Въпрос:

Здравейте , бих искал да Ви кажа за моят случай и да задам няколко въпроса относно него.
Притежавам имот в един от селските обявени от Вас райони, който бих искал да превърна в "дом за възрастни хора". Имотът е достатъчно голям - нова къща на три етажа и т.н..
Въпросите , които имам са няколко и те са:
1. Коя от мерките 6.2 и 6.4 е тази ,към която трябва да се насоча , тъй като виждам че и двете се отнасят за доста сходни въпроси , но има голяма разлика между тях по отношение на финансовият въпрос. По мярка 6.2 разбирам ,че помощта е 25 000 евро....докато по мярка 6.4 финансирането е 75% от определената сума , от което идва и другият ми въпрос.
2. Ако мярката към която трябва да се насоча е 6.4 , то как се определя сумата която ще струва проекта и съответно тази , която трябва да имам аз, тоест останалите 25%.
3. Да кажем , че след одобрение желая да закупя обзавеждане и оборудване за този "дом" , както трябва да  е по проект...това трябва да осигуря със собствени средства и след това получавам възвращаемост на тези средства от еврофонд или след одобрение ще мога да разполагам със средства за да работя по проекта и неговото изпълнение.
4. Кога ще стартира приемът на проекти по мярка 6.2 или 6.4
Бих искал да Ви благодаря предварително за отговорите на въпросите ми
Поздрави

Отговор:

За съжаление предоставената от Вас информация не е напълно достатъчна, за да Ви дадем категоричен отговор на поставените въпроси. Освен това все още не са разработени и не са обнародвани наредбите за прилагане на подмярка 6.2. „Стартова помощ за неземеделски дейности“ и на подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности, които ще съдържат изискванията и условията към кандидатите за подпомагане” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г..
Във връзка с горното по-долу Ви представяме по-подробна информация за подмярка 6.2. „Стартова помощ за неземеделски дейности“ и подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, с която разполагаме в Национална служба за съвети в земеделието.
Подмярка 6.2. „Стартова помощ за неземеделски дейности“
По подмярка 6.2. „Стартова помощ за неземеделски дейности“ се подпомага стартирането на нови неземеделски дейности в селските райони. Дейностите трябва да са нови за предприятието или лицето, което получава подпомагането. Неземеделските дейности могат да включват:
• Дейности за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
• Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
• Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
• Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
• Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.
Бенефициенти по подмярката са земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.
Безвъзмездната финансова помощ по подмярка 6.2. „Стартова помощ за неземеделски дейности“ се предоставя под формата на фиксирано плащане, което не надвишава 25 000 евро, като подпомагането се извършва чрез две плащания, представляващи първо плащане в размер на 15 000 евро – до 3 месеца от сключване на договор и второ плащане при коректно изпълнение на бизнес плана, но не по-късно от петата година. Второто плащане, което е в размер на 10 000 евро, се извършва, ако кандидатът коректно е изпълнил бизнес плана и е създадено най-малко едно работно място (включително самонаемане).
Проектите и кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
• Подпомаганата дейност да се извършва в селски район;
• Дейностите, за които се кандидатства не са извършвани от предприятието до момента на подаване на заявлението за подпомагане;
• Кандидатът трябва да представи разработен бизнес план за новата дейност, който да показва икономическа жизнеспособност;
• Дейността не оказва отрицателно влияние върху околната среда;
• Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат по подмярката, ако те не произвеждат най-малко 10% топлинна енергия от общо произведената енергия;
• Стопанството на кандидати – земеделски стопани, които не са микропредприятия  трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро;
• Изпълнението на бизнес плана трябва да започне в срок до 9 месеца от решението за отпускане на помощта;
• При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от  зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури, както и суровини, които могат да се използват за фуражи се ограничават до 20%.
Ограниченията от 20% не се прилагат за отпадъчни продукти от тези култури, които не се използват за фуражи. Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.
Бизнес планът трябва да съдържа най-малко следните елементи:
• Резюме на плана;
• Първоначално икономическо състояние на кандидата;
• Анализ на пазара, въздействие върху конкурентите;
• Етапи и цели за развитие на новите дейности на кандидата;
• Прогноза на нетните парични потоци;
• Подробно описание на дейностите и инвестициите, необходими за развитие на дейностите на кандидата.
При одобрението на заявленията ще се следват следните принципи за определяне на критериите за подбор:
• Дейности за развитие на занаяти, социални и здравни услуги;
• Подпомагането ще се фокусира върху най-бедните райони (Северозападен и Северен централен район);
• Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни форми на туризъм;
• Кандидати, регистрирани като тютюнопроизводители;
• Проекти в секторите, посочени в т. „Мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (например: компютри, оптика и електроника; автомобили и други превозни средства; метални изделия; печатарска промишленост; информационни технологии).
• Създаване на заетост.

Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
По подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ се подпомагат инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
• Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
• Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
• Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;
• Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
• Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.
Бенефициенти по подмярката са земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.
Допустимите разходи по подмярката за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включват:
а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;
б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;
г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
Разходите по т.“в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“. Не са допустими за подпомагане текущи разходи.
Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи.
Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.
Проектите и кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
• Инвестицията да се осъществява в селски район;
• Инвестицията да няма отрицателно влияние върху околната среда;
• Кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/ 10 години при строително-монтажни работи;
• Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро;
• Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат, ако те не произвеждат 10% топлинна енергия от общо произведената енергия.
• При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от  зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури, както и суровини, които могат да се използват за фуражи се ограничават до 20%.
Ограниченията от 20% не се прилагат за отпадъчни продукти от тези култури, които не се използват за фуражи. Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.
Бизнес планът трябва да съдържа най-малко следните елементи:
• Резюме на плана;
• Първоначално икономическо състояние на кандидата;
• Анализ на пазара, въздействие върху конкурентите;
• Етапи и цели за развитие на новите дейности на кандидата;
• Прогноза на нетните парични потоци;
• Подробно описание на дейностите и инвестициите, необходими за развитие на дейностите на кандидата, включително дейностите, свързани с устойчивото развитие и ефективно използване на ресурсите на околната среда, като например обучение и консултации.
Финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ“ съгласно условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis т.е. размерът на помощта по de minimis не трябва да надхвърля 200 000 евро за период от три бюджетни години за едно предприятие  (100 000 евро за дейности/инвестиции свързани със сухопътни товарни превози).
Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро.
Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 600 000 евро.

По отношение на Вашите въпроси:
Въпрос 1 – Тъй като не сме запознати в подробности с Вашия проект, очаквания размер на инвестицията, както и поради факта, че все още няма обнародвани наредби за прилагане на подмерки 6.2. и 6.4., няма как да Ви препоръчаме към коя от двете мерки да се насочите. Вероятно на база на информацията по-горе за двете мерки, Вие сам ще изберете.
Въпрос 2 – размерът на Вашия проект ще се определи на база на бизнес плана, който ще представите и заложените в него стойностите на инвестициите. Размерът на помощта се изчислява на 75% от допустимите разходи, но не може да надхвърля 200 000 евро за период от три бюджети години (100 000 евро за дейности/инвестиции свързани със сухопътни товарни превози). Например, ако стойността на допустимите разходи по Вашия проект е 100 000 евро. В такъв случай размерът на субсидията е 75 000 евро (75%), а съфинансирането от Ваша страна е 25 000 евро. Ако стойността на допустимите разходи по Вашия проект е 400 000 евро. В такъв случай размерът на субсидията е 200 000 евро, а съфинансирането от Ваша страна също ще е 200 000 евро. Имайте предвид, че максималния размер на субсидията от 200 000 евро се намалява, ако в рамките на последните три бюджетни години сте поучили и други помощи по de minimis. 
Въпрос 3 – След евентуалното одобрение на проекта Ви по подмярка 6.4. имате право на авансово плащане в размер на 50% от одобрената финансова помощ т.е. ако одобрената субсидия по проекта Ви е 75 000 евро имате право да получите половината (37 500 евро) като аванс преди да сте стартирали дейността. Авансовото плащане се извършва след учредяване на банкова гаранция или друга равностойна гаранция, в размер на 100% от размера на исканото авансово плащане. Гаранцията се освобождава когато Разплащателната агенция установи, че сумата на действителните разходи, съответстващи на публичната подкрепа за инвестицията, надхвърля сумата на полученото авансовото плащане
Въпрос 4 – На този етап не е определено, кога ще стартират подмерки 6.2. и 6.4. В публикувания на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) за ПРСР (www.prsr.government.bg) индикативен график за прием през календарната 2016 г. на заявления за подпомагане по ПРСР 2014-2020 г., подмерки 6.2. и 6.4. не са включени. Индикативният график може да разгледате и изтеглете от тук - http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1448251256.xls. Уточняваме, че този график е индикативен и може да бъде променян!
За повече информация и за документите за кандидатстване по подмярка 6.2. „Стартова помощ за неземеделски дейности“ и подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ следете интернет сайтовете на Министерството на земеделието и храните (www.prsr.government.bg) и на Държавен фонд ''Земеделие” (www.prsr.bg) за новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. След приемане на наредбите на горепосочените сайтове ще бъдат качени и образци на документите, необходими за кандидатстване. както и заповедите за определяне на периодите за прием на заявления за подпомагане по тях.