Въпрос:

Здравейте!

В момента живея в чужбина, но обмислям да се върна в България и ми се иска да стартирам свой бизнес. От известно време чета в интернет за различните европрограми, но не мога да открия най-точната за мен.
Иска ми се да създам овощна градина (може би кайсиева).
Първоначално се бях ориентирала към ОП "КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ", приоритетна ос №2, инвестиционен приоритет 2.1 "Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството", понеже прочетох, че жените предприемачи и лицата до 29 годишна възраст ще са с приоритет. Но не съм сигурна дали по тази програма може да се кандидатства със земеделски проект.
Вторият ми вариант беше подмярка 6.3. "Стартова помощ за развитието на малки стопанства", но по тази програма изискват към датата на подаване на заявлението да си регистриран земеделски производител, а аз не съм. (Между другото в Държавен фонд "Земеделие" се споменава подмярка 6.1. "Стартова помощ за млади земеделски стопани", но не съм сигурна дали все още е активна).
Според Вас има ли някакъв шанс идеята ми да се осъществи през 2016 г. чрез някаква подмярка от европрограма, имайки предвид, че аз все още нямам регистрирана фирма, имам висше икономическо образование (специалност "Финанси")?  Бих искала с тази градина да създам заетост предимно за възрастни хора и безработни младежи (макар и само сезонно).
Ще съм Ви изключително благодарна, ако споделите професионалното си мнение. Ако смятате, че идеята ми би намерила реализация чрез подпомагане от европейските програми, бих се радвала да работим заедно.
Благодаря предварително!

Отговор:

В отговор на поставения от Вас въпрос бихме искали да Ви информираме, че на този етап съгласно публикувания на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) за ПРСР (www.prsr.government.bg) индикативен график за прием през календарната 2016 г. на заявления за подпомагане по ПРСР 2014-2020 г., не е предвиден период за прием на заявления по подмярка 6.1. през 2016 г.

Индикативният график може да разгледате и изтеглете от тук - http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1448251256.xls. Уточняваме, че този график е индикативен и може да бъде променян!

На база на предоставената от Вас информация при определени условия бихте могла да бъдете допустима за кандидатстване по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Условията и изискванията за кандидатстване по подмярка 4.1.  са определени в Наредба № 9 от 21 март 2015 г. (http://lex.bg/bg/laws_stoyan/ldoc/2136462960).
Допустими бенефициенти могат да бъдат земеделски производители (физически и юридически лица), както и групи и организации на производители.
Основните изисквания към кандидати по подмярка 4.1 са следните:
- Да са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба №3 от 1999 г. (http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334).
- Минималният стандартен производствен обем (СПО) на стопанството на кандидата да бъде не по-малко от 8 000 евро.
СПО представлява условните, а не реалните приходите на стопанството и се изчислява на базата на осреднени за България цени и добиви от отглежданите в стопанството култури или животни, без да се включват данъците и преките плащания, т.е. две стопанства отглеждащи две еднакви култури или животни с еднаква площ ще имат и еднакъв икономически размер. СПО ще се изчислява с помощта на таблица, която ще е приложение към наредбите по прилагане на съответните мерки. На сайта на МЗХ за ПРСР на ел. адрес: http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101 е публикувана таблицата. Таблицата може да изтеглете директно и от тук: http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1435220468.xls.

В случай, че отглеждате кайсии за 8 000 СПО ще са ви необходими около 11.1 дка – 11.1 дка кайсии * 1 417 лв. = 15 729 лв. / 1.95583 лв. = 8 041.96 евро СПО.
- Кандидатите, юридически лица, да докажат доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ. Този критерий не се прилага за кандидати с проекти в селски райони, създадени до 1 година преди кандидатстването за проекти с инвестиции в: сектор „Животновъдство“, сектор „Плодове и зеленчуци“, производство на „Етерично – маслени и медицински култури“ и производство на технически култури.
По подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ са допустими следните разходи:
- Изграждане, придобиване и подобряване на сгради и недвижимо имущество, включително чрез лизинг.
- Закупуване на нови машини, специализирани транспортни средства, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг.
- Разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия.
- Разходи за закупуване на земя до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи.
- Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта.
- Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.
- Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти.
Финансовата помощ ще е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като за определени видове проекти и бенефициенти може да се увеличи, както следва:
• с 10% за проекти представени от млади земеделски стопани ( до 40г.);
• с 10% за проекти за колективни инвестиции, представени от 10 до 20 земеделски производители;
• с 20% за проекти за колективни инвестиции, представени от над 20 земеделски производители;
• с 10 % за интегрирани проекти и/или такива свързани със сливания на организации на производители;
• с 10% за проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения;
• с 10% за проекти с дейности, подпомагани по линия на Европейско партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност;
• с 15% за проекти с инвестиции за изпълнение на дейности по мярка „Биологично земеделие“.
Максималното комбинирано подпомагане за проект на индивидуален бенефициент няма да може да бъде повече от 70% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, а за проекти за колективни инвестиции няма да може да бъде повече от 90%.
В процеса на оценка проектите по подмярка 4.1, които не са събрали минимален брой от 10 точки по критериите за оценка, посочени в приложение № 7 на Наредба № 9 от 21 март 2015 г. няма да бъдат одобрени за подпомагане.
Предоставяме Ви информация и за подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ и подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. На този етап едно от основните изисквания, на които вероятно не отговаряте по тези две мерки е да сте получили минимум 33 % от общия доход за предходната година от земеделски дейности.
Подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Основните изисквания към кандидати по подмярка 4.1.2 са следните:
- Да са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба №3 от 1999 г.
- Минималният стандартен производствен обем (СПО) на стопанството на кандидата да е от 6 000 до 7 999 евро вкл.
- Стопанството на кандидата да е в секторите „Плодове и зеленчуци“, „Етерично-маслени“ култури и/или „Животновъдство”.
- Да са получили минимум 33 % от общия доход за предходната година от земеделски дейности.
По подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са допустими следните разходи:
- Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
- Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг.
- Закупуване на косачки, закупуване на дробилки (прикачен инвентар, който директно дроби малки храсти и ги компостира), закупуване на преносими сушилни и др.
- Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, различни от тези предоставяни по мярка 2 от ПРСР.
- Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

