Въпрос:

Здравейте,
Имам въпрос относно мярка 6.1. Притежавам място от 3 дка. На това място бих искала да засадя шафранов минзухар. Въпросът ми е дали 3 дка са достатъчни за кандидатстване по програмата и също така кой код трябва да избера за рязан цвят или за етерични масла?

Отговор:

В отговор на поставения от Вас въпрос Ви информираме, че нашето становище е, че 3 дка с шафранов минзухар няма да са достатъчни за кандидатстване по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.
Шафранът е подправка, получавана от цветовете на шафрановия минзухар. Това е съвсем нова нетрадиционна за нашата страна култура, която  в момента се изпитва на различни места в страната дали може да се отглежда при нашите почвено-климатични условия. В тази връзка тя няма отделен код в анкетния формуляр за регистрация на земеделските производители (стопани) съгласно Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители(http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334) и затова считаме, че би трябвало тя да бъде отнесена към код 3129 „Други етерично-маслени и лекарствени култури“.
Както вероятно сте запозната едно от изискванията за кандидатстване по подмярка 6.1. е икономическият размер на стопанството да е в границите между 8 000 и 16 000 Стандартен производствен обем (СПО).
СПО представлява условните, а не реалните приходите на стопанството и се изчислява на базата на осреднени за България цени и добиви от отглежданите в стопанството култури или животни, без да се включват данъците и преките плащания, т.е. две стопанства отглеждащи две еднакви култури или животни с еднаква площ ще имат и еднакъв икономически размер. СПО ще се изчислява с помощта на таблица, която ще е приложение към наредбите по прилагане на съответните мерки. На сайта на МЗХ за ПРСР на ел.адрес: http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101 е публикувана таблицата. Таблицата може да изтеглете директно и от тук: http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1435220468.xls. Таблицата е включена и като приложение № 1 на Наредба № 14 от 28.05.2015 г. за прилагане на подмярка 6.1. (Обн. ДВ. бр.40 от 2 Юни 2015г. - http://www.lex.bg/bg/mobile/ldoc/2136523873). Съгласно таблицата 1 дка други етерично-маслени и лекарствени култури е равен на 68 лв. (34.9 €) СПО, или за 8 000 € СПО са необходими 230 дка  (230 х 34.9 = 8027) и следователно 3 дка са недостатъчни.
Считаме също така, че въпросът който задавате изисква и становище от страна на Министерство на земеделието и храните (органа, който е издал наредбата за прилагане на подмярка 6.1). В тази връзка Национална служба за съвети в земеделието е  направила и запитване до Дирекция "Развитие на селските райони" в Министерство на земеделието и храните. Вие също можете директно да се обърне към Дирекция „Развитие на селските райони” на e-mail: rdd@mzh.government.bg или на адрес гр. София 1040, бул. "Христо Ботев" 55, тел.: 02/985 11 354, факс: 02/981 94 23.
Бихме искали отново да Ви обърнем внимание, че нашето становище не задължава Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция да се съобрази с него.