Въпрос:

Здравейте,

Искам да кандидатствам по Наредба 6.3. Имам 65 пчелни семейства. Моля да ми отговорите:
1.в. Село Стояново обл. Монтана признава ли се за планински район съгласно Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват /Приета с ПМС № 30 от 15.02.2008 г.,обн., ДВ, бр. 20 от 26.02.2008 г., в сила от 26.02.2008 г./?
2.в. Договор за контрол може ли да е от 2016 г. по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз с контролиращо лице (при заявен приоритет по чл. 20, ал. 1, т. 3)?
3.в. Трябва ли задължително да има издаден сертификат от контролиращо лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичeн /и (при заявен приоритет по чл. 20, ал. 1, т. 3)?

Благодаря!

Отговор:

    В отговор на зададените от Вас въпроси бихме искали да Ви информираме, че по отношение на първият Ви въпрос, с. Стояново обл. Монтана не попада в списъка с населени места по приложение № 1 „Планински райони” на Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (приета с ПМС №30 ОТ 15.02.2008 г.; ДВ, бр. 20 от 2008 г. - http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135580801), следователно не се признава за планински район.  С. Стояново, обл. Монтана попада в списъка с населени места по приложение № 2 „Райони с ограничения, различни от планинските” на Наредбата:

„Приложение № 2 към чл. 4, ал. 2 (Изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2011 г.)

                                                 Райони с ограничения, различни от планинските

EKATTE       Област          Община              Наименование на населеното място

 69537        Монтана          Вършец                                 Стояново

   По отношение на вторият и третият Ви въпрос, бихме искали първо да ви информираме, че съгласно чл. 19 от Наредба №10 от 10 юни 2016 г. за прилагане на подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” и Приложение № 9, приоритет ще бъде даден на (ще получат точки) проекти на земеделски стопани:
- които към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти за едри и/или дребни преживни животни, свине или пчели и/или да отглеждат култури от сектор „Плодове и зеленчуци” и/или "Етерично - маслени култури". (По този приоритет ще се дават максимум 28 точки, като 1 евро СПО формиран от отглежданите към момента на кандидатстване едри и/или дребни преживни животни, свине или пчели и/или отглеждат култури от сектор „Плодове и зеленчуци” и "Етерично - маслени култури" се умножава по коефициент 0,003, а планираното увеличение на СПО с животни или култури от приоритетните сектори се умножава по коефициент 0,002, но не се дават повече от 4 точки.)
Икономическия размер на Вашето стопанство, на база предоставената от Вас информация за отглежданите в него животни и култури, съгласно таблицата за изчисляване на Стандартният производствен обем (СПО)  е 4154,25 евро (65 пчелни семейства * 125 лв. СПО за пчелно семейство = 8125 лв. / 1,95583 лв.). В тази връзка и тъй като пчелните семейства попадат в един от приоритетните сектори, то за тях бихте получили 12,46 точки (4154,25 евро * 0,003), съответно ако растете отново с пчелни семейства в размер на минимум 2 000 евро СПО ще получите още 4 точки; СПО представлява условните, а не реалните приходите на стопанството и се изчислява на базата на осреднени за България цени и добиви от отглежданите в стопанството култури или животни, без да се включват данъците и преките плащания, т.е. две стопанства отглеждащи две еднакви култури или животни с еднаква площ ще имат и еднакъв икономически размер. СПО се изчислява с помощта на таблица, която е приложение към наредбите по прилагане на съответните мерки. На сайта на МЗХ за ПРСР на ел.адрес: http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101 е публикувана таблицата. Таблицата може да изтеглете директно и от тук: http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1435220468.xls.

- на които земеделското им стопанство е разположено изцяло в планински район, съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (приета с ПМС №30 ОТ 15.02.2008 г.; ДВ, бр. 20 от 2008 г. - http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135580801) (По този приоритет ще се дават 10 точки на кандидати, при които цялата обработваема площ и всички животновъдни обекти се намират в планински район);
- чиито стопанства са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91. (По този приоритет се ще дават максимум 8 точки, като 1 евро СПО формиран от отглежданите към момента на кандидатстване култури и/или животни по биологичен начин се умножи по коефициент 0,001.)

Съгласно чл. 20 от Наредбата за прилагане на подмярка 6.3  проектите, които не са събрали минимум 10 точки няма да бъдат одобрени за подпомагане.

    Във връзка с горно и по отношение на втория Ви въпрос, Вие ще можете да кандидатствате с договор за контрол с контролиращо лице в сила от 2016 г., но няма да получите допълнителни точки по приоритета за биологично производство, тъй като съгласно чл. 19, ал. 3 от наредба за прилагане на подмярка 6.3., точки ще се дават само за култури / животни, които са сертифицирани за биологично производство, а след като сте сключили договор тази година, то Вашето стопанство е все още в преход.
По отношение на третият Ви въпрос, Вие ще можете да кандидатствате  без сертификат от контролиращото лице, удостоверяващ, че сте производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичен/биологични по смисъла на Регламент (ЕО) № 834/2007, валиден към датата на кандидатстване, но както Ви писахме по-горе няма да получите допълнителни точки по приоритета за биологично производство.


    В заключение бихме искали да Ви информираме, че Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) има офиси във всеки областен град на страната и ще изготвя безплатно проектите на кандидати по подмярка 6.3. Изготвянето на проекти от страна на НССЗ ще започне след стартиране на дейностите на Службата по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства” на мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от ПРСР 2014 – 2020 г. и одобрение от страна на Министъра на земеделието и храните на съдържанието на консултантските пакети, които НССЗ ще предоставя по подмярка 2.1.2. в т.ч. консултантски пакет ТП 5.1. включващ и изготвяне на бизнес планове и заявления за подпомагане на малки земеделски стопанства,  кандидати по подмярка 6.3.