.3, ал.1 от Закона за малките и средни предприятия). Минималния стандартен производствен обем на кандидатите земеделски производители следва да бъде не по - малко от 8 000 евро.
Допустимите за подпомагане сектори са:
1.Мляко и млечни продукти, включително яйца от птици,
2.Месо и месни продукти,
3.Плодове и зеленчуци, включително гъби,
4.Пчелен мед,
5.Зърнени, мелничарски  и нишестени продукти,
6.Растителни и животински масла и мазнини,
7.Технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки,
8.Готови храни за селскостопански животни,
9.Гроздова мъст, вино и оцет,
10.Производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти.
Финансовата помощ е в размер на 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и 40% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за големи предприятия по смисъла на Закона за малките и средни предприятия. Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти с дейности, подпомагани по линия на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ).
Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на  15 000 евро. Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на  3 000 000 евро.

По отношение на втория Ви въпрос относно възможностите за създаване на търговски обект за търговия със земеделски продукти(билки, плодове и ядки), при определени условия вероятно ще имате възможност да кандидатствате по подмярка 6.2. „Стартова помощ за неземеделски дейности“ и/или подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.
По отношение на подмярка 6.2. „Стартова помощ за неземеделски дейности“ Ви предоставяме следната информация:
Предоставя се подпомагане за стартиране на нови неземеделски дейности в селските райони. Дейностите трябва да са нови за предприятието или лицето, което получава подпомагането. Неземеделските дейности могат да включват:
• Дейности за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
• Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
•  Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
•  Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
• Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.
Бенефициенти по тази подмярка са земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.
На този етап са записани следните критерии за допустимост за желаещите да кандидатстват по подмярка 6.2:
- Подпомаганата дейност да се извършва в селски район;
- Дейностите, за които се кандидатства не са извършвани от предприятието до момента на подаване на заявлението за подпомагане;
- Кандидатът трябва да представи разработен бизнес план за новата дейност, който да показва икономическа жизнеспособност;
- Дейността не оказва отрицателно влияние върху околната среда;
- Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат по подмярката, ако те не произвеждат най-малко 10% топлинна енергия от общо произведената енергия;
- Стопанството на кандидати – земеделски стопани, които не са микропредприятия  трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро;
- Изпълнението на бизнес плана трябва да започне в срок до 9 месеца от решението за отпускане на помощта;
- При производство на биоенергия (включително био-горива) суровините от  зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури, както и суровини, които могат да се използват за фуражи се ограничават до 20%.
При одобрението на заявленията ще се следват следните принципи за определяне на критериите за подбор:
• Дейности за развитие на занаяти, социални и здравни услуги;
• Подпомагането ще се фокусира върху най-бедните райони (Северозападен и Северен централен район);
• Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни форми на туризъм;
• Кандидати, регистрирани като тютюнопроизводители;
• Проекти в секторите, посочени в т. „Мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (например: компютри, оптика и електроника; автомобили и други превозни средства; метални изделия; печатарска промишленост; информационни технологии).
• Създаване на заетост.
Безвъзмездната финансова помощ се предоставя под формата на фиксирано плащане, което не надвишава 25 000 евро.
Подпомагането се извършва чрез две плащания, представляващи първо плащане в размер на 15 000 евро – до 3 месеца от сключване на договор и второ плащане при коректно изпълнение на бизнес плана, но не по-късно от петата година.
Второто плащане, в размер на 10 000 евро, се извършва, ако кандидатът коректно е изпълнил бизнес плана и е създадено най-малко едно работно място (включително самонаемане).


По отношение на подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, Ви предоставяме следната информация:

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
• Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
• Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
• Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;
• Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
• Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.
Бенефициенти са земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.
Проектите и кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
• Инвестицията да се осъществява в селски район;
• Инвестицията да няма отрицателно влияние върху околната среда;
• Кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/ 10 години при строително-монтажни работи;
• Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро;
• Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат, ако те не произвеждат 10% топлинна енергия от общо произведената енергия.
• При производство на биоенергия (включително био-горива) суровините от  зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури, както и суровини, които могат да се използват за фуражи се ограничават до 20%.
При одобрението на заявленията ще се следват следните принципи за определяне на критериите за подбор:
• Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват;
• Кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на кандидатстване;
• Кандидати, одобрени по подмярка „Стартова помощ за неземеделски дейности“;
• Проекти на тютюнопроизводители;
• Проекти в секторите, посочени в т. „Мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (например: компютри, оптика и електроника; автомобили и други превозни средства; метални изделия; печатарска промишленост; информационни технологии);
• Подпомагането ще се фокусира върху най-бедните райони (Северозападен и/или Северен централен район).
Чрез критериите се цели и подпомагане на проекти с по-висока добавена стойност и създаващи нови работни места:

Тъй като в момента в МЗХ се разработват условията и изискванията за кандидатстването по изброените начини на финансиране, за съжаление не може да Ви дадем повече подробности.
Съветваме Ви да следите специализираните сайтове на Министерството на земеделието и храните и на Държавен фонд ''Земеделие” за Програмата за развитие на селските райони – http://prsr.government.bg/ и http://www.prsr.bg/. Там се очаква да се публикуват наредбите по мерките от новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., както и графиците за прием на заявления за подпомагане по мерките от Програмата. В наредбите ще бъдат подробно посочени и изискванията и условията за кандидатстване по съответната мярка.

Както вероятно знаете може и да се свържете с офис на НССЗ. Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони и Директните плащания.