Въпрос:

Здравейте!
Имам нужда от помощ  - отглеждаме пчелни семейства, скоро предстои и засаждане на овощна градина и бих искала да се регистрирам като земеделски производител, бихте ли ми казали какви документи са необходими и въобще от коя институция се започва всъщност?
Бих помолила също, да ми кажете, коя е най-подходящата програма, по която мога да кандидатствам, без значение дали с пчелите или градината, или двете заедно.
Благодаря предварително!

Отговор:

   В отговор на поставените от Вас въпроси първо бихме искали да Ви информираме, че за да се регистрирате като земеделски стопанин трябва да отидете в Общинската служба по земеделие (ОСЗ) или в Областна дирекция "Земеделие" (ОДЗ) по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец или по седалището на юридическото лице.  От тук може да намерите адресите им – http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/OblastniDirekcii.aspx. За да се регистрирате трябва да попълните и  анкетна карта с анкетни формуляри (по образец съгласно приложение № 2 на Наредба 3/1999г.). Анкетната карта с анкетните формуляри се предоставя на земеделския производител безплатно от Общинска служба по земеделие.
След като сте регистрирана по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334) при определени условия в т.ч. икономически размер и направление на земеделското Ви стопанство,  Вие бихте могла да кандидатствате и да получите подпомагане по различни подмерки от Програмата в т.ч. по:

- подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. По тази мярка  имаше отворен прием на проекти до 12.08.2016 г., като до края на годината  в индикативния график на МЗХ не се предвижда  отново да има такъв. Има вероятност да има нов прием през следващата година, така че след като се запознаете с условията ще имате време да подготвите вашето стопанство да отговаря на условията за подпомагане.

- подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“. По тази подмярка следващия прием съгласно индикативния график за прием на проекти през 2017 г се предвижда през периода юни-юли 2017 г.

- подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства”. По тази подмярка прием на заявления за кандидатстване съгласно индикативния график за прием на проекти през 2017 г се предвижда да бъде периода януари-февруари 2017 г.;

По-долу Ви представяме основните изисквания по горепосочените подмерки:


Съгласно Наредба № 10 от 10 юни 2016 г. за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=104756), за да са допустими кандидатите, трябва да отговарят на следните условия:
1. Да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334);
2. Да са получили от земеделска дейност най-малко 33 на сто от общите си приходи/доходи за предходната календарна година.
Обръщаме Ви внимание, че в общият доход влизат и доходите от трудови възнаграждения (заплати). Например за 2015 г. ако доходите Ви от земеделие (обявени в годишната данъчна декларация) са 8 000 лв., в т.ч. субсидия по някоя схема или мярка - например 1 500 евро (2 934 лв.), а останалите Ви доходи, в т.ч. от заплати са 9 000 лв., то Вие сте допустим, тъй като доходите от земеделие са 47 % от общият Ви доход (8 000 / (8 000+9 000 лв)). Но ако доходите Ви от земеделие (обявени в годишната данъчна декларация)  са 3 500 лв., в т.ч. субсидията по схема или мярка, а останалите Ви доходи, в т.ч. от заплати са 9 000 лв.
3. Да имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между 2 000 евро и 7 999 евро включително.
СПО представлява условните, а не реалните приходите на стопанството и се изчислява на базата на осреднени за България цени и добиви от отглежданите в стопанството култури или животни, без да се включват данъците и преките плащания, т.е. две стопанства отглеждащи две еднакви култури или животни с еднаква площ ще имат и еднакъв икономически размер. СПО се изчислява с помощта на таблица, която е приложение към наредбите по прилагане на съответните мерки. На сайта на МЗХ за ПРСР на ел.адрес: http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101 е публикувана таблицата. Таблицата е включена и като приложение № 1 на Наредба № 10 от 10.06.2016 г.

