Въпрос:

Здравейте,
От много години семейството ми се занимава с отглеждането на тютюн. За новата 2016 г. съм решил да обработвам земята на майка ми, която е 27 дка. Подал съм заявление, че ще я очертавам и тепърва ще се регистрирам като земеделски производител. Мисълта ми е дали ще мога да кандидатствам за подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитие на малки стопанства".

 

Отговор:

В отговор на поставения от Вас въпрос Ви информираме, че все още не е изготвена и обнародвана наредбата за прилагане на подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г., поради което не можем категорично да Ви отговорим дали ще можете да кандидатствате с тютюн по подмярката.

На база на опита от вече стартирали подмерки от ПРСР 2014 -2020 г. (подмярка 6.1. "Стартова помощ за млади земеделски стопани") най-вероятно няма да се предоставя финансова помощ за стопанства, които продължават да отглеждат тютюн след края на стопанската година, в която е сключен договорът за предоставяне на финансовата помощ  т.е. ще може да се кандидатства с тютюн, но след това трябва да спре с това производство.

По подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020г, в текста на ПРСР одобрена от Европейската комисия са записани следните критерии за допустимост за желаещите да кандидатстват по подмярката:

1. Да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334);

2. Икономически размер на земеделските им стопанства да е от 2 000 до 7 999 евро стандартен производствен обем (СПО);
СПО представлява условните, а не реалните приходите на стопанството и се изчислява на базата на осреднени за България цени и добиви от отглежданите в стопанството култури или животни, без да се включват данъците и преките плащания, т.е. две стопанства отглеждащи две еднакви култури или животни с еднаква площ ще имат и еднакъв икономически размер. СПО ще се изчислява с помощта на таблица, която ще е приложение към наредбите по прилагане на съответните мерки. На сайта на МЗХ за ПРСР на ел. адрес: http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101 е публикувана таблицата. Таблицата може да изтеглете директно и от тук: http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1435220468.xls.
Съгласно таблицата за изчисляване на СПО  един дка тютюн има СПО 341,54 евро (668 лева). От дадената от Вас информация, че смятате да обработвате 27 дка, ако се приеме, че ще бъдат засадени само с тютюн, то СПО в евро на Вашето стопанство ще бъде 9 221,66 евро. Така ще надхвърлите допустимия максимален размер за малко стопанство от 2000 до 7 999 евро стандартен производствен обем (СПО). Съветваме Ви да посетите наш офис, като си носите анкетната карта с анкетните формуляри (след регистрацията Ви като земеделски стопанин), за да може експертите да имат по-ясна представа за стопанството Ви и да направите заедно точно изчисление.

3. Да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.
Обръщаме Ви внимание, че в общият доход влизат и доходите от трудови възнаграждения (заплати). Например за 2015 г. ако доходите Ви от земеделие (обявени в годишната данъчна декларация) са 8 000 лв., в т.ч. субсидия по някоя схема или мярка - например 1500 евро (2 934 лв.), а останалите Ви доходи, в т.ч. от заплати са 9000 лв., то Вие сте допустим, тъй като доходите от земеделие са 47 % от общият Ви доход (8 000 / (8000+9 000 лв)). Но ако доходите Ви от земеделие (обявени в годишната данъчна декларация)  са 3 500 лв., в т.ч. субсидията по схема или мярка, а останалите Ви доходи, в т.ч. от заплати са 9000 лв., то Вие не сте допустима, тъй като доходите Ви от земеделие са 28 % (3 500 / (3500+9000)).
По подмярката не са допустими бенeфиценти одобрени по мярка 112 „Създаване на млади фермери” от ПРСР 2007-2013 г., както и бенефициенти, които са били одобрени през последните пет години по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР 2007-2013 г.
Помощта, която се предоставя по подмярка 6.3 е в размер на 15 000 евро и представлява плащане на два транша. Първо плащане в размер на 10 000 евро след одобрението на заявлението за подпомагане. Второ плащане в размер на 5 000 евро след проверка на изпълнението на бизнес плана
Кандидатите трябва да представят бизнес план, който да показва първоначално състояние на земеделското стопанство и сведения за дейностите (включително дейностите, свързани с екологичната устойчивост и ресурсната ефективност), които биха спомогнали за постигане на икономическа жизнеспособност, например инвестиции, обучение, сътрудничество. Бизнес планът трябва да включва най-малко следните елементи:
• характеристика на земеделското стопанство;
• стратегия, показваща как ще се развива стопанството за периода на подпомагане;
• описание на планираните инвестиции и дейности, необходими за развитието на земеделското стопанство.
• специфични резултати и цели, включително времева схема и задачи за периода на подпомагане, които следва да са постигнати към датата на получаване на вторият транш от помощта.
По подмярка 6.3. приоритет ще бъде даден на (ще получат точки) проекти на земеделски стопани, които:
- към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат едри и дребни преживни животни, свине, зайци, птици и пчели;
- производства им са в секторите плодове, зеленчуци и/или етерично-маслени култури;
- земеделското им стопанство е разположено в планински район, съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (приета с ПМС №30 ОТ 15.02.2008 г.; ДВ, бр. 20 от 2008 г. - http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135580801);
- на земеделски стопани, чиито стопанства са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 и/или са одобрени ползватели на помощ по мярка 10 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2014 – 2020  г..
В процесът на оценка проектите, които не са събрали даден минимален брой точки няма да бъдат одобрени за подпомагане. Минималният брой точки все още не е определен, тъй като все още наредбата по тази мярка е в процес на разработване.
Съгласно публикувания на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) за ПРСР (www.prsr.government.bg) индикативен график за прием през календарната 2016 г. на заявления за подпомагане по ПРСР 2014-2020 г., като индикативен срок за стартиране на приема на проекти по подмярка 6.3. от ПРСР 2014 - 2020 г. е посочен м. април 2016 г. Индикативният график може да разгледате и изтеглете от тук - http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1448251256.xls. Уточняваме, че този график е индикативен и може да бъде променян! 

НССЗ безплатно ще изготвя проектите на кандидатите по подмярка 6.3. от ПРСР 2014-2020г.

Отново Ви препоръчваме да посетите най-близкия за Вас териториален областен офис и да се консултирате с нашите експерти за възможностите за създаване и развитие на Вашето стопанство.