Въпрос:

Здравейте,
Физическо лице съм, регистриран като земеделски производител през 2016 г. и съм декларирал доходи от продажба на плодове с годишна декларация за 2015 г. През 2015 г. не съм регистриран като земеделски производител. Доходите от земеделска продукция са повече от 33% от придобитите за 2015 г. доходи. СПО на стопанството ми е 2600 eur /3.5 дка праскови/. Въпроса ми е мога ли да кандидатствам по мярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства"?

Отговор:

В отговор на зададените от Вас въпроси Ви информираме, че без да сме запознати подробно с документите Ви, не можем да Ви отговорим конкретно и изчерпателно. Освен това в момента се разработва наредбата за прилагане на подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., в която ще се уточнят изискванията за доказване на доходите от земеделие.
На този етап се очаква в наредбата да бъдат заложени определени изисквания, с които освен че трябва при кандидатстване по подмярка 6.3. да представите годишната си данъчна декларация с декларираните доходи от земеделски дейности за предходната година, Вие трябва да докажете откъде сте получил дохода си от земеделие и да представите документи, доказващи, че сте имали правно основание да обработвате парцелите, от които сте произвели плодовете.

Бихме искали също така да Ви информираме, че НССЗ безплатно ще изготвя проектите на кандидатите по подмярка 6.3. от ПРСР 2014-2020г.