Въпрос:

Притежавам наследствени около 100 декара ниви 7, 8 и 9 категория (изоставена орна земя) и около 100 декара изоставени трайни насаждения(сливи и лозя).
До сега не съм се занимавал със земеделие никога.
Въпросът ми е каква е ориентировъчна стойността на максималната субсидия която мога да получавам за тези имоти годишно и по точно:
1. Земите попадащи в Натура 2000 могат ли да се използват като обработваеми  (орат и засаждат) при спазване на ограниченията от законодателството и за тях могат ли да се получават директни плащания (доколкото знам около 25 лв. на декар), като за земи извън Натура 2000?
2. В колона 95 от таблицата към Наредба 5 за условията и реда за прилагане на мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/EО.... е записано, че мога да получа съответно 58 и 75 евро на хектар, тези пари добавят ли се към директните плащания (ако може да се взимат такива).
3.За същите земи могат ли да се получават и допълнително плащания за не облагодетелствани райони, които доколкото разбрах са около 13-15 лв. на декар?
4. Каква е максималната стойност на субсидиите които мога да получавам  ако засея цялата земя с жито и спазвам всички законови ограничения произтичащи от местоположенията на земята?
5. Каква е максималната стойност на субсидиите които мога да получавам  за изоставените трайни насаждения (сливи) ако започна да ги обработвам?
6. Наясно съм че за да получавам каквито и да е субсидии следва да съм регистриран като земеделски производител. До кога е срока и какви са условията да се регистрирам като земеделски производител?
Ще се радвам да получа отговор на така зададените въпроси.
Благодаря предварително.

Отговор:

В отговор на Вашите въпроси Ви информираме за следното:
За да получавате каквото и да било подпомагане (субсидии) по Директните плащания и/или от  някоя от мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. е необходимо да обработвате под някаква форма тези земи, т.е. те да не бъдат изоставени. Нормативно установените изисквания относно допустимостта за подпомагане на дадени земеделски площи са регламентирани в Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ, в сила от 24.02.2015 г. и обн. в ДВ. бр.15 от 24 Февруари 2015г. На този линк може да се запознаете с цялата наредба http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135668969. Необходимо е също да се регистрирате като земеделски стопанин по Наредба №3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители.

В отговор на Вашия първи въпрос Ви даваме следната информация:
Земите попадащи в Натура 2000 могат да се използват като обработваеми (орат и засаждат) при спазване плановете за управление на съответната защитена зона и за тях могат да се получава подпомагане по различни схеми от  Директните плащания, стига условията които трябва да се спазват по тези схеми да не противоречат на забраните в този план. 
Ако земите ви попадат в Натура 2000 може да кандидатствате и да получите компенсаторни плащания  по реда на Наредба № 5 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 12 "Плащания по Натура 2000 и рамковата директива за водите" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., в сила от 27.02.2015 г. http://www.lex.bg/en/laws/ldoc/2136458720., където подробно може да се запознаете със всички условия за да получите .

В отговор на Вашия втория въпрос Ви информираме, че компенсаторните плащания, които може да получите по реда на Наредба № 5 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 12 "Плащания по Натура 2000 и рамковата директива за водите" от ПРСР 2014 - 2020 г. се добавят към подпомагането по другите схеми от Директните плащания.

В отговор на Вашия трети въпрос Ви информираме, че плащанията за необлагодетелствани райони също се добавят.

В отговор на Вашия четвърти и пети въпрос Ви информираме, че докато не излезе заповедта на Министъра на земеделието и храните за съответната година, неможе точно да се каже колко бихте получили. Заповедта излиза след обработването на всички подадени заявления по различните схеми и определените средства на единица площ по дадена схема ще зависят от заявените площи по нея и определените за тази схема средства на национално ниво.
Системата на подпомагане през 2015 г. във връзка с промяната на параметрите на новата Обща селскостопанска политика (2014-2020 г.) се различава значително от досега действащите схеми, свързани с плащания на единица площ.
Ориентировъчните  евентуални стойности са следните:
За 2015 г. за страната са предвидени 721 251 000 евро.
- Плащанията за СЕПП (40%) са в размер на 295 889 329 евро.
При заявени през 2013 г. 36,82 млн. дка земя, ставката за единица площ би била  84,72 евро/ха, или това представлява 16,57 лв./дка.
- Зелените плащания са в размер на 237 272 700 евро (30%). Ставката за зелените плащания би била 66,95 евро/ха, или това представлява 13,10 лв./дка.
При условие, че земеделският производител не е млад фермер и не участва в обвързаната подкрепа, през 2015 г.  евентуално ще получи на декар субсидия в размер на 29,76 лв./дка.
- При условие, че стопанството се управлява от лица до 40 години и се участва в схемата по "Млад фермер", допълнителните плащания ще бъдат на декар в размер на 25 на сто от СЕПП.За 2015 г. това представлява допълнителна субсидия в размер от 4,14 лв./дка.
Подкрепата за сектор овощарство е в размер на 19 886 630 евро за 2015 г. С тези средства допълнителното плащане на единица площ ще се увеличи вероятно с 98,51 лв./дка.
Отново обръщаме  внимание, че това са индикативни изчисления!

В отговор на Вашия шести въпрос Ви информираме, че за първоначална регистрация като земеделски стопанин по Наредба №3/1999 г.  няма срок - можете да се регистрирате по всяко време на годината. Но за да поддържате в следващите години тази регистрация, трябва да спазвате разпоредбите на  чл. 5, ал 3 от Наредбата, който гласи:
Чл. 5. (1) Всеки земеделски производител физическо лице или едноличен търговец се вписва в регистъра с регистрационен номер, съответстващ на единния граждански номер (ЕГН), а юридическото лице - с единния идентификационен код (ЕИК) по БУЛСТАТ.
(2) Въз основа на вписването на земеделския производител се издава регистрационна карта по образец съгласно приложение № 1 и справка, генерирана от регистъра, за декларираната от него дейност като неразделна част от регистрационната карта.
(3) Регистрираните земеделски производители или упълномощени от тях лица представят ежегодно в срок от 1 октомври до 28 февруари актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри. Въз основа на представената информация областна дирекция "Земеделие" заверява регистрационната карта на земеделския производител за срок до 28 февруари на следващата стопанска година и издава справка, генерирана от регистъра, за декларираната от него дейност.