Въпрос:

Бенефициент съм по мярка 112 – Млад Фермер по ПРСР 2007-2013, като имам сключен договор с Фонд Земеделие.
Обръщам се към Вас с молба да ми отговорите предвид поетите от мен ангажименти и задължения като млад фермер, дали е възможно освен като земеделски стопанин и едновременно с това да практикувам и друга свободна професия. За целта няма да сключвам трудов договор и/или друг договор за служебни правоотношение за повече от 4 часа. Ще имам самостоятелна практика и ще съм самоосигуряващо се лице. Тоест ще извършвам самостоятелна дейност на две различни основания, без да прекратявам дейността си като Земеделски производител и без да имам служебна или трудова ангажираност за повече от 4 часа на ден по - другата дейност.
Има ли някакви специфики и изисквания от страна на ДФЗ относно осигуряването в този случай?
Съгласно КСО, когато се извършва дейност на различни основания се внасят авансови вноски за едно от основанията по избор на лицето. Има ли значение кое от двете основания за осигуряване ще избера като ЗП или като свободна професия ?
Предвид факта, че самоосигуряването на лице практикуващо свободна професия е на по висок праг, а именно 420 лв. от НАП ми отговориха, че трябва да се осигурявам на това основание, което не означава, че дейността ми като земеделски производител е прекратена. Това би ли представлявало проблем при изпълнението на поетия от мен ангажимент ?
Има ли значение и проблем ли ще представлява да се осигурявам на праг по – висок от минимално определения за земеделски производител, който за 2016 г. е 330 лв. тоест да се осигурявам на 420 лв. или на 550 лв. ?
Необходимо ли е да съставя декларация, с която де декларирам, че няма да извършвам дейност за повече от 4 часа на ден по другата ми свободна професия ?

Отговор:

В отговор на поставените от Вас въпроси Ви информираме, че условията и изискванията към бенефициентите по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. са описани в Наредба № 9 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (http://lex.bg/laws/ldoc/2135587006).
Съгласно разпоредбите от Наредбата:
„Чл. 29. (4) Ползвателят на помощта е длъжен да няма трудови или служебни правоотношения за повече от 4 часа дневно за срок 5 години след сключване на договора за подпомагане по чл. 21, ал. 2 при спазване на условията по чл. 11“

В текстовете на Наредбата няма разпоредби, в които да има изискване към статута на земеделския производител и начина на осигуряване, поради което не виждаме проблем да сте самоосигуряващ се стига да нямате трудови или служебни правоотношения за повече от 4 часа дневно.
Може да се осигурявате на по-висок праг от минималния месечен осигурителен доход за регистрирани земеделски стопани (300 лв.).
По отношение на въпроса Ви относно необходимостта от декларация – това е в правомощията на служителите на ДФЗ-РА да Ви поискат допълнителни документи, освен изброените в заявлението за кандидатстване, за установяване на фактическото състояние.