Въпрос:

Здравейте,
След посещение на Териториалния областен офис на  НССЗ в гр. Пловдив, започнах изграждане на оранжерия с площ необходима за достигане на горната граница  на СПО.
Завършил съм в Земеделска Професионална Гимназия в гр. Сандански, специалност "Парково строителство и озеленяване".
Въпросът ми е, завършената специалност били била от полза за получаване на точките за класиране?

Благодаря!

Отговор:

В отговор на поставените от Вас въпроси Ви информираме следното:

Съгласно  чл.13, ал. 1 на Наредба № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136523873) проектите се оценяват и класират на база на критерии за подбор.

Един от критериите за подбор, по който се дава допълнително предимство (точки) на кандидатите по подмярка 6.1. е за проекти включващи дейности, които се изпълняват в сектор "Животновъдство" и/или в сектор "Плодове и зеленчуци".

Друг критерий за подбор, по който се дава допълнително предимство (точки) на кандидатите по подмярка 6.1. е за проекти, подадени от кандидати, които имат завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и/или икономическо образование със земеделска насоченост.

В §1, т. 5 на Допълнителните разпоредби на горе цитираната наредба е дадено определение за "Завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и/или завършено икономическо образование със земеделска насоченост", като са посочени специалностите за висше и средно образование със земеделска насоченост, за които ще се дават 10 точки по критериите за подбор:
„5.„Завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и/или завършено икономическо образование със земеделска насоченост;“ означава завършено средно професионално образование с придобита степен за професионална квалификация по всички специалности от професионални направления 621 „Растениевъдство и животновъдство“ и 640 „Ветеринарна медицина“ и специалност „Земеделско стопанство“ от професионално направление 345„Администрация и управление“ или завършено висше образование по образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър по всички специалности от професионални направления „Растениевъдство“, „Растителна защита“, „Животновъдство“, „Ветеринарна медицина“ и специалности в областта на аграрната икономика, управление на агробизнеса, агробизнес и подобни от професионални направления „Администрация и управление“ и „Икономика“.
Професионалните направления за средно професионално образование са съгласно Списък на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение, утвърден със Заповед № РД 09-413/12.05.2003 г., последно изменение със Заповед № РД 09-74/20.01.2014 г. Професионалните направления за висше образование са съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24 юни 2002 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г., посл. изм., бр. 94 от 2005 г.).

След проучване от наша страна беше установено, че специалността „Парково строителство и озеленяване“ от  Земеделска професионална гимназия „Климент Аркадиевич Тимирязев“ гр. Сандански не попада в горепосочените приоритетни специалности за  получаване на  точки по критерия за подбор за  завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и/или завършено икономическо образование със земеделска насоченост.

Ако придобиете някоя от посочените в т. 5 от Наредба № 14 от 28 май 2015 г. специалности под формата на професионална квалификация, чрез получаване на „Свидетелство за професионална квалификация“ от Центъра за факултативно и следдипломно обучение, то това за целите на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ няма да се приеме за "Завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и/или завършено икономическо образование със земеделска насоченост" и съответно няма да получите 10 точки по горепосочения критерии за подбор.