Въпрос:

Здравейте,
Пиша Ви във връзка с  Мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура". Имам въпрос относно размера на финансовата помощ -  финансовата помощ за изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот за един кандидат не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за един обект и 1 000 000 за периода на прилагане на ПРСР.  Т.е. бихте ли ми разяснили какво означава - 200 000 евро за един обект и 1 000 000 за периода на прилагане на ПРСР?
Благодаря предварително.


Отговор:

   В отговор на Вашия въпрос Ви изпращаме получения от Дирекция „Развитие на селските райони”, Министерство на земеделиетои храните отговор на Вашия въпрос:

„Към настоящия момент се разработва проект на наредба за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г. В проекта на наредба е предвидено, че максималният размер на общите допустими разходи за един проект за дейностите за изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро, и левовата равностойност на 1 000 000 евро за целия период на прилагане на ПРСР 2014 - 2020 г. за един кандидат община или читалище.”