Съгласно таблицата за изчисляване на СПО едно пчелно семейство е равно на 125 лв. СПО, или за 2 000 € СПО са необходими 32 пчелни (32 х 125 лв. = 4000 лв., 4 000 лв./1,95583 = 2045.17 евро (използва се официалният курс на БНБ - 1 евро = 1,95583 лв.));


4. Да са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя;
5. Да са собственици и/или наематели на животновъдните обекти, сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;

Допустими бенефициенти по подмярка 6.3. са физически лица навършили 18 години, както и еднолични търговци (ЕТ), ЕООД-та, ООД-та и кооперациите, регистрирани по Закона за кооперациите. Собственикът на капитала на ЕООД–то и собствениците на капитала на ООД-то трябва да са физически лица.
Помощта, която се предоставя по подмярка 6.3 е в размер на 15 000 евро и представлява плащане на два транша. Първо плащане в размер на 10 000 евро след одобрението на заявлението за подпомагане. Второ плащане в размер на 5 000 евро след проверка на изпълнението на бизнес плана.
Кандидатите трябва да представят бизнес план, който да показва първоначално състояние на земеделското стопанство и сведения за дейностите, които биха спомогнали за постигане на икономическа жизнеспособност - инвестиции, обучение и др.. Бизнес планът трябва да включва най-малко следните елементи:
- характеристика на земеделското стопанство;
- стратегия, показваща как ще се развива стопанството за периода на подпомагане;
- описание на планираните инвестиции и дейности, необходими за развитието на земеделското стопанство;
- специфични резултати и цели, включително времева схема и задачи за периода на подпомагане, които следва да са постигнати към датата на получаване на вторият транш от помощта;
- производствена програма;
- планираните обучения и консултации;
- финансов план.

Съгласно чл. 19 от Наредбата за прилагане на подмярка 6.3. и Приложение № 9, приоритет ще бъде даден на (ще получат точки) проекти на земеделски стопани:
- които към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти за едри и/или дребни преживни животни, свине или пчели и/или да отглеждат култури от сектор „Плодове и зеленчуци” и/или "Етерично - маслени култури". (По този приоритет ще се дават максимум 28 точки, като 1 евро СПО формиран от отглежданите към момента на кандидатстване едри и/или дребни преживни животни, свине или пчели и/или отглеждат култури от сектор „Плодове и зеленчуци” и "Етерично - маслени култури" се умножава по коефициент 0,003, а планираното увеличение на СПО с животни или култури от приоритетните сектори се умножава по коефициент 0,002, но не се дават повече от 4 точки);
- на които земеделското им стопанство е разположено изцяло в планински район, съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (приета с ПМС №30 ОТ 15.02.2008 г.; ДВ, бр. 20 от 2008 г. - http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135580801) (По този приоритет ще се дават 10 точки на кандидати, при които цялата обработваема площ и всички животновъдни обекти се намират в планински район);
- чиито стопанства са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91. (По този приоритет  ще дават максимум 8 точки, като 1 евро СПО формиран от отглежданите към момента на кандидатстване култури и/или животни по биологичен начин се умножи по коефициент 0,001.)
Съгласно чл. 20 на проекта на Наредба за прилагане на подмярка 6.3  проектите, които не са събрали минимум 10 точки няма да бъдат одобрени за подпомагане.
Приемът за подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г., беше от 04 юли до 12 август 2016 г. Очаква се през следващите години да има втори прием на проекти по подмярка 6.3, но на този етап нямаме информация, кога ще бъде обявен.

НССЗ изготвя безплатно проектите на кандидати които отговарят на изискванията за допустимост по подмярка 6.3. от ПРСР 2014-2020 г.

Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. са официално определени в Наредба № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 (Обн. ДВ. бр.40 от 2 Юни 2015г. - http://www.lex.bg/bg/mobile/ldoc/2136523873).
В Наредба № 14 от 28.05.2015 г. е записано следното: Бенефициентите по подмярката могат да бъдат физически лица или еднолични търговци или ЕООД-та, регистрирани като земеделски стопани по Наредба №3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (Обн. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 1999г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.31 от 28 Април 2015г. - http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334), които отговарят на следните критерии за допустимост:
- икономическият размер на стопанството да е в границите между 8 000 и 16 000 СПО. Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалния минимален СПО от 8 000 евро да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години.

