Въпрос:

Здравейте!
Занимавам се с отглеждане на зайци за лични нужди и продавам някой друг заек за да си покрия разходите за фуража и лекарствата.
Въпроса ми е как хора като мен, които се занимават с тази дейност, но са без никакви средства да могат да си развият собствена фермичка? Проблема е чисто финансов - да осигуря клетки, поилки, хранилки, фураж и медикаменти, както и за ремонт на настоящите помещения и изграждане на нови. Като за целта едва ли би ми стигнала и половината от отпусканите средства, а за да кандидатствам аз трябва предварително да съм се подготвил и инвестирал тези средства?

Отговор:

    В отговор на поставения от Вас въпрос искаме да Ви информираме, че при определени условия, бихте могъл да бъдете допустим за подпомагане по някоя от описаните по-долу подмерки за да изградите, ремонтирате и инвестирате в стопанството си за отглеждане на зайци:

- подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“. По тази подмярка все още не е ясно, кога ще е следващия прием;

подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“;

- подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ на мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.;

- подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства”;

По-долу Ви представяме основните изисквания по горепосочените подмерки:


Условията и изискванията за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. са официално определени в Наредба № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 (Обн. ДВ. бр.40 от 2 Юни 2015г. - http://www.lex.bg/bg/mobile/ldoc/2136523873).
В Наредба № 14 от 28.05.2015 г. е записано следното: Бенефициентите по подмярката могат да бъдат физически лица или еднолични търговци или ЕООД-та, регистрирани като земеделски стопани по Наредба №3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (Обн. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 1999г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.31 от 28 Април 2015г. - http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334), които отговарят на следните критерии за допустимост:
- икономическият размер на стопанството да е в границите между 8 000 и 16 000 СПО. Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалния минимален СПО от 8 000 евро да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години.
СПО представлява условните, а не реалните приходите на стопанството и се изчислява на базата на осреднени за България цени и добиви от отглежданите в стопанството култури или животни, без да се включват данъците и преките плащания, т.е. две стопанства отглеждащи две еднакви култури или животни с еднаква площ ще имат и еднакъв икономически размер. СПО се изчислява с помощта на таблица, която е приложение към наредбите по прилагане на съответните мерки. На сайта на МЗХ за ПРСР на ел.адрес: http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101 е публикувана таблицата. Таблицата е включена и като приложение № 1 на Наредба № 14 от 28.05.2015 г.

За да сте допустим кандидат по подмярката трябва да отглеждате между 54 и 106 зайкини-майки, при други зайци (мъжки) СПО е равно на нула. При минимум 54 бр. зайкини-майки икономическият размер на стопанството Ви е 8 089.66 евро (54 бр. зайкини-майки * 293 лв. СПО на брой = 15 822,00 лв. СПО/1.95583 лв.). При максимум 106 бр. зайкини-майки икономическият размер на стопанството Ви е 15 879.70евро (106 бр. зайкини-майки * 293 лв. СПО на брой = 31 058.00 лв. СПО/1.95583 лв.).

- да са на възраст от 18 до 40 години към датата на подаване на молбата за подпомагане (За ЕООД-та – изискването е за собственика и управителя на стопанството);
- не по - рано от  18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката те да са регистрирани за първи път по Наредба №3 от 29.01.1999 г.;
- не по - рано от 18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката да са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
- са предложили бизнес план за развитие на дейностите в стопанството;
- да имат завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост; и/или завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост; и/или удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство. Има възможност когато младият фермер не покрива изискванията за професионални умения и познания към периода на кандидатстване, да може да бъде одобрен за подпомагане при условие, че поеме ангажимент да покрие тези изисквания, в рамките на 36 месеца от момента на вземане на решение за отпускане на помощта, но не по-късно от избрания период за проверка изпълнението на бизнес плана;

В процесът на оценка проектите по подмярката се класират и се дава приоритет на:
- проекти, които се изпълняват от бенефициенти, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост;
- проекти, които се изпълняват в сектор „животновъдство” (за сега не е ясно дали зайците и птиците ще бъдат включени като приоритет) и/или в сектор „плодове и зеленчуци”;
- проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91.
- проекти на млади фермери, които създават заетост и нови работни места

В процесът на оценка проектите на млади земеделски производители, които не са събрали минималният брой точки (10 точки) няма да бъдат одобрени за подпомагане. Подробно критериите за подбор и начина на изчисляване на точките са описани в приложение № 3 на Наредба № 14 от 28.05.2015 г.
Помощта се предоставя за изпълнение на заложените в бизнес плана дейности, инвестиции и цели, необходими за развитието на земеделското стопанство и допустими за подпомагане. Общият размер на помощта не може да надвишава 25 000 евро. Изплащането на помощта ще става на два пъти. Първо плащане е  в размер  до 12 500 евро и да се изплаща веднага след одобрение на проекта. Второ плащане също е  в размер  до 12 500 евро и да се изплаща само при точно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели.

