Въпрос:

Здравейте,
Бихте ли могли да ми отговорите, какво трябва да пише в едно пълномощно за да представлявам ЗП пред всички институции на земеделието, сертифициращи органи и др.?
Благодаря ви предварително.

Отговор:

Във връзка зададения от Вас въпрос Ви даваме следната информация:

Основно правило в такова пълномощно е то да бъде нотариално заверено и изрично да бъдат изредени всички институциите, пред които да послужи това пълномощно, в зависимост от това за какво точно ще бъде използвано, както и точно да бъде записано името на съответната институция в системата на земеделието и/или извън него. Например: Общинска служба по земеделие, Областна дирекция "Земеделие", Държавен фонд"Земеделие"-Разплащателна агенция, Българска агенция по безопасност на храните и т.н..
Обръщаме Ви специално внимание, че когато искате да упълномощите друго лице да Ви представлява при заявяване за подпомагане на земеделски площи и/или животни по схемите и мерки  за Директни плащания това е нормативно регламентирано.

Съгласно Чл. 15. от Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания  "Подаването на заявление за подпомагане с данните и декларациите на заявление за регистрация и на декларациите от наредбата и подписването на заявленията и съпровождащите приложения се извършват лично от кандидата или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно. Упълномощителят носи отговорност за всички подадени данни, подписани декларации и други действия, извършени от лицето, което е упълномощил.
В тази връзка пълномощното, което е необходимо да представите трябва да е изрично, като в него трябва да бъде записано, че се упълномощавате със следните права :
1. Да Ви представлява пред структурите на Държавен фонд "Земеделие - Разплащателна агенция", Областна дирекция "Земеделие", Общински служби по земеделие
2. Да подава заявленията от Ваше име и всички придружаващи документи за кампания Директни плащания - 2017 г.;
3. Да бъдат описани точно всички схеми за които се кандидатства, например някои от по-долу изброените схеми в кампания  ДП 2017:
 - схема за единно плащане на площ (СЕПП);
 - схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда - зелени директни плащания (ЗДП);
 - схема за преразпределително плащане (СПП);
 - схема за млади земеделски стопани (МЗС);
 - схема за дребни земеделски стопани (ДЗС);
 - схема за обвързано подпомагане за млечни крави (СМлК);
 - схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол - (ЕЖСК-мляко);
 - схема за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5 - 9 животни) (СМлК-пл);
 - схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници - (СМКЮ);
 - схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол (ЕЖСК - месо);
 - схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки в планински райони (10 - 49 животни) - (ДПЖ-пл);
 - схема за обвързано подпомагане за овце майки и кози майки под селекционен контрол (ДПЖСК);
 - схема за обвързано подпомагане за биволи (Биволи);
 - схема за обвързано подпомагане за плодове (основна група) (СП - основна);
 - схема за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) (СП - други);
 - схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (основна група) (СЗ - основна);
 - схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци (СЗо);
 - схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (зеле, дини и пъпеши) (СЗ - други);
 - схема за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК);
 - специално плащане за култура - памук (Памук);
 - схема за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар (ПНДП);
 - схема за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството (ПНДТ);
 - схема за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1);
 -схема за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3);
 - мярка 10 "Агроекология и климат" (Мярка 10);
 - мярка 11 "Биологично земеделие" (Мярка 11);
 - мярка 12 "Плащания по "Натура 2000" и Рамковата директива за водите" (Мярка 12);
 - мярка 13 "Плащания за райони с природни или други специфични ограничения" - подмярка 13.1. Компенсационни плащания в планински райони/(НР1) и подмярка 13.2. Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения/(НР2);

Пълномощното трябва да съдържа и текста, че "упълномощения действа от името и за сметка на упълномощителя, а също така в заключителната част е добре да се посочи срока на действие, респективно безсрочност на пълномощното, както и текста "При спор пълномощното да се тълкува в полза на упълномощения".