Съгласно таблицата за изчисляване на СПО едно пчелно семейство е равно на 125 лв. СПО, или за 8 000 € СПО са необходими 126 пчелни (126 х 125 лв. = 15 750 лв., 15 750 лв./1,95583 = 8052,85 евро (използва се официалният курс на БНБ - 1 евро = 1,95583 лв.));

- да са на възраст от 18 до 40 години към датата на подаване на молбата за подпомагане (За ЕООД-та – изискването е за собственика и управителя на стопанството);
- не по - рано от  18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те да са регистрирани за първи път по Наредба №3 от 29.01.1999 г.;
- не по - рано от 18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката да са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
- са предложили бизнес план за развитие на дейностите в стопанството;
- да имат завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост; и/или завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост; и/или удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство. Има възможност когато младият фермер не покрива изискванията за професионални умения и познания към периода на кандидатстване, да може да бъде одобрен за подпомагане при условие, че поеме ангажимент да покрие тези изисквания, в рамките на 36 месеца от момента на вземане на решение за отпускане на помощта, но не по-късно от избрания период за проверка изпълнението на бизнес плана;
СПО представлява условните, а не реалните приходите на стопанството и се изчислява на базата на осреднени за България цени и добиви от отглежданите в стопанството култури или животни, без да се включват данъците и преките плащания, т.е. две стопанства отглеждащи две еднакви култури или животни с еднаква площ ще имат и еднакъв икономически размер. СПО ще се изчислява с помощта на таблица, която ще е приложение към наредбите по прилагане на съответните мерки. На сайта на МЗХ за ПРСР на ел.адрес: http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101 е публикувана таблицата Таблицата е включена и като приложение № 1 на Наредба № 14 от 28.05.2015 г.

В процесът на оценка проектите по подмярката се класират и се дава приоритет на:
- проекти, които се изпълняват от бенефициенти, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост;
- проекти, които се изпълняват в сектор „животновъдство” и/или в сектор „плодове и зеленчуци”;
- проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91.
- проекти на млади фермери, които създават заетост и нови работни места

В процесът на оценка проектите на млади земеделски производители, които не са събрали минималният брой точки (10 точки) няма да бъдат одобрени за подпомагане. Подробно критериите за подбор и начина на изчисляване на точките са описани в приложение № 3 на Наредба № 14 от 28.05.2015 г.
Помощта се предоставя за изпълнение на заложените в бизнес плана дейности, инвестиции и цели, необходими за развитието на земеделското стопанство и допустими за подпомагане. Общият размер на помощта не може да надвишава 25 000 евро. Изплащането на помощта ще става на два пъти. Първо плащане е  в размер  до 12 500 евро и да се изплаща веднага след одобрение на проекта. Второ плащане също е  в размер  до 12 500 евро и да се изплаща само при точно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели.

Съгласно публикувания на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) за ПРСР (http://prsr.government.bg) актуализиран индикативен график за прием през календарната 2016 г. на заявления за подпомагане по ПРСР 2014-2020 г., за подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ не е предвидено да има прием на проекти през 2016 г.   Индикативният график може да разгледате и изтеглете от тук - http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1461280943.xls. Уточняваме, че този график е индикативен и може да бъде променян.

Информираме Ви, че на този етап съгласно Индикативната годишна работна програма за 2017 г. по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%d0%90%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be2/%d0%98%d0%93%d0%a0%d0%9f.sflb.ashx) е планирано подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. да стартира през м. юли 2017 г. Уточняваме, че този график е индикативен и може да бъде променян!

За първия прием на проекти по подмярка 6.1. през 2015г. Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) изготвяше безплатно проектите на кандидати млади фермери по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани”, но за втория прием все още не е уточнен този въпрос.

Подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства”
Основните изисквания към кандидати по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства от Тематичната подпрограма за малките стопанства” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.са следните:
- Да са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба №3 от 1999 г.;
- Минималният стандартен производствен обем (СПО) на стопанството на кандидата да от 6 000 до 7 999 евро вкл.;
- Стопанството на кандидата да е в секторите „плодове и зеленчуци“, „етерично-маслени“ култури и/или „животновъдство” (за сектор животновъдство все още се очаква одобрение от страна на ЕК);
- да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.

По подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са допустими следните разходи:
- Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
- Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
- Закупуване на косачки, закупуване на дробилки (прикачен инвентар, който директно дроби малки храсти и ги компостира), закупуване на преносими сушилни и др.;
- Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, различни от тези предоставяни по мярка 2 от ПРСР 2014 – 2020 г. ;
- Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

Финансовата помощ ще е в размер на 60% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като за определени видове проекти и бенефициенти може да се увеличи, както следва:
- с 10% за проекти представени от млади земеделски стопани (до 40г.);
- с 10% за проекти за колективни инвестиции или за интегрирани проекти;
- с 10% за проекти с инвестиции в  необлагодетелстван район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2008 г.; изм., бр. 53 от 2011 г.);
- с 10% за проекти с инвестиции за изпълнение на дейности по мярка 10 „Агроекология и климат” и мярка 11 "Биологично земеделие"  от ПРСР 2014 – 2020 г.;
- с 10% за проекти за дейности, подпомагани по линия на Европейско партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност;
- с 10% за проекти интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени;
Максималното комбинирано подпомагане за проект на индивидуален бенефициент няма да може да бъде повече от 80% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, а за проекти за колективни инвестиции няма да може да бъде повече от  90%.
Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 1 250 евро. Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 25 000 евро, а за проекти представляващи колективни инвестиции 70 000 евро.
Приоритет ще се дава на стопанства от секторите плодове и зеленчуци, биологично производство, стопанства разположени в планински и необлагодетелствани райони, както и за инвестиции в енергийна ефективност и иновации. В процесът на оценка проектите по подмярка 4.1.2, които не са събрали минимален брой точки няма да бъдат одобрени за подпомагане.

Съгласно публикувания на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) за ПРСР (http://prsr.government.bg/) актуализиран индикативен график за прием през календарната 2016 г. на заявления за подпомагане по ПРСР 2014-2020 г, не е предвиден прием на проекти по подмярка 4.1.2. от ПРСР 2014-2020 г. през 2016 г. Индикативният график може да разгледате и изтеглете от тук - http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1469521806.xls. Отново уточняваме, че този график е индикативен и може да бъде променян! 
На този етап съгласно Проект на Индикативна годишна работна програма за 2017 г. по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%d0%90%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be2/%d0%98%d0%93%d0%a0%d0%9f.sflb.ashx)  е планирано да стартира през м. януари-февруари 2017.

НССЗ безплатно ще изготвя проектите на кандидатите по подмярка 4.1.2. от ПРСР 2014-2020г.

Тъй като не става ясно от горе записаното, за големината на стопанството Ви, не можем да Ви препоръчаме по-конкретно по коя мярка най-много бихте могла да бъдете допустима.

В допълнение бихме искали да Ви информираме, че регистрацията на пчелин е регламентирана в Закона за пчеларството (Обн. ДВ. бр.57 от 24 Юни 2003г. - http://www.lex.bg/bg/mobile/ldoc/2135468444)  Ето кратка извадка:
“…………………………………….
Глава трета.
РЕГИСТРИРАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Чл. 8. (1) В кметствата се води регистър на пчелините, включително пчелните семейства.
(2) Собствениците на пчелни семейства в 15-дневен срок от тяхното придобиване подават заявление за регистрация по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) В едномесечен срок от регистрацията по ал. 1 кметствата изпращат информация за регистрираните пчелни семейства в областните дирекции "Земеделие" и Българската агенция по безопасност на храните.
(4) За извършване на регистрацията по ал. 1 не се заплаща такса.
(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Постоянните пчелини задължително са с ограда. В срока по ал. 2 собственикът поставя на оградата табелка с регистрационен номер на пчелина съгласно наредба на министъра на земеделието и храните.
(6) Собственикът заявява за вписване в регистъра по ал. 1 промени на данните, подлежащи на регистрация, в 15-дневен срок от настъпването им.
(7) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Българската агенция по безопасност на храните публикува на интернет страницата си списък, който съдържа информация за разположението на пчелните семейства по кметства и данни за собствениците им.
……………………………………………………………………………………………….
Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г.) Пчелните семейства могат да се настаняват върху земеделски земи, горски територии, собственост на държавата, общините, физически и юридически лица, както и в урегулирани поземлени имоти.