Въпрос:

Здравейте,
Бих искал да попитам да ли съм допустим кандидат по подмярка 6.1 ако мярката отвори например месец юни-юли 2017, а регистрацията ми като ЗП е от 10.2015 г.

Отговор:

     В отговор на поставения от Вас въпрос ви информираме, че съгласно чл. 5, ал. 2. т.1. и т. 2 и ал. 4 на Наредба № 14 от 28.05.2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. http://www.lex.bg/bg/mobile/ldoc/2136523873, допустими за подпомагане са кандидати, които:
- в рамките на 18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката са регистрирани за първи път по Наредба №3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (Обн. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 1999г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.31 от 28 Април 2015г. - http://lex.bg/laws/ldoc/-549710334);
- в рамките на 18 месеца преди датата на кандидатстване по мярката са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
Във Вашия случай 18 месеца изтичат през м. април 2017 г. (точната дата не можем да посочим, тъй като не знаем кога сте се регистрирали точно през м. 10.2015 г.)
От горепосоченото следва, че ако се отвори прием по подмярка 6.1 през месеците юни-юли 2017 г., то Вие няма да бъдете допустим за кандидатстване, тъй като вече ще са изтекли 18 месеца от когато сте започнали земеделска дейност.