Въпрос:

Здравейте,

Бих искала да попитам кога ще има яснота относно финансираща програма от ПРСР 2014-2020 г. - Мярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" и по-конкретно кога ще се знае кои селски райони влизат в официалния списък за местата, в които ще се финансират проекти за къщи за гости?

Къде мога да намеря повече информация за точните срокове за кандидатстване по програмата, условията и необходимите документи?

Поздрави,

Отговор:

В отговор на поставените от Вас въпроси искаме да ви информираме следното:

По отношение на първия Ви въпрос Ви информираме, че доколкото сме запознати все още по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. не са определени населените места, в които ще се подкрепят  инвестиции свързани с развитие на селския туризъм. От Министерство на земеделието и храните (МЗХ) се очаква да бъде изготвен този списък.

По отношение на горния въпрос и по отношение на втория Ви въпрос може да се обърнете и към колегите от Дирекция „Развитие на селските райони” на e-mail: rdd@mzh.government.bg, в т.ч. за по-точна информация кога се планира да се отвори подмярка 6.4. и да се изготвят нормативните документи за нейното прилагане. Изготвянето на наредбата и условията и изискванията за кандидатстване са отговорност на Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони - Дирекция „Развитие на селските райони” при МЗХ.

На този етап съгласно Индикативната годишна работна програма за 2017 г. по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%d0%90%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be2/%d0%98%d0%93%d0%a0%d0%9f_2017_%d0%b3_%d0%9f%d0%a0%d0%a1%d0%a0.sflb.ashx)  е планирано подмярка 6.4. да стартира през м. ноември 2017.

Предоставяме Ви допълнително информация съгласно одобрения от ЕК текст на подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ бенефициенти по подмярката ще са земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.

Съгласно одобрения от ЕК текст на подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, по подмярката се предвижда да се предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
• Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
• Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
• Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
• Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
• Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.
Няма да се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги, голф, сектори и дейности, определени за недопустими в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (сектори „Рибарство и аквакултури”, първичното производство на селскостопански продукти, преработка на селскостопански продукти, когато крайният продукт е в Приложение I на Договора за функциониране на Европейския съюз), производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за продажба.

При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията т.е. микропредприятия са тези, които имат средносписъчен брой на персонала, по-малък от 10 души, и годишен оборот, който не превишава 3 900 000 лв. и/или стойност на активите, която не превишава 3 900 000 лв.
Проектите и кандидатите трябва да отговарят и на следните условия:
• Инвестицията да се осъществява в селски район;
• Инвестицията да няма отрицателно влияние върху околната среда;
• Кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/ 10 години при строително-монтажни работи;
• Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро;
• Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат, ако те не произвеждат 10% топлинна енергия от общо произведената енергия.
• При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от  зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури, както и суровини, които могат да се използват за фуражи се ограничават до 20%.
Ограниченията от 20% не се прилагат за отпадъчни продукти от тези култури, които не се използват за фуражи.
Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.
Финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ“ при спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis т.е. размерът на помощта не трябва да надхвърля 200 000 EUR за период от три бюджетни години.
Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро.
Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 600 000 евро.
В случай на интегриран проект, разходите за неземеделската дейност не следва да надвишават посочените максимални стойности.
Предимство при класирането и одобряването на проекти, ще имат кандидати, които са осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на кандидатстване. Освен това ще се дава предимство и на:
 - проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват;
 - кандидати, одобрени по подмярка 6.1. „Стартова помощ за неземеделски дейности“;
 - проекти на тютюнопроизводители;
 - проекти в секторите, посочени в т. „мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (например: компютри, оптика и електроника; автомобили и други превозни средства; метални изделия; печатарска промишленост; информационни технологии);
 - проекти фокусирани върху най-бедните райони (северозападен и/или северен централен район).