Въпрос:

Здравейте,

Аз съм физическо лице, регистрирана съм от 2011 г. като земеделски производител и искам да кандидатствам по подмярка 6.3.
В Раздел II - Изисквания към кандидатите, Чл. 5., (2) Към датата на подаване на заявлението за подпомагане лицата по ал. 1 трябва да са получили от земеделска дейност най-малко 33 на сто от общите си приходи/доходи за предходната календарна година;
През изминалата календарна година имам доходи по трудов договор, изплатени субсидии, декларирани в НАП за земеделска дейност и обезщетение за временна нетрудоспособност /болнични/.
Въпроса ми е вземат ли се болничните, когато се изчислява процента от общите приходи/доходи?

Очаквам Вашия отговор.

 

Отговор:

В т. 18 на Параграф 1 на Допълнителните разпоредби на Наредба № 10 от 10 юни 2016 г. за прилагане на подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136850646), е записано следното:

18. "Общият приход/доход за преходната календарна година" е:

а) за физическо лице и едноличен търговец - всеки придобит през предходната календарна година (спрямо датата на кандидатстване) доход, който е облагаем по смисъла на чл. 12, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и доходи, получени от задължително осигуряване и пенсиите от допълнително доброволно осигуряване през предходната календарна година;
Във връзка с горното, болничните (временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест) също се включват при изчисляване на общият приход/доход за преходната календарна година на кандидатите по подмярка 6.3 от ПРСР 2014 – 2020 г.

Препоръчваме Ви да посетите и наш Териториален областен офис. Експертите на НССЗ предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по въпросите свързани с Програмата за развитие на селските райони. Те имат богат опит при изготвяне  и управление на бизнес планове на млади фермери и малки стопанства.

НССЗ изготвя безплатно проектите на кандидати които отговарят на изискванията за допустимост по подмярка 6.3. от ПРСР 2014-2020 г. Изготвянето от страна на НССЗ на проекти по подмярка 6.3, чрез подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства” на мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от ПРСР 2014 – 2020 г., започна на 27.06.2016 г. и завърши на 10.08.2016 г.