Въпрос:

Здравейте, въпросът ми е свързан с мярка 6.3.

Собственик съм на ЕООД, където се самоосигурявам. Работя и на друго място на постоянен трудов договор. Като земеделски производител е регистрирана  фирмата, а не физическото лице. Това което виждам при изискванията за кандидатстване е кандидатът да има 33% доход от земеделска дейност. Въпросът ми е в случай, след като фирмата е земеделски производител тези 33% от общия приход на фирмата ли трябва да бъдат, или от прихода на фирмата плюс дохода на собственика на фирмата или само от дохода на собственика, като отбелязвам отново, че като земеделски производител е регистрирано ЕООД-то, а не физическото лице.
Благодаря Ви предварително.
Приятни почивни дни!

Отговор:

В отговор на поставеният от Вас въпрос Ви информираме, че Наредбата за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ все още не публикувана. По тази причина не можем да дадем конкретен отговор.
Във връзка с горното моля имайте предвид, че информацията, която ще Ви предоставим може да претърпи промени.
След като Вашето ЕООД е регистрирано по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (Обн. ДВ. бр.10 от 05.02.1999г. - http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334) и е собственик на земеделското стопанство, с което ще се кандидатства по подмярка 6.3., то за целите на подмярката и за проверката на изискването за минимум 33% доходи от земеделие се отчитат приходите само на ЕООД, а не и на собственика на дружеството.
В заключение бихме искали да Ви информираме, че Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) има офиси във всеки областен град на страната и ще изготвя безплатно проектите на кандидати по подмярка 6.3.