Въпрос:

Въпросът ми е свързан с изискването на мярка 6.3. за минимум 33% доход от земеделски дейности през предходната година. Това изискване за да се подпомагат само вече съществуващи и действащи стопанства ли е наложено? По този начин се ограничават новосъздадени стопанства, още повече за такива с трайни насаждения.
Конкретните ми въпроси са:
1. Ако през предходната година земеделския производител не е бил регистриран и няма никакви доходи (нито от трудови правоотношения, нито от земеделски дейности), ще се изпълни ли изискването за минимален доход от 33%. В случая всичко е равно на 0.
2. За нуждите на това изискване обезщетението за майчинство третира ли се, като доход.
Благодаря предварително!

 

Отговор:

В отговор на Вашите въпроси, първо бихме искали да Ви информираме, че по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г., в текста на ПРСР одобрена от Европейската комисия са записани следните критерии за допустимост за желаещите да кандидатстват по подмярката:

1. Да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334) ;
2. Икономически размер на земеделските им стопанства да е от 2 000 до 7 999 евро стандартен производствен обем (СПО);
3. Да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.
От изискванията по подмярката и както е записано и в нейното заглавие, помощта е насочена към подпомагане развитието на малките стопанства т.е. към вече съществуващи малки стопанства получаващи доход от земеделие. Собствениците и управители (до 40 годишна възраст включително) на новосъздадени стопанства, имаха възможност за подпомагане създаването на техните стопанства да кандидатстват през м. юни – м. юли 2015 г. по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“. Съгласно публикувания на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) за ПРСР (www.prsr.government.bg) индикативен график за прием през календарната 2016 г. на заявления за подпомагане по ПРСР 2014-2020 г., не е предвиден период за прием на заявления по подмярка 6.1. през 2016 г. Индикативният график може да разгледате и изтеглете от тук - http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1448251256.xls. Уточняваме, че този график е индикативен и може да бъде променян! 

Във връзка с горното и в отговор на първия Ви въпрос считаме, че при положение, че земеделският стопанин има нулев доход за 2015 г., в.т.ч. доходи от земеделие, то тогава неговият доход от земеделие е 0% и следователно не изпълнява критерия за допустимост от минимум 33% доход от земеделие за предходната година.

В отговор на втория Ви въпрос, дали паричното обезщетение за майчинство ще се третира за доход при изчисляване на общия размер на доходите на земеделския стопанин за предходната година, Ви информираме че този въпрос ще се уточни в наредбата за прилагане на подмярка 6.3 и за това на този етап не можем да Ви дадем отговор. Наредбата предстои да бъде разработена.

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) безплатно ще изготвя проектите на кандидатите по подмярка 6.3. от ПРСР 2014-2020г.