Въпрос:

Здравейте. Имам запитване относно проект за създаване на овощна градина. В близост до мястото което съм предвидил, има електропреносна система от високоволтови кабели и стълбове. Казаха ми, че трябва да има определено отстояние от тях, а предполагам и от кабелите. Какво е то? И кои са параметрите които съблюдавате с това разстояние? Благодаря Ви!

Отговор:

В отговор на поставените от Вас въпроси, Ви информираме, че в  Наредба № 16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти в Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1, т. 1 са записани минималните размери на сервитутните зони за енергийни обекти за производство, пренос, разпределение и преобразуване на електрическа енергия, включително за язовири, събирателни и напорни деривации и хидротехнически съоръжения към тях. В Приложение 1 , т.9  са указани отстоянията и  височината на дърветата в сервитутните зони.
Накратко казано, нямате забрана да създавате трайно насаждение в собствения си имот, но е необходимо при наличие на въздушен електропоровод, да има осигурен достъп до енергийния обект при необходимост от доизграждане, експлоатация и ремонт, както и дърветата да не са по-високи от 4 метра (за да не опират в кабелите).
Съгласно Чл. 13. (1) "В сервитутната зона титулярят на сервитутните права може да извършва:
1. строителни и монтажни дейности за изграждане на нови енергийни обекти и съоръжения и рехабилитация, модернизация и разширение на съществуващи енергийни обекти за производство, пренос, разпределение и преобразуване на електрическата енергия;
2. ремонтни работи, свързани с предотвратяване или отстраняване на аварии за възстановяване на експлоатационната годност на енергийните обекти;
3. планови дейности, свързани с експлоатацията, ремонта и поддържането на енергийните обекти и техни съоръжения, по видове и графици съгласно изискванията на наредбите по чл. 83 от Закона за енергетиката."
Препоръчваме Ви да направите допълнителна консултация със съответното електроразпределително дружество като компетентната институция и титуляр на сервитутни права в такива зони.

С Наредбата можете да се запознаете от следния сайт: http://www.lex.bg/laws/ldoc/2135493130.