Въпрос:

Здравейте,
Имам одобрено заявление и сключен договор по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани". В бизнес плана съм заложил, че ще създам едно работно място плюс мен. Въпросът ми е в кой момент трябва да назнача лицето? От момента на сключване на договор или мога да го назнача една година преди подаване заявка за второ плащане?
Благодаря предварително!

Отговор:

    В отговор на поставеният от Вас въпрос искаме да Ви информираме, че съгласно § 1. т. 31 на Допълнителните разпоредби на Наредба № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 (Обн. ДВ. бр.40 от 2 Юни 2015г. http://www.lex.bg/bg/mobile/ldoc/2136523873):
31. „Създаване на едно работно място" е увеличение на средния списъчен брой на персонала, деклариран към датата на кандидатстването, с един брой, изчислен съгласно Методиката за изчисляване на средния списъчен брой на персонала, утвърдена от Националния статистически институт за отчетен период от една година спрямо месеца, предхождащ подаването на зaявката за второ плащане.”

Горепосоченото определение ясно посочва, че не се изисква създаването на ново работно място да започне веднага след подписване на договора, а в рамките на една година спрямо месеца, предхождащ подаването на заявката за второ плащане, разбира се ако подписването на договора е в рамките на тази една година, то създаването на работното място обхваща и този период. Например ако в бизнес плана е записано, че заявката за второ плащане ще се подава на 15.07.2018 г. то при изчисляването на новосъздадените работни места ще се вземат под внимание всички временни и постоянни работни места създадени в периода 01.7.2017 - 31.06.2018 г. Фермерът може да назначи един допълнителен служител от 01.07.2017г. на постоянен трудов договор и това ще е едно ново работно място, но може да назначи например и два нови служители от 01.01.2018 г., което също ще се брои за едно работно място, тъй като двамата ще имат по 6 месеца работа към подаване на заявката за второ плащане и в рамките на една година назад спрямо месеца, предхождащ подаването на заявката за второ плащане. Новата заетост е 12 месеца, което се равнява на едно работно място.