Въпрос:

Здравейте,
интересувам се от агроекологично обучение по мярка 1 "Трансфер на знания и действия по осведомяване". Имам такъв документ по мярка 111 от стария програмен период. Ще бъде ли признато по мярка 10 "Агроекология и климат"?

Отговор:

В отговор на зададения от Вас въпрос бихме искали да Ви информираме, че в Наредба № 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. е записано следното:
"Чл. 19. (1) Земеделските стопани или изрично упълномощено от тях лице трябва да:
1. преминат агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или демонстрационна дейност по мярка 1 "Трансфер на знания и действия по осведомяване" от ПРСР 2014 - 2020 г. с минимална продължителност 3 дни, до 31 декември на втората година от датата на първото одобрение на заявлението за подпомагане по съответното направление, или
2. докажат наличие на опит в извършването на направленията, които са избрали да прилагат.”
т.е. обучението по мярка 1 "Трансфер на знания и действия по осведомяване"от ПРСР 2014-2020 е една от възможностите. За целите на мярка 10 на земеделския стопанин ще се признава всяко едно преминато агроекологично обучение с минимална продължителност от 18 часа в т.ч. преминато обучение / информационна дейност по мярка 111 от ПРСР 2007-2013г., като обучението трябва да бъде проведено от обучаваща институция съгласно Закона за висшето образование или Закона за професионалното образование и обучение от което следва, че удостоверението, което имате по мярка 111 “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от ПРСР 2007-2013 г. ще бъде признато по мярка 10 "Агроекология и климат" от ПРСР 2014-2020 г.