Съгласно публикувания на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) за ПРСР (http://prsr.government.bg) актуализиран индикативен график за прием през календарната 2016 г. на заявления за подпомагане по ПРСР 2014-2020 г., за подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ не е предвидено да има прием на проекти през 2016 г.  Индикативният график може да разгледате и изтеглете от тук - http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1461280943.xls. Отново уточняваме, че този график е индикативен и може да бъде променян.

Информираме Ви, че на този етап съгласно Индикативната годишна работна програма за 2017 г. по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%d0%90%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be2/%d0%98%d0%93%d0%a0%d0%9f.sflb.ashx) е планирано подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. да стартира през м. юли 2017 г. Уточняваме, че този график е индикативен и може да бъде променян!

При евентуален следващ прием на проекти по подмярка 6.1 може да има изменения в Наредбата за прилагане на подмярката. За първия прием на проекти по подмярка 6.1. през 2015г. Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) изготвяше безплатно проектите на кандидати млади фермери по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани”, но за втория прием все още не е уточнен този въпрос.

Подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от ПРСР 2014-2020 г.
Съгласно Наредба № 10 от 10 юни 2016 г. за прилагане на подмярка 6.3 (http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=104756), за да са допустими кандидатите, трябва да отговарят на следните условия:
1. Да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334);
2. Да са получили от земеделска дейност най-малко 33 на сто от общите си приходи/доходи за предходната календарна година.
Обръщаме Ви внимание, че в общият доход влизат и доходите от трудови възнаграждения (заплати). Например за 2015 г. ако доходите Ви от земеделие (обявени в годишната данъчна декларация) са 8 000 лв., в т.ч. субсидия по някоя схема или мярка - например 1 500 евро (2 934 лв.), а останалите Ви доходи, в т.ч. от заплати са 9 000 лв., то Вие сте допустим, тъй като доходите от земеделие са 47 % от общият Ви доход (8 000 / (8 000+9 000 лв)). Но ако доходите Ви от земеделие (обявени в годишната данъчна декларация)  са 3 500 лв., в т.ч. субсидията по схема или мярка, а останалите Ви доходи, в т.ч. от заплати са 9 000 лв.
3. Да имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между 2 000 евро и 7 999 евро включително.

СПО се изчислява с помощта на таблица, която е  включена и като приложение № 1 на Наредба № 10 от 10.06.2016 г. Съгласно таблицата за да сте допустим кандидат по подмярката трябва да отглеждате между 14 и 53 зайкини-майки, при други зайци (мъжки) СПО е равно на нула. При минимум 14 зайкини-майки икономическият размер на стопанството Ви е 2 097,32 евро (14 бр. зайкини-майки * 293 лв. СПО на брой = 4 102,00 лв. СПО/1.95583 лв.). При максимум 53 бр. зайкини-майки икономическият размер на стопанството Ви е 7 939,85 евро (53 бр. зайкини-майки * 293 лв. СПО на брой = 15 529,00 лв. СПО/1.95583 лв.).

4. Да са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя;
5. Да са собственици и/или наематели на животновъдните обекти, сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;
Допустими бенефициенти по подмярка 6.3. са физически лица навършили 18 години, както и еднолични търговци (ЕТ), ЕООД-та, ООД-та и кооперациите, регистрирани по Закона за кооперациите. Собственикът на капитала на ЕООД–то и собствениците на капитала на ООД-то трябва да са физически лица.
Помощта, която се предоставя по подмярка 6.3 е в размер на 15 000 евро и представлява плащане на два транша. Първо плащане в размер на 10 000 евро след одобрението на заявлението за подпомагане. Второ плащане в размер на 5 000 евро след проверка на изпълнението на бизнес плана.
Кандидатите трябва да представят бизнес план, който да показва първоначално състояние на земеделското стопанство и сведения за дейностите, които биха спомогнали за постигане на икономическа жизнеспособност - инвестиции, обучение и др.. Бизнес планът трябва да включва най-малко следните елементи:
- характеристика на земеделското стопанство;
- стратегия, показваща как ще се развива стопанството за периода на подпомагане;
- описание на планираните инвестиции и дейности, необходими за развитието на земеделското стопанство;
- специфични резултати и цели, включително времева схема и задачи за периода на подпомагане, които следва да са постигнати към датата на получаване на вторият транш от помощта;
- производствена програма;
- планираните обучения и консултации;
- финансов план.
Съгласно чл. 19 от Наредбата за прилагане на подмярка 6.3. и Приложение № 9, приоритет ще бъде даден на (ще получат точки) проекти на земеделски стопани:
- които към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти за едри и/или дребни преживни животни, свине или пчели и/или да отглеждат култури от сектор „Плодове и зеленчуци” и/или "Етерично - маслени култури". (По този приоритет ще се дават максимум 28 точки, като 1 евро СПО формиран от отглежданите към момента на кандидатстване едри и/или дребни преживни животни, свине или пчели и/или отглеждат култури от сектор „Плодове и зеленчуци” и "Етерично - маслени култури" се умножава по коефициент 0,003, а планираното увеличение на СПО с животни или култури от приоритетните сектори се умножава по коефициент 0,002, но не се дават повече от 4 точки);
- на които земеделското им стопанство е разположено изцяло в планински район, съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (приета с ПМС №30 ОТ 15.02.2008 г.; ДВ, бр. 20 от 2008 г. - http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135580801) (По този приоритет ще се дават 10 точки на кандидати, при които цялата обработваема площ и всички животновъдни обекти се намират в планински район);
- чиито стопанства са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91. (По този приоритет  ще дават максимум 8 точки, като 1 евро СПО формиран от отглежданите към момента на кандидатстване култури и/или животни по биологичен начин се умножи по коефициент 0,001.)
Съгласно чл. 20 на проекта на Наредба за прилагане на подмярка 6.3  проектите, които не са събрали минимум 10 точки няма да бъдат одобрени за подпомагане.

Приемът за подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г., беше от 04 юли до 12 август 2016 г.

НССЗ изготвя безплатно проектите на кандидати които отговарят на изискванията за допустимост по подмярка 6.3. от ПРСР 2014-2020 г.

Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Условията и изискванията за кандидатстване са определени в Наредба № 9 от 21 март 2015 г. (http://lex.bg/bg/laws_stoyan/ldoc/2136462960).
Допустими бенефициенти могат да бъдат земеделски производители (физически и юридически лица), както и групи и организации на производители.
Основните изисквания към кандидати по подмярка 4.1 определени са следните:
- Да са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба №3 от 1999 г.;
- Минималният стандартен производствен обем (СПО) на стопанството на кандидата да бъде не по - малко от 8 000 евро;

Минималният брой зайци, необходим за достигане на минималния стандартен производствен обем изчислен по таблицата за изчисляване на СПО е следния:

54 бр. зайкини-майки * 293 лв. = 15 822 лв./1.95583 = 8089.66 евро

- Кандидатите, юридически лица, да докажат доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ. Този критерий не се прилага за кандидати с проекти в селски райони, създадени до 1 година преди кандидатстването за проекти с инвестиции в: сектор „животновъдство“, сектор „плодове и зеленчуци“, производство на „етерично – маслени и медицински култури“ и производство на технически култури.
По подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ са допустими следните разходи:
- Изграждане, придобиване и подобряване на сгради и недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
- Закупуване на нови машини, специализирани транспортни средства, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
- Разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
- Разходи за закупуване на земя до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи;
- Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта;
- Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
- Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти.

Финансовата помощ ще е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като за определени видове проекти и бенефициенти може да се увеличи, както следва:
• с 10% за проекти представени от млади земеделски стопани ( до 40г.);
• с 10% за проекти за колективни инвестиции, представени от 10 до 20 земеделски производители;
• с 20% за проекти за колективни инвестиции, представени от над 20 земеделски производители;
• с 10 % за интегрирани проекти и/или такива свързани със сливания на организации на производители;
• с 10% за проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения;
• с 10% за проекти с дейности, подпомагани по линия на Европейско партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност;
• с 15% за проекти с инвестиции за изпълнение на дейности по мярка „Биологично земеделие“.
Максималното комбинирано подпомагане за проект на индивидуален бенефициент няма да може да бъде повече от 60% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, а за проекти за колективни инвестиции няма да може да бъде повече от  70%.
В процесът на оценка проектите по подмярка 4.1, които не са събрали минимален брой от 10 точки по критериите за оценка, посочени в приложение № 7 на Наредба № 9 от 21 март 2015 г. няма да бъдат одобрени за подпомагане.

Приемът за подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“от ПРСР 2014-2020 г., беше от 26 октомври до 07 декември 2016 г.

Стопанствата с икономически размер между 6 000 и 8 000 евро СПО от секторите „плодове и зеленчуци“, „етерично-маслени“ и „животновъдство” (за сектор животновъдство все още се очаква одобрение от страна на ЕК) е предвидено да се подпомагат по Тематична подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства в Република България - 2014-2020 г. по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“.

Подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства”
Основните изисквания към кандидати по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства от Тематичната подпрограма за малките стопанства” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.са следните:
- Да са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба №3 от 1999 г.;
- Минималният стандартен производствен обем (СПО) на стопанството на кандидата да от 6 000 до 7 999 евро вкл.;
- Стопанството на кандидата да е в секторите „плодове и зеленчуци“, „етерично-маслени“ култури и/или „животновъдство” (за сектор животновъдство все още се очаква одобрение от страна на ЕК);
- да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.

По подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са допустими следните разходи:
- Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
- Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
- Закупуване на косачки, закупуване на дробилки (прикачен инвентар, който директно дроби малки храсти и ги компостира), закупуване на преносими сушилни и др.;
- Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, различни от тези предоставяни по мярка 2 от ПРСР 2014 – 2020 г. ;
- Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

Финансовата помощ ще е в размер на 60% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като за определени видове проекти и бенефициенти може да се увеличи, както следва:
- с 10% за проекти представени от млади земеделски стопани (до 40г.);
- с 10% за проекти за колективни инвестиции или за интегрирани проекти;
- с 10% за проекти с инвестиции в  необлагодетелстван район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2008 г.; изм., бр. 53 от 2011 г.);
- с 10% за проекти с инвестиции за изпълнение на дейности по мярка 10 „Агроекология и климат” и мярка 11 "Биологично земеделие"  от ПРСР 2014 – 2020 г.;
- с 10% за проекти за дейности, подпомагани по линия на Европейско партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност;
- с 10% за проекти интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени;
Максималното комбинирано подпомагане за проект на индивидуален бенефициент няма да може да бъде повече от 80% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, а за проекти за колективни инвестиции няма да може да бъде повече от  90%.
Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 1 250 евро. Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 25 000 евро, а за проекти представляващи колективни инвестиции 70 000 евро.
Приоритет ще се дава на стопанства от секторите плодове и зеленчуци, биологично производство, стопанства разположени в планински и необлагодетелствани райони, както и за инвестиции в енергийна ефективност и иновации. В процесът на оценка проектите по подмярка 4.1.2, които не са събрали минимален брой точки няма да бъдат одобрени за подпомагане.

Минималният брой зайци, необходим за достигане на минималния стандартен производствен обем изчислен по таблицата за изчисляване на СПО по тази подмярка е следния:

41 бр. зайкини-майки * 293 лв. = 12, 013 лв./1.95583 = 6142,15 евро.

Съгласно публикувания на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) за ПРСР (http://prsr.government.bg/) актуализиран индикативен график за прием през календарната 2016 г. на заявления за подпомагане по ПРСР 2014-2020 г, не е предвиден прием на проекти по подмярка 4.1.2. от ПРСР 2014-2020 г. през 2016 г. Индикативният график може да разгледате и изтеглете от тук - http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1469521806.xls. Отново уточняваме, че този график е индикативен и може да бъде променян! 

Съгласно Индикативната годишна работна програма за 2017 г. по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%d0%90%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be2/%d0%98%d0%93%d0%a0%d0%9f.sflb.ashx) е планирано подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства” да стартира през м. януари-февруари 2017 г. Уточняваме, че този график е индикативен и може да бъде променян!

НССЗ безплатно ще изготвя проектите на кандидатите по подмярка 4.1.2. от ПРСР 2014-2020г.

Тъй като не става ясно от горе записаното, за големината на стопанството Ви, не можем да Ви препоръчаме по-конкретно по коя мярка най-много бихте могъл да бъдете допустим.