Въпрос :

Здравейте,
Притежавам 58 дка земи регистрирани като пасища и ливади
Какъв е редът за отписването им от регистъра за пасища и ливади и превръщането им в земеделска земя?
Моля за съвет по каква програма може да се кандидатства за обработването на земите и евентуалното им засяване с лешници?
Предварително Ви благодаря за отговора

Отговор:

В отговор на поставения от Вас въпрос Ви информираме, че съгласно чл.16д от Наредба №105 от 22 август 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол (Обн. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2015г.):
„Министерството на земеделието и храните създава в Системата за идентификация на земеделските парцели специализиран слой "Постоянно затревени площи", който включва съществуващи към момента на създаването му затревени площи с минимален размер 0,1 хектара, които:
1. са с начин на трайно ползване по Картата на възстановена собственост - пасища, мери, ливади или друг вид постоянно затревените площи;
2. попадат във физически блокове, включващи постоянно затревени площи, в които поне през една от последните 5 години има заявени затревени площи.“
Слой „Постоянно затревени площи“ е нормативно определен в Закона за подпомагане на земеделските производители (Обн. ДВ. бр.58 от 22 Май 1998 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2015 г.), като чл. 33б въвежда забрана за преобразуването и разораването от земеделските стопани на постоянно затревените площи, включени в слоя. Включените в слой "Постоянно затревени площи" могат да се декларират за подпомагане с директни плащания само като постоянно затревени площи. Министърът на земеделието и храните може в срок до 1 март, по изключение да разреши със заповед на земеделски стопанин преобразуване в друг вид земеделски площи или разораване на постоянно затревени площи, включени в слой "Постоянно затревени площи", извън обхвата на защитените зони по чл.3, ал.1, т.1 от Закона за биологичното разнообразие, които са негова собственост, при условие че друга площ в стопанството бъде съответно преобразувана в постоянно затревена площ.
Съветваме ви да посетите най-близкия за Вас териториален областен офис и да се консултирате с нашите експерти за възможностите за създаване и развитие на Вашето стопанство. Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони.