Въпрос:

Бих желал да ми отговорите на следния въпрос:

Подготвям проект по ПРСР 2014-2020 г., мярка 4.1 за създаване на лозови насаждения от десертни грозда. Земята, на която ще бъдат засадени новите лозя е върху имот, на който е имало стари винени лозя и е със статут по нотариален акт и скица трайни насаждения-лозя. Във връзка с горното, Ви питам трябва ли да се промени статута - начин на трайно ползване от лозе на нива, за да се кандидатства, при положение, че след реализацията на проекта масива ще бъде пак със същият статут на лозе?
 

Отговор:

В отговор на поставения от Вас въпрос, Ви информираме, че по принцип скицата трябва да отразява актуалното състояние на начина на трайно ползване (НТП) на земеделския имот и е необходимо да се премине през всички процедури по нейното актуализиране. Но при положение, че НТП при реализацията на проекта отново ще е със същото НТП-лозе, а не с друг смятаме, че не е необходимо да се променя статута - НТП. Важно е да знаете, че е  необходимо да имате протокол за брак на старото лозово насаждение, който за винените лозя се съставя от Териториално звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното (ТЗ на ИАЛВ - www.eavw.com), а за трайни насаждения от Областна дирекция "Земеделие"(ОДЗ).
Процедурата по изкореняване на лозовите насаждения е детайлно регламентирана с Наредба за условията и реда за засаждане на нови лозя, презасаждане и изкореняване на съществуващите лозя, публикувана в ДВ брой 80 от 20.08.2002 г. Наредбата не се прилага за производители на винено грозде, вино и други продукти от грозде или вино, които се произвеждат за семейна консумация и не се предлагат на пазара /чл.2, ал.3/, т.е. не са  регистрирани лозарски стопанства и вписани в регистъра на производителите на винено грозде, вино и други продукти от грозде или вино към Националната лозаро-винарска камара.
За по-подробна информация за процедурите по бракуване на стари лозя и актуализиране на скица се обърнете към съответната ОДЗ и ТЗ на ИАЛВ.