Въпрос:

Здравейте,
Искам да попитам дали по подмярка 4.1, можем да кандидатстваме за създаване на овощна градина без да наемаме фирма за създаването, като закупим посадъчния материал от сертифицирана фирма, а самото създаване да остане за наша сметка (без финансиране). Какви документи трябва да приложим в този случай?
Благодаря Ви предварително!

 

Отговор:

 

В отговор на поставения от вас въпрос Ви информираме, че в Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.  (http://www.lex.bg/bg/mobile/ldoc/2136462960) няма забрана като част от създаването на трайни насаждения да се кандидатства само за закупуването на посадъчния материал. В този случай би трябвало в бизнес плана за кандидатстване по подмярка 6.1. в таблица 1 „Предмет на инвестицията, за която се кандидатства за подпомагане по проекта (с изключение на разходите по чл. 32, ал. 1, т. 13)” да се запишат разходите за закупуване на посадъчния материал, а в таблица 2 „Инвестиционни разходи, за които не се кандидатства за подпомагане, но са част от цялостния обект на инвестицията и без тях обектът не може да бъде завършен и/или да функционира самостоятелно” да се запишат останалите разходи за създаването на трайни насаждения.
Документите, които се изискват за кандидатстване по подмярка 4.1 са описани в раздел VI. „Придружаващи общи документи” и раздел VII. „Придружаващи специфични документи” на Заявлението за кандидатстване по подмярката (http://www.dfz.bg/assets/8069/Aktualno_zaiavlenie_M4.1.xls). В тази връзка по отношение на броя на офертите, нашето становище е, че при подаване на проекта Ви в Държавен фонд „Земеделие” вероятно ще Ви поискат да представите документ № 34 „Най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС, ведно с направени от кандидата запитвания за оферти съгласно приложение № 9”, а не документ № 33. „Една независима оферта в оригинал, която съдържа наименованието на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС (За всеки заявен за финансиране разход, за който към датата на подаване на заявлението за подпомагане е включен в списъка с референтни разходи)”. В публикувания от ДФЗ списък с активи, дейности и услуги, за които са определени референтни разходи, създаването на трайни насаждения е даден като общ референтен разход и съответно няма определен отделен референтен разход за закупуването на посадъчен материал.

Имайте предвид, че в случай на одобрение на проекта и след неговото изпълнение при подаване на заявка за плащане ще трябва да се представят и следните документи:
- сертификат за качество на посадъчния материал;
- документ за посадъчния материал, издаден от БАБХ или от друго лице, отговарящо на изискванията на Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол (ДВ, бр. 19 от 2015 г.).

Искаме също така да уточним, че нашето становище, не задължава Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция да се съобрази с него. Ако желаете и ние Ви препоръчваме да зададете своя въпрос и към Дирекция „Развитие на селските райони” (Управляващ орган на ПРСР 2014 – 2020 г.) на e-mail: rdd@mzh.government.bg или на адрес гр. София 1040, бул. "Христо Ботев" 55, тел.: 02/985 11 354, факс: 02/981 94 23 .

Както вероятно знаете може да се свържете и с офис на НССЗ. Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони.