Въпрос:

Здравейте, имам диплома за висше образование – „Инженер лесовъд по горско стопанство“. При евентуално отпускане на подмярка 6.1 Стартова помощ за млади стопанства дали ще мога да се възползвам от приоритетните точки, които се дават за завършено образование, както е посочено в ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 НА МС ОТ 24.06.2002 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ КЛАСИФИКАТОР НА ОБЛАСТИТЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ
6.   Аграрни науки и ветеринарна медицина
6.1 Растениевъдство
6.2 Растителна защита
6.3 Животновъдство
6.4 Ветеринарна медицина
6.5 Горско стопанство
Благодаря за вниманието и ще очаквам отговора Ви.

Отговор:

     В отговор на поставения от Вас въпрос ви информираме, че съгласно  чл.13, ал. 1 на Наредба № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136523873) проектите се оценяват на база на критерии за подбор.
Един от критериите за подбор е проекти, подадени от кандидати, които имат завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и/или икономическо образование със земеделска насоченост.
В §1, т. 5 на Допълнителните разпоредби на същата наредба е дадено определение за "Завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и/или завършено икономическо образование със земеделска насоченост", като са посочени специалностите за висше и средно образование със земеделска насоченост, за които ще се дават 10 точки по критериите за оценка. В т. 5 е записано следното:
„5.„Завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и/или завършено икономическо образование със земеделска насоченост;“ означава завършено средно професионално образование с придобита степен за професионална квалификация по всички специалности от професионални направления 621 „Растениевъдство и животновъдство“ и 640 „Ветеринарна медицина“ и специалност „Земеделско стопанство“ от професионално направление 345„Администрация и управление“ или завършено висше образование по образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър по всички специалности от професионални направления „Растениевъдство“, „Растителна защита“, „Животновъдство“, „Ветеринарна медицина“ и специалности в областта на аграрната икономика, управление на агробизнеса, агробизнес и подобни от професионални направления „Администрация и управление“ и „Икономика“. Професионалните направления за средно професионално образование са съгласно Списък на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение, утвърден със Заповед № РД 09-413/12.05.2003 г., последно изменение със Заповед № РД 09-74/20.01.2014 г. Професионалните направления за висше образование са съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24 юни 2002 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г., посл. изм., бр. 94 от 2005 г.).”

Завършената от Вас специалност „Инженер лесовъд по горско стопанство“  в Лесотехнически университет – София не е включена в споменатите изрично в наредбата специалности, при които се дават приоритетните точки за завършено образование и в тази връзка при кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. няма да се възползвате от приоритетните точки.