Финансовата помощ ще е в размер на 60% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като за определени видове проекти и бенефициенти може да се увеличи, както следва:
- с 10% за проекти представени от млади земеделски стопани (до 40 г.);
- с 10% за проекти за колективни инвестиции или за интегрирани проекти;
- с 10% за проекти с инвестиции в  необлагодетелстван район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2008 г.; изм., бр. 53 от 2011 г.);
- с 10% за проекти с инвестиции за изпълнение на дейности по мярка 10 „Агроекология и климат” и мярка 11 "Биологично земеделие"  от ПРСР 2014 – 2020 г.;
- с 10% за проекти за дейности, подпомагани по линия на Европейско партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност;
- с 10% за проекти интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени.
Максималното комбинирано подпомагане за проект на индивидуален бенефициент няма да може да бъде повече от 80% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, а за проекти за колективни инвестиции няма да може да бъде повече от  90%.
Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 1250 евро. Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 25 000 евро, а за проекти представляващи колективни инвестиции 70 000 евро.
Приоритет ще се дава на стопанства от секторите плодове и зеленчуци, биологично производство, стопанства разположени в планински и необлагодетелствани райони, както и за инвестиции в енергийна ефективност и иновации. В процеса на оценка проектите по подмярка 4.1.2, които не са събрали минимален брой точки няма да бъдат одобрени за подпомагане.

НССЗ безплатно ще изготвя проектите на кандидатите по подмярка 4.1.2. от ПРСР 2014-2020г.

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Конкретните изисквания за кандидатстване по подмярката ще бъдат определени в наредба за прилагане на подмярката. Наредбата предстои да бъде разработена. На този етап в ПРСР са записани следните критерии за допустимост за желаещите да кандидатстват по подмярка 6.3.:
1. Да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334);
2. Да са получили минимум 33 % от общия доход за предходната година от земеделски дейности.
Обръщаме Ви внимание, че в общият доход влизат и доходите от трудови възнаграждения (заплати). Например за 2015 г., ако доходите Ви от земеделие (обявени в годишната данъчна декларация) са 8 000 лв., в т.ч. субсидия по някоя схема или мярка - например 1500 евро (2 934 лв.), а останалите Ви доходи, в т.ч. от заплати са 9000 лв., то Вие сте допустим, тъй като доходите от земеделие са 47 % от общият Ви доход (8 000 / (8000+9 000 лв)). Но ако доходите Ви от земеделие (обявени в годишната данъчна декларация)  са 3 500 лв., в т.ч. субсидията по схема или мярка, а останалите Ви доходи, в т.ч. от заплати са 9000 лв., то Вие не сте допустим, тъй като доходите Ви от земеделие са 28 % (3 500 / (3500+9000)).
3. Икономически размер на земеделските им стопанства да е от 2 000 до 7 999 евро стандартен производствен обем (СПО).
По подмярката не са допустими бенефициенти одобрени по мярка 112 „Създаване на млади фермери” от ПРСР 2007-2013 г., както и бенефициенти, които са били одобрени през последните пет години по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР 2007-2013 г.
Помощта, която се предоставя по подмярка 6.3 е в размер на 15 000 евро и представлява плащане на два транша. Първо плащане в размер на 10 000 евро след одобрението на заявлението за подпомагане. Второ плащане в размер на 5 000 евро след проверка на изпълнението на бизнес плана.
Кандидатите трябва да представят бизнес план, който да показва първоначалното състояние на земеделското стопанство и сведения за дейностите (включително дейностите, свързани с екологичната устойчивост и ресурсната ефективност), които биха спомогнали за постигане на икономическа жизнеспособност, например инвестиции, обучение, сътрудничество.

Бизнес планът трябва да включва най-малко следните елементи:
• характеристика на земеделското стопанство;
• стратегия, показваща как ще се развива стопанството за периода на подпомагане;
• описание на планираните инвестиции и дейности, необходими за развитието на земеделското стопанство;
• специфични резултати и цели, включително времева схема и задачи за периода на подпомагане, които следва да са постигнати към датата на получаване на вторият транш от помощта;
• производствена програма;
• планирани обучения и консултации;
• финансов план.

По подмярка 6.3. приоритет ще бъде даден на (ще получат точки) проекти на земеделски стопани, които:
- към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат едри и дребни преживни животни, свине и пчели;
- производствата им са в секторите "Плодове, зеленчуци" и/или "Етерично-маслени култури";
- земеделското им стопанство е разположено в планински район, съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (приета с ПМС №30 ОТ 15.02.2008 г.; ДВ, бр. 20 от 2008 г. - http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135580801);
- на земеделски стопани, чиито стопанства са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 и/или са одобрени ползватели на помощ по мярка 10 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2014 – 2020  г.
В процеса на оценка проектите, които не са събрали минимума от 10 бр. точки - няма да бъдат одобрени за подпомагане. 
На интернет страницата на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) за ПРСР (www.prsr.government.bg) е публикуван индикативен график за прием през календарната 2016 г. на заявления за подпомагане по ПРСР 2014-2020 г.
НССЗ безплатно ще изготвя проектите на кандидатите по подмярка 6.3. от ПРСР 2014-2020г.