Въпрос:

Здравейте,
Имам желание да създам овощна градина/сливова/ върху земеделска земя/наследствена нива/ от 3 дка в село, намиращо се на територията на община Трън.
Моля, помогнете ми като отговорите на следните въпроси:
1. Коя е подходящата мярка за кандидатстване по ПРСР като ЮЛ, което към момента развива дейност в сферата на услугите и целта на дружеството е да разшири дейността си със създаване и отглеждане първоначално на сливи, а по-късно на ябълки и дюли?
2. Проблем ли е, че ЮЛ е регистрирано в област София, а не е в община Трън и ако е проблем мога ли да кандидатствам като физическо лице при положение, че съм над 40 годишна възраст и не съм регистрирана като ЗП?
3. Трябва ли да се смени начина на трайно ползване на земята - от нива на овощна градина и какви стъпки трябва да направя преди изготвянето на проект и кандидатстване по съответната мярка?

Благодаря, предварително за отговорите!

Отговор:

В отговор на поставените от Вас въпроси бихме искали да Ви информираме следното:

 По отношение на първия въпрос
Във Вашия случай вероятно най-подходящата мярка за създаване на овощни насаждения от сливи ще бъде подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. Изискванията и условията за кандидатстване са описани в Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1  (http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136462960).

Допустими бенефициенти могат да бъдат земеделски производители (физически и юридически лица), както и групи и организации на производители.
Основните изисквания към кандидати по подмярка 4.1 определени са следните:
- Да са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба №3 от 1999 г.;
- Минималният стандартен производствен обем (СПО) на стопанството на кандидата да бъде не по - малко от 8 000 евро;

СПО представлява условните, а не реалните приходите на стопанството и се изчислява на базата на осреднени за България цени и добиви от отглежданите в стопанството култури или животни, без да се включват данъците и преките плащания, т.е. две стопанства отглеждащи две еднакви култури или животни с еднаква площ ще имат и еднакъв икономически размер. СПО се изчислява с помощта на таблица, която е приложение към наредбите по прилагане на съответните мерки. На сайта на МЗХ за ПРСР на ел.адрес: http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101 е публикувана таблицата. Таблицата може да изтеглете директно и от тук: http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1435220468.xls. Таблицата е включена и като приложение № 14 на Наредба № 9 от 21.03.2015 г.
Във вашият случай за да може да кандидатствате с минимума от 8 000 евро СПО, например трябва да отглеждате 11.5 дка сливи:

По подмярка 4.1. ще има определена възможност за кандидатстване с „намерение”, но само за определени култури, а не за животни и това означава, че към датата на кандидатстване може да не сте засадили /засели записаните култури в анкетната Ви карта по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, но те трябва да бъдат засети/засадени през стопанската година на кандидатстване, тъй като при изчисляване на икономическия размер на земеделското стопанство се включват само култури, които са засети/засадени или ще бъдат засадени/засети до края на стопанската година. Животните в т.ч. охлювите (формиращи минималния Ви икономически размер) трябва да ги отглеждате към датата на кандидатстване. Стопанската година започва на 1 октомври на текущата година и приключва на 30 септември на следващата календарна година (в момента тече стопанска година 2015/2016г. т.е. от 01.10.2015 до 30.09.2016).

- Кандидатите, юридически лица, да докажат доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ. Този критерий не се прилага за кандидати с проекти в селски райони, създадени до 1 година преди кандидатстването за проекти с инвестиции в: сектор „животновъдство“, сектор „плодове и зеленчуци“, производство на „етерично – маслени и медицински култури“ и производство на технически култури.

По подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ са допустими следните разходи:

- Изграждане, придобиване и подобряване на сгради и недвижимо имущество, включително чрез лизинг;

- Закупуване на нови машини, специализирани транспортни средства, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;

- Разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;

- Разходи за закупуване на земя до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи;

- Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта;

- Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

- Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти.

Финансовата помощ ще е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като за определени видове проекти и бенефициенти може да се увеличи, както следва:

• с 10% за проекти представени от млади земеделски стопани ( до 40г.);
• с 10% за проекти за колективни инвестиции, представени от 10 до 20 земеделски производители;
• с 20% за проекти за колективни инвестиции, представени от над 20 земеделски производители;
• с 10 % за интегрирани проекти и/или такива свързани със сливания на организации на производители;
• с 10% за проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения;
• с 10% за проекти с дейности, подпомагани по линия на Европейско партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност;
• с 15% за проекти с инвестиции за изпълнение на дейности по мярка „Биологично земеделие“.

Максималното комбинирано подпомагане за проект на индивидуален бенефициент няма да може да бъде повече от 60% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, а за проекти за колективни инвестиции няма да може да бъде повече от  70%.

В процесът на оценка проектите по подмярка 4.1, които не са събрали минимален брой от 10 точки по критериите за оценка, посочени в приложение № 7 на Наредба № 9 от 21 март 2015 г. няма да бъдат одобрени за подпомагане.

Съгласно публикувания на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) за ПРСР (www.prsr.government.bg) индикативен график за прием през календарната 2016 г. на заявления за подпомагане по ПРСР 2014-2020 г., като индикативен срок за стартиране на приема на проекти по подмярка 4.1. от ПРСР 2014-2020 г. е посочен м. октомври 2016 г.. Индикативният график може да разгледате и изтеглете от тук - http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1469521806.xls. Уточняваме, че този график е индикативен и може да бъде променян! 

 По отношение на втория Ви въпрос
Както сте прочели при отговора на първия ни въпрос, по подмярка 4.1. са допустими както юридически лица (без значение къде са регистрирани), така и физически лица (също без значение къде са регистрирани), но и в двата случая икономически размер на земеделското им стопанство трябва да е минимум 8 000  СПО. Възможностите за кандидатстване по подмярка 4.1. с намерения, също са описани по-горе. Специфичното за юридическите лица е, че те трябва да докажат доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ. Този критерий не се прилага за кандидати с проекти в селски райони, създадени до 1 година преди кандидатстването за проекти с инвестиции в: сектор „животновъдство“, сектор „плодове и зеленчуци“, производство на „етерично – маслени и медицински култури“ и производство на технически култури. Община Трън е селски район.

 По отношение на третия Ви въпрос
Промяната на начина на трайно ползване на земеделската от нива на трайни насаждения се извършва след като вече сте засадили трайните насаждения. Тогава е необходимо да отидете до  общинската служба по земеделие и да подадете заявление за смяна на статута от "нива" в "трайни насаждения".
Първата стъпка  е внимателно да прочетете Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1.