Въпрос:

Здравейте итересуваме дали по европрограма 6.2 ще е нужно парвоначално финансиране или след одобрение на проекта почваш да развиваш бизнеса с парвоначалниа капитал от проекта?

Отговор:

В отговор на поставения от Вас въпрос Ви информираме, че по принцип първоначално финансиране ще Ви е необходимо при подготовка на проекта за кандидатстване по подмярка 6.2. „Стартова помощ за неземеделски дейности“, например при строително-монтажи работи ще имате разходи за изготвяне на работен проект и/или архитектурно заснемане и/или при закупуване на място/сгради, където ще извършвате дейност. За самото изпълнение на проекта Вие ще можете да ползвате първоначалната помощ в размер на 15 000 евро, която се изплаща до 3 месеца от сключване на договор.
Безвъзмездната финансова помощ по подмярка 6.2. „Стартова помощ за неземеделски дейности“ се предоставя под формата на фиксирано плащане, което не надвишава 25 000 евро, като подпомагането се извършва чрез две плащания, представляващи първо плащане в размер на 15 000 евро – до 3 месеца от сключване на договор и второ плащане при коректно изпълнение на бизнес плана, но не по-късно от петата година. Второто плащане, което е в размер на 10 000 евро, се извършва, ако кандидатът коректно е изпълнил бизнес плана и е създадено най-малко едно работно място (включително самонаемане).

По-долу Ви предоставяме информация за подмярка 6.2. „Стартова помощ за неземеделски дейности“.
По подмярка 6.2. „Стартова помощ за неземеделски дейности“ се подпомага стартирането на нови неземеделски дейности в селските райони. Дейностите трябва да са нови за предприятието или лицето, което получава подпомагането. Неземеделските дейности могат да включват:
• Дейности за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
• Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
•  Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
•  Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
• Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Бенефициенти по програмата са земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.

Проектите и кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
• Подпомаганата дейност да се извършва в селски район;
• Дейностите, за които се кандидатства не са извършвани от предприятието до момента на подаване на заявлението за подпомагане;
• Кандидатът трябва да представи разработен бизнес план за новата дейност, който да показва икономическа жизнеспособност;
• Дейността не оказва отрицателно влияние върху околната среда;
• Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат по подмярката, ако те не произвеждат най-малко 10% топлинна енергия от общо произведената енергия;
• Стопанството на кандидати – земеделски стопани, които не са микропредприятия  трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро;
• Изпълнението на бизнес плана трябва да започне в срок до 9 месеца от решението за отпускане на помощта;
• При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от  зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури, както и суровини, които могат да се използват за фуражи се ограничават до 20%.
Ограниченията от 20% не се прилагат за отпадъчни продукти от тези култури, които не се използват за фуражи. Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.

Бизнес планът трябва да съдържа най-малко следните елементи:
• Резюме на плана;
• Първоначално икономическо състояние на кандидата;
• Анализ на пазара, въздействие върху конкурентите;
• Етапи и цели за развитие на новите дейности на кандидата;
• Прогноза на нетните парични потоци;
• Подробно описание на дейностите и инвестициите, необходими за развитие на дейностите на кандидата.

При одобрението на заявленията ще се следват следните принципи за определяне на критериите за подбор:
• Дейности за развитие на занаяти, социални и здравни услуги;
• Подпомагането ще се фокусира върху най-бедните райони (Северозападен и Северен централен район);
• Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни форми на туризъм;
• Кандидати, регистрирани като тютюнопроизводители;
• Проекти в секторите, посочени в т. „Мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (например: компютри, оптика и електроника; автомобили и други превозни средства; метални изделия; печатарска промишленост; информационни технологии).
• Създаване на заетост.

СПО представлява условните, а не реалните приходите на стопанството и се изчислява на базата на осреднени за България цени и добиви от отглежданите в стопанството култури или животни, без да се включват данъците и преките плащания, т.е. две стопанства отглеждащи две еднакви култури или животни с еднаква площ ще имат и еднакъв икономически размер. СПО ще се изчислява с помощта на таблица, която ще е приложение към наредбите по прилагане на съответните мерки. На сайта на МЗХ за ПРСР на ел.адрес: http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101 е публикувана таблицата. Таблицата може да изтеглете директно и от тук: http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1435220468.xls.
За повече информация  и за документите за кандидатстване по подмярка 6.2. „Стартова помощ за неземеделски дейности“ следете интернет сайтовете на Министерството на земеделието и храните (www.prsr.government.bg) и на Държавен фонд ''Земеделие” (www.prsr.bg) за новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. За съжаление на този етап не можем да ви представим информация кога се очаква да има прием на проекти по подмярка 6.2., тъй като наредбата за нейното прилагане е в процес на изготвяне от страна на МЗХ. След приемане на наредбата на горепосочените сайтове ще бъдат качени и образци на документите, необходими за кандидатстване. както и заповедта за определяне на периода за прием на заявления за подпомагане по подмярката.
Препоръчваме Ви да посетите и наш Териториален областен офис. Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони.