Въпрос:

Здравейте, въпросите ми са за дирeктните плащания и допълнителните плащания към тях.
Разполадгам с 33 дка ниви и 9 дка ливади може ли да ме ориентирате какви пари ще получа за тези декари? Има ли значение с какво ще ги посея/посадя, тъй като съм решила да насадя 5 дка с лешник (проблем ли ще е да ги пиша с намерение за засаждане при положение че съм с едногодишен договор за наем), 14 дка с тритикале, има и една нива 6 дка мисля да я пиша угар, но 2 дка от тези 6 са си мой, ако засадя тези 2 дка с рози ще мога ли да я пиша тази нива и по какъв начин трябва да я пиша и 8 дка ще ги засея с пшеница.
Ако субсидията зависи от посятото кажете ми коя култура ще е добре платена тази година, ако е трайно насаждение по-добре ли ще е и какви допълнителни плащания мога да получа по какви схеми и мярки (имаики предвит че съм на 28 години от гр. Панагюрище), за да знам какво тряба да отбелязвам във формулярите.
Какво е необходимо за получаване на пари за тор и гориво?
Какви са условията и субсидиите за коне и зайци?

Отговор: 

В отговор на поставените от Вас въпроси първо бихме искали да Ви информираме, че за да може да получавате Директни плащания е необходимо да отговоряне на изискванията за Активен фермер(Регламент (ЕС) 1307/2013 от 2015г.(чл. 9)). За да изпълните това условие трябва да се регистрирате или да сте вече регистриран земеделски стопанин по реда на Наредба № 3/1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.  в Областна дирекция "Земеделие" (ОДЗ) по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец или по седалището на юридическото лице.  Важно е да знаете, че площите които заявявате за Директни плащания за кампания 2017 г. трябва да са с регистрирано правно основание в Общинска служба по земеделие до 15 февруари 2017 г.
От следващия линк може да се запознаете с условията за повадане на заявления за Директни плащания 2017 г.
http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%d0%a1%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8a%d0%ba_%d0%bd%d0%b0_%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80_%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d0%b4%d0%bd%d0%b8_%d0%be%d1%80%d0%b3/%d0%a0%d0%b0%d0%b7%d1%8f%d1%81%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%94%d0%9f%d0%9f-2017__1.sflb.ashx

В отговор на първия въпрос относно какви средства бихте получили, ако заявите своите площи с култури за кампания Директни плащания 2017 г.  Ви информираме, че на този етап точните ставки по отделните схеми не са известни. Нивата на плащания всяка година зависят от размера на заявените площи на национално ниво по всяка схема. За да се ориентирате в края на отговора на въпросите ви предсатвяме нивата на плащане по някои от схемите за кампания 2015 г.

Основните схеми за които меже да бъдете подпомагани по Директни плащания са следните:
1. Схема за единно плащане на площ(СЕПП) ;
2. Схема за преразпределително плащане;
3. Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания);
4. Схема за млади земеделски стопани;
5. Схема за дребни земеделски стопани;
6. Схеми за обвързано с производството подпомагане;
7. Схеми за преходна национална помощ.

От следващите  линкове  може да се запознаете подробно за всички схеми, като обръщаме внимание, че има промяна в нормативната уредба, която регламентира условията за кандидатстване през 2017г. Освен това е необходимо предварително много добре да сте запознати със декларативната част по всяка схема от Заявлението за подпомагане, чрез които вие поемате ангажиментите и при неизпълнение ще търпите санкции.
http://www.dfz.bg/bg/dp-2014-2020/zak/
http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%d0%a1%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8a%d0%ba_%d0%bd%d0%b0_%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80_%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d0%b4%d0%bd%d0%b8_%d0%be%d1%80%d0%b3/%d0%a0%d0%b0%d0%b7%d1%8f%d1%81%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%94%d0%9f%d0%9f-2017__1.sflb.ashx


В отговор на втория въпрос - има ли значение с каква култура ще бъдат заети площите Ви даваме следната информация:
ДА - по принцип има значение какви култури отглеждате и какви са площите с тях и в зависимост от това по какви схеми може да бъдете подпомагани.
Горещо ви препоръчваме да не мислите само и единствено за нивата на подпомагане, а основно да решите как да развивате вашето стопанство с наличната земя. Твърде разнородни  и на малки площи са културите за които ни задавате въпросите и това едва ли ще е икономически ефективно за вашето стопанство, защото субсидиите не би трябвало да са самоцел, а само да подпомагат производството ви от което да реализирате добри доходи от продукция.

Относно решението Ви да  засадите 5 дка с лешници върху земя наета с едногодишен договор за наем наистина би било проблем, защото създаването на трайно насаждение е една дълготрайна инвестиция и реализиране на приходи от него бихте имали след най-рано 4 години. Едногодишния договор е за една стопанска година и в следващите собственика може да реши да не ви отдаде точно този парцел или би го продал. Освен това няма как да заявявате за Директни плащания с намерение за засаждане на трайни насаждения, тъй като  към датата на кандидатстване(31.05) заявените площи трябва да отговарят на условията за допустимост по смисъла на Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ. Т.е. неможе да заявите лешници, а на терен да е угар.

За културите които имате намерение да отглеждате допустимо е да заявите следните схеми:
1. Схема за единно плащане на площ (СЕПП) - основната схема за подпомагане с директни плащания. Подпомагането се базира на хектар допустима земеделска площ, върху която земеделският стопанин извършва земеделска дейност и която ползва на правно основание;
2. Схема за преразпределително плащане - за първите до 30 ха допустими площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за всяко стопанство, независимо от размера.;
3. Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания) - за площта с угар; Стопанство с обработваема земя между 10 ха и 30 ха (включително) трябва да има поне 2 различни земеделски култури. Основната култура не трябва да обхваща повече от 75% от
обработваемата земя. Стопанство с обработваема земя над 30 ха следва да има поне 3 различни земеделски култури. Основната култура не трябва да обхваща повече от 75% от обработваемата земя, а двете основни култури – не трябва да са повече от 95% от обработваемата земя.
4. Схема за млади земеделски стопани - може да я заявите, но добре се запознайте с изискванията!
5. Схема за дребни земеделски стопани;
7. Схеми за преходна национална помощ - с изключение на: постоянно затревените площи (пасища, мери и ливади)

Относно подпомагането на плодовете и зеленчуците може да получите допълнително подпомагане по Схемите за обвързано с производството подпомагане - за плодове или за зеленчуци, но това подпомагане зависи от вида отглеждана култура. На подпомагане подлежат допустимите площи, за които има реализиран минимален добив от заявената култура съгласно списък от Hаредба № 3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. За съжаление лешника не се подпомага по тази схема. Моля запознайте се подробно с тази схема кои култури се подпомагат, какви минимални добиви и как се доказва реализираната продукция.
През тази стопанска година няма как да я заявите тази схема, защото няма да имате реализирата продукция от трайни насаждения.

Ако решите да отглеждате протеинови култури, може да получавате и допълнително подпомагане по Схема за подпомагане на земеделски стопани за протеинови култури
Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за протеинови култури имат производители на територията на цялата страна, които отглеждат минимум 0,5 хектара допустими площи (заедно или по отделно) от следните протеинови култури: фасул (зърно); леща; нахут; грах (фуражен за зърно); фъстъци; соя; бакла; люцерна; еспарзета; фий; детелина; вигна;  бурчак; лупина; звездан и/или смески от гореизброените.
Площите трябва да бъдат допустими за подпомагане по СЕПП и минималният размер на парцела да е 0.1 ха.
Кандидатите по схемата за обвързана подкрепа за протеинови култури могат с площите, заети с културите по схемата, едновременно да изпълнят изискването за наличие на екологично насочени площи, в случай, че изискванията са приложими за тяхното стопанство, за да получат и зелено плащане.

Във връзка с подпомагането за горива ви даваме следната информация помощта се предоставя под формата на ваучери за гориво с предварително фиксирани количество гориво и номинална стойност. При закупуването на гориво, необходимо за производството на първични селскостопански продукти, земеделският производител има право да приспадне размера на акциза, посочен  като номинална стойност във ваучера. Ваучерът за гориво може да бъде използван единствено за покупка на газьол. Номиналната стойност на ваучера е определена в лева и представлява отстъпката от акциза за  количеството газьол, посочено във ваучера за гориво. Издател на ваучерите за гориво е Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

Ваучерът се предоставя от МЗХ само на земеделски производители. За закупеното с ваучери гориво се издава фактура, в която се вписват серията и номерът на ваучера. Лицата, от които е закупено горивото за нуждите на първично селскостопанско производство и които са приели ваучери като непарично платежно средство използват ваучера за приспадане стойността на акциза, посочена в него. Когато лицата са данъчнозадължени по Закона за акцизите и данъчните складове имат право на приспадане стойността на ваучерите от дължимия акциз, посочен в месечната акцизна декларация.
Индивидуалната годишна квота за всеки земеделски производител е първоначална и окончателна. Първоначалната индивидуална квота се определя въз основа на заявена от земеделския производител прогноза за годишното потребление на гориво, коригирана съобразно одобрена методика. Окончателната индивидуална квота представлява действително изразходеното през годината гориво при производство на първична селскостопанска.

Отстъпката от акциза е прогнозна и окончателна. Прогнозната отсъпка от стойността на акциза се определя на база общата сума на първоначалните индивидуални квоти на земеделските производители. Окончателната отстъпка от стойността на акциза се определя на база общата сума на окончателните индивидуални квоти на земеделските производители.
За установяване на първоначалните индивидуални квоти и за какдидатстване по помощта земеделските производители подават в Областните дирекции „Земеделие” първоначална декларация по образец. С нея те декларират вида и обема на извършваните от тях дейности по производството на първична селскостсопанска продукция за съответната година, както и прогноза за годишното потребление на гориво, и се задължават да водят подробен дневник за разходваното гориво в стопанството. В дневника се отразяват данни за закупено количество гориво, видове и обем извършвани дейностти, използвани машини и съоръжения, разходни норми на гориво, действително изразходено гориво. За закупеното гориво в дневника се отразят данните от първичните счетоводни документи (фактури). Дневникът е по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните. Сроковете за кандидатстване по държавната помощ за 2014 г. са обвързани с постановяването на положително решение от страна на Европейската комисия за прилагане на мярката.

За установяване на окончателните индивидуални квоти земеделските производители подават в Областните дирекции „Земеделие” окончателна декларация по образец. С нея се заявява действителният обем на изразходеното през годината гориво за производство на първична селскостопанска продукция въз основа на данните от водените от земеделските производители дневници и фактурите от покупките на гориво.
Ваучерите за гориво се предоставят на два етапа:
- В рамките на определената първоначална квота се предоставят ваучерите за гориво през първия етап. На първия етап се предоставят ваучери за гориво в  размер 60 на сто от отстъпката на акциза по първоначалната индивидуална квота на земеделския производител.
- На втория етап се предоставят ваучери за количество гориво, представляващо разликата между отстъпката на акциза по окончателната индивидуална квота на земеделския производител и стойността на ваучерите, предоставени на първия етап.   

Земеделските производители трябва да отговарят на следните условия:
- Да са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;
- Да нямат изискуеми публични задължения към държавата;
- Да не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
- Да не са в производство по ликвидация;
- Да не са предприятия в затруднение по смисъла на Насоките на Общността за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение (2004/С – 244/02)
- Земеделски производители, за които е установено, че са нарушили правилата за ползване на ваучери за гориво, нямат право да подават декларация за получаване на ваучери за гориво за срок от 2 години.

Относно подпомагането с торове: Отпускат се  целеви кредити за закупуване на минерален тор и/или семена и използването на неокончателно сертифицирани собствени семена за производство за пшеница - реколта 2017 г. сроковете за подаване на заявленията за кандидатстване по схената са изтекли  на 15.11.2016 г. За следвашата реколта все още не са излезли указания за прилагане на схемата. Предоставяме Ви общи условия по схемата:
ДФЗ приема от 1 октомври документи за кредит за семена и торове. От 1 октомври до 15 ноември 2016 г. земеделските стопани са имали възможност да кандидатстват за кредит за семена и торове за производство на пшеница, реколта 2017. Документи за кандидатстване се приемат в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” на областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие". 

    Кредитните задължения се обезпечават чрез ипотека върху недвижимо имущество, особен залог върху машини и съоръжения, складови записи за вложено зърно на съхранение в публичните складове, залог на парична сума или банкова гаранция. Земеделските стопани са длъжни да застраховат посевите, които са обект на договора, както и вещните обезпечения.

    За кредит могат да кандидатстват физически и юридически лица, както и кооперации, регистрирани като земеделски стопани. Те трябва да са изрядни платци към бюджета, да нямат просрочени задължения към ДФ „Земеделие”, да не са свързани лица с търговеца на минерални торове и семена, да не са в процедура по несъстоятелност или в обявена такава, както и да не са в производство по ликвидация.
   Всеки стопанин, който отговаря на изискванията, може да получи 80 лв./ха за закупуване на минерален тор за производство на пшеница и 40 лв./ха за закупуване на семена. Максималният размер на кредита е 200 000 лв. Крайната дата за изплащане на средствата е 19 декември 2016 г.
    Заемът е с годишен лихвен процент от 3 % и трябва да се погаси до 2 октомври 2017 г.

Подробни указания може да видите на следния линк: http://www.dfz.bg/assets/10874/Ukazaniq_Tselevi_kredit_za_zakupuvane_na_mineralen_tor.pdf

Относно субсидирането на коне и зайци Ви информираме, че няма схеми за подпомагане по схемите за  Директни плащания.
Единствено, ако конете са от аборигенна порода (Каракачански кон, Източнобългарски кон, Дунавски кон, Плевенски кон, Български тежковозен кон, )  може да кандидатствате по реда на Наредба № 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10"Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ,направление  Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство.

http://www.dfz.bg/assets/8447/NAREDBA_7_ot_24022015_g_za_prilagane_na_mqrka_10_Agroekologiq_i_klimat_ot_Programata_za_razvitie_na_.pdf

Ето и нивата на подпомагане по някои от схемите за предишна кампания 2015 г.:
1. СЕПП - 20,58 лв./дка
2. Зелени плащания - 13,18 лв./дка Обща стойност - 33,66 лв./дка
През 2015 г. страната ни прие да прилага преразпределително плащане за първите 300 декара. Това означава, че за първите 300 дка плащането на единица площ се увеличава с 15 лв/ дка и ставката за първите 300 декара достига до 44 лв./дка.
Ако стопанството притежава 300 дка земя и собственикът е под 40 години, през 2015 г. плащането на единица площ може да достигне до 50 лв./дка.
Важен въпрос, които се поставя, е за размера на плащанията по обвързаната подкрепа.
За 2015 г. страната ни може да предостави по различни схеми субсидии в размер на 118 636 350 евро, като от тях 2% или 15 818 180 евро са предназначени за подпомагане на протеинови култури.
Подкрепата за сектор овощарство е в размер на 19 886 630 евро за 2015 г. С тези средства допълнителното плащане на единица площ ще се увеличи с 98,51 лв./дка.
Подкрепата за сектор зеленчукопроизводство е в размер на 19 646 414 евро и това представлява плащане допълнително на 98,48 лв./дка.
За протеиновите култури от обвързаната подкрепа -  около 30,51 лв